#2727_2: Kalmarbiografen_1

Mellan de båda hjaltarne harskade en dödlig fiend-
skap; men barnen alskade hvarandra.

Då kriget mellan Mauerna bröt ut blef Lorden af
Bivar utnämnd till faltmarskalk7 hvilket i högsta grad för-
argade ovannen, som på allt upptankligt sätt sökte skada
honom.

Vid ett möte i parken" en dag utsatte han Lorden för
en dödlig förolämpning. I

Men Lordens son; Don Rodrigeuz, beslöt hamnas sin
faders ara och vid ett möte i parken med faderns rival lat
han varjan afgöra saken7 hvilken utföll till rivalens nack-
del. Sasom ett segertecken behöll han dennes värja, hvil-
ken han fralnlamnade till Lorden. Tyvärr blef detta seger-
tecken ett farligt indicium emot den eftersökte duellanten
och Don Rodrigeuz nödgades gå i kriget emot Mauerna
förkladd till soldat för att undvika konungens hamnd.

Mauerna landstego i all hemlighet vid Ambuch och i
en skogsdunge utanför slottet korn den stora drabbningen
att äga rum. Don Rodrigeuz kämpade tappert i främsta
ledet och lyckades till sist tillfångataga Mauernas anförare,
hvilken som fånge blef öfverlamnad till konungen.

I triumftåg återvande italienarne från slagfältet och hela
hufvudstadens befolkning stod samlad vid stadsporten för .
att mottaga och hylla segraren, men bland denna skara
stod en ung kvinna vemodigt betraktande segrarens intag.
Hon visste hvem han var, men då hon fann honom i be-
sittning af en varja7 hvilken hon igenkände såsom sin faders7
förlorade hon besinningen.

Konungen mottog den unge segraren och förlanade
honom högtidligt titeln wThe Cidv), I

Men midt under denna scen rusade en ung kvinna
fram och ropade hämnd at sin faders mördare. The Cid
lämnade underdånigt fram den varja som utgjorde beviset
och beredde sig att mottaga sitt straif men konungen träd-
de fram och förlänade segraren annu ett bevis på hans
hjaltemod, samt bad den unga kvinnan förlåta ett begànget
felsteg. i

Kärleken visar sig vara starkare an hatet, - Två
barndomsvanner blefvo har förenade under folkets jubel.

of) .à i

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages