#2727_1: Kalmarbiografen_1

Eelinerbiegreien

- Goodtemplarsalen =
(Innehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.)
Föreställningar dagligen oafbrntet från kl. (ine-10,15 e.m.

PROGRAM

från och med måndagen den 25 April:

 

Express! Express !

I. Dödsdansen i Ungern.

Vår bild visar Oss platsen dar eldsvådan ägde ram.
llfassbegrafitingen. Scener öfver folket in. in.

En förfärlig hrandkatastrof inträffade som bekant helt nyligeni
Oekoerito i Ungern. 400 unga bonddrängar och llicjkor hade anordnat
en danstillstallning i en lada, hvars dörrar stängdes, då alla deltagarna
samlats. Nar dansen var i full gång uthröt eld-och i ett nu var la-
(lan oinhvarfd af lågorna. En rasande kamp för lifvet uppstod, men
endastJ få lyckades slippa ut. Många lilefvo ihjaltrampade, och då ta-
Åket nedstörtnde, omkommo 300 människor i lågorna.

En oheskriilig sorg råder naturligtvis i den lilla byn. Hvarenda
familj lleröree :f olyckan, och gripande scener ägde rum, då kvarlef-
vorna af de många förkolnade liken blefvo framdragna och sedan be-
grofvos i stora med kalk fyllda, gemensamma grafvar.

2. Siön anern med Ådess: härliga om-,

 Vacker bild från Schweitzb.
3. Nniida Kanoneld.

Den oerhörda verkan nutida kanoneld har, torde icke vara all-
deles okänd for allmänheten. Det mänsklig-a snillet arbetar oförtrutet
på att allt jamt ytterligare komplettera och fullkomna förstörelseverk4
typen. På oerhörda afstånd åstadkommer man nu förödelse och skada;
bilden visar laddning och affyrande af moderna, långskjntande kano-
ner. Äfven målplatsen se vi i det ögonblick projektilen når fram;
verkningen år hapnadavaokande.

Instrnktzvt och intressant.

Konst-Film. Film Teatro Italieno.
I
4:   Gripande historiskt drama i 50 afcl.

Obs.! Vi hafva d denna film insatt Svenska rnbriker
för att publiken skall battre förstå dess innehåll.

I inspelningen af ll .(lid har Italiens förnämsta dramatiska skå-
despelare deltagit. Handlingen ar förlagd ltill 1200wtalet och behandlar
i stora och kraftiga drag striden om en kvinna. Dåtidens lösen: Än-
damålet helgar medlet tillämpas också konsekvent af de handlande
personerna: lI (Jid är såväl i inspelning som utförande en:

"i erklig Konst-Film.

Se andra sidan.

Å5. Den .danska rivieran. Mammas kust.

Ypperliga sevärdheter från vårt grannland.

Det  Damnarks vackraste platser vi se på denna bild på en
resa Köpenhamn-Hornhack via Helsingör. Vi bemärka följande stor-
slagna platser:

l. Hvidöre. Drottningens af England och Enkekejsarinnans af
Ryssland villa. ff 2. Klampenloorg. - 3. Skodsborg. f- 4. Helsingör.
e- ö. Marienlyst. ä G. Hornbäok. ,

6. Pellerkvisi iar; sig ledigt eller En
radikalkur.

Bokförare Petter-kvist känner sig trött en morgon och sänder
för att få" ledigt bud till kontoret, att han ar sjuk. Han har emellertid
ej tagit i beräkning.r chefens ovanliga vänlighet, som gör att denne
sänder till honom läkare och sjukvårdare, hvilka ägna honom så grund-
lig behandling att han säkerligen aldrig tar sigiledigt utan anledning.

Dråplig pjäs.

Hela Kalmar måste se detta storslagna rekordpro-

gram. 0bs.! Visas endast 3 dagar!

Eventuella förändringar i programmet förliehålles.
Nytt program torsdagen den 28 April.
Kalmar IQIU. Tidn. Kalmars Aktiebolaas Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages