#2726: Kalmarbiografen

Italiana-rg iegreten

= Goodtemplarsalen =
(Innehafvare: THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

llvardagar kl. (Snö-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. Aiaf), 6,15-I0,15 e.m.

PRUGIHM

från och med torsdagen den 21 April:

Under Osterns sol.

l. Eli besök i Shanghai.

U Vackra, Ziffalla taflor från staden vid den kinesiska
Östersjön.
Konstlilm. Konstlilm.

2. ansösens frestelse.

Amerikansk lifsbild. Spännande drama.

Den berömda dansösen Edit Morton vid Blumes åt Harveys
cirkus har genom öfveraustränguinngåsamkat sig en sjukdom, som gör
att hon icke längre är så uthållig som förr. Nästan vid hvarje före-
ställning slutar hennes uppträdande med att hon sjunker vanmäktig
ned, och slutligen blir hon afskedad från sitt engagement. Den unge
tarmaren Artur Holden har sett henne på tribunen samt, intagen af
hennes skönhet och rörd af hennes belägenhet, erbjuder han henne
sin hand och sitt hem.

Bortstött af den af artisterna, som hon trodde sig älska, och
utan möjlighet att taga sig fram på egen hand, mottager hon farmarens
anbud och blir väl omhuldad i det nya hemmet; snart se vi henne
som lycklig brud, glad och blomstrande.

Tiden går och snart är det ånyo rsäsongr.l Cirkusen är åter-
kommen till platsen och Edith får i sin hand en affisch, hvilken ånyo
uppväcker den gamlaI artistfebern hos henne. Så får hon besök af
den cirkusfunktionär, som på. sin tid Öfvergaf henne, och denne lyckas
öfver-tala henne att öfver-gitva mannen och återvända till cirkusarenan.
l ett bref underrättar hon Artur om sitt beslut, hvar-efter hon skyndar
till cirkustältet.

Har blir ett allmänt jubel öfver hennes återkomst, men känslorna
taga sig uttryck, som nu förefalla henne motbjudande. Hon ser nu
sitt forna lif i ett annat ljus än förr, och det dröjer ej länge innan
hon med förakt och afsky hastar bort från det obehagliga sällskapet.
Lyckligtvis har hennes man ej funnit brefvet när hon kommer hem,
hvadan allt ordnar sig på ett lyckligt sätt.

3. Förenta Staiernas armé.

Intressanta nnlitiirbélder från Amerika.
Omvaxlande, sevärda lcrigsmoment.

Sedan man bevittnat en godmodig brottning på en kaserngård,
får man selamerikanskt infanteri under marsch, i exercis och gymna-
stik, vid stor .aning af vallar och vid framryckning i skyttelinje. Sol-
daterna bestå synbarligen af många slags nationer och folk, från röd-
håriga irländare till sval-tglänsande niggrer.

Vidare visas artilleri under olika rörelser, fältsjukvärd, broars
byggande Och sprängning o. s. v.

4. Brathlandsdalen i Norge.

Imponerande norsk natur.
I" Brathlandsdalen är en af de .för norsk fjällnatur mest karak-
täristiska bland Norges många fjälldalar. Å ömse sidor väldiga, rakt

uppstigande fjäll w- nere i djupet en forsande ström, som brottas med
stenblocken och klipputsprången - en väg, som slingrar sig fram än

nere vid fiodkanten, än högt uppe på brandten, än insprängd i klippan,
än dragon genom naturliga tunnlar, än nedåt, än uppåt, i starka stig-
ningar - i fonden blånande, snöhöljda fjallkammarw- så ter sig denna
liksom åtskilliga af dessa passagen hvilka bidragit att göra Norge be-
römdt såsom turistland. Ä Lätta, bekväma ekipager stå. till de resandes
disposition, gästvänskap och tjänstvillighet mötes öfverallt - hvad beP
hötres väl mer för att göra en turistfärd i dessa trakter angenäm.
De, som ej kunna resa dit, ha nu här tillfälle att få se all denna
naturens storslagna skönhet.

5. Fastsydd eller En oförsiklig
sömmerska. Mata tomt-1..

eventuella, fö ländringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 25 April.

 

r Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain