#2708_1: Valhall-Biografen_1

.l

Valhalleieraiea

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder

hvar-dagar oafbrutet fran kl. 7,10--10,10 e.m.;
sön- och hälgdagar jamväil kl. 6,10 e.m.

Pnoenin

fran och med torsdagen den 7 April:

Enastående! Intressanta ryttarbilder.

I. Uppvisning ai ieherkessiska kosaeker
inför Veranlzow Daekholl, Kaukasiens
guvernor.

Steppens söner, kosaokerna, "aro kanda som världens oförvag-
naste ryttare, och man vantar sig dal-för åtskilligt af en uppvisning
Osom denna. Men hvad som har presteras öfvertraffar allt hvad man
föreställt sig. "Att skildra (le olika7 mer eller mindre halsbrytande
konststycken, som utföras,  ej kmöjligt w de böra ses. -- Vare det
nog sagt, att cirkus Orlandos telierkess har skulle bli långt efteri
tafiingen.

2. Marmorhrollen i Sd Beal.

En särdeles intressant bild från dessa världsberömda
marmorbrott.
Obs! För industrivanner att betrakta

 

Sneces! Framstående krigsdrama. Sueces!

3. Midnalisgästen eller Mannen uian
iädernesland.

Askadarna tvingas att med särskildt intresse följa
detta spännande drama.
Se beskrifning å andra sidan.

 

W Framstående svensk naturbild. .u
4. Från Gösta Berlings land. .

Seenerier fran de märkliga orter vid Frykensjöarna,
hvilka omnamnas i Selma Lagerlöfs världsbekanta roman
wGösta Berlings sagaw.

Alla som last wGösta Berlings sagm skola säkerligen med för-

tjusning hälsa detta tillfälle att i wlefvande bilden få skåda de trak-
ter, dit den underbara skildringen förlagts. Vi föres på de storslagna

Frykensjöarnas vatten till sagans Ekeby W i Verkligheten Rottneros
I vackra egendom - vi se Broby (Sanna)7 Fors (Björkefors), Gurlitas

klätt (Tosse boklatten), Björnidet (Torsby) o. s. v. Frykensjöarne "aro
kanda för sin storslagna natur, och hvad som har visas bar syn för
sagen7 att -Varinland är kronan för Sveriges länder.

5. Alllför nlitllrogna liänare eller En
iröid som ei blef beslämlig.

Drapligt skamtstyeke, som talar för sig själf.

Obs l Ett program som trotsar alll konkurrens. Obs!
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 11 April.

 

Kalmar 19141. Tidn. Kalmars Aktiebo-lazs Boktryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages