#2707_2: Valhall-Biografen_1

r

Fyrtio-iår i Midians land.

1. Moses, som blifvit adopterad af Faraos dotter, har
vuxit upp bland egyptierna.I men kan dock ej glömma att
han är af hebreiskt ursprung. Med ständigt vax-ande smar-
ta ser han-hur de olyckliga hebreerna suckar under slav-
oket. i i

2. Uppsyningsmannen öfver ett par hebreiska slafvar.
som icke kunna- utföra det hårda arbete som de äro satta
till, misshandlar dem därför. Moses får se det och i sin
rättmätiga vrede dödar han uppsyningsmannen.

3. Ett par dagar därefter, då Moses vill skilja två
" tralbröder, säger den ene till honom: DVill du döda mig
också, liksom du gjorde med egyptiernb Moses blir för-
-skracktf då han hör sin handling så högt uttalas och be-
slutar att fly nr landet
b - 4. Han beger sig till en hebreisk arbetare och fårat"
denne köpa. sig en förklädnad.

.5. Moses, som fruktar för att vara förföljd, men ser att
så. icke är. vågar nu att unna sig-en kort hvila.

6. Moses har nått Midian och rast-ar vid en kalla.
Sju flickor, döttrar till, en präst i Midi-an, komma till den
samma för att hämta vatten, då de blifva för-fördelade af
några fardmän. Moses ser det och jagar fridsstörarna
bort.

7.. Flickorna omtalar för sin fader hvad som handt.
Och att de blefvo hulpna af en hebreisk vandrare.

8. Jethro, Hickornas fader, uppsöker Moses vid
brunnen och bjuder honom hem till sig såsom sin gast.

9. Moses tager Jethros dotter, Zippocah till maka.

10. Moses beslutar att fara. till Egypten för att föra
hebreerna ur fångenskapen. I

11. Moses far till Egypten. På vägen dit möter han
Aron.

12. Moses och Aron framträda för Farao och. fordra
att barn af Israel skola frigifvas. Men den egyptiske ko-
nungen nekar att villfara deras begaran. Moses och Aron
hotar med att utan Faraos tillstånd föra Israeliterna ur
Egypten.

31dje serien anländer inom kort och kommer atti
gripande scener Och praktfullhet öfverglansa 1:sta och 2:dra
serierna.

Föreliggade serier har vunnit vetenskapsmäns, historieM
forskares och pressens odelade och valförtjanta beröm

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages