#2704_1: Valhall-Biografen_1

Valhalla- ie ratten.

saaasannn

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder

hvar-dagar oafbrntet från kl. 7,10w10,10 e.m.;
sön- ooh hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.-

0 B S.! Inga artistuppträdande, men i stället alltid
förstklassiga program. Endast det bästa
af det bästa. 0 B S.!

P ll 0 G ll A M
från och med torsdagen den 21 April:
Bild för dagen! Svenska bilder!

l. Skidlällingarne i Östersund.

Ståtliga vinterscenerier.

Som bekant har i dagarna stora nationella skidtafiingar ägt rum
uppe vid Östersund under strålande vinter-väder. Därvid har bl. a.
hållits en större faltskjutning på skidor, en frisk fosterlandsk idrott.
Med bössan på ryggen se1 vi mannen starta till täfling, och kasta i
förbisående en blick på skjutstationen7 för att åter uppsöka våra skyttar,
som under tiden börjat inålskjutningenf Äfven målplatsen få. vi se.
Så förändras tafian och vi se bilden från :BO-kilometerslöpningeni
terräng. Äfven lappar synas i de täflandes led. Så skådar vi förste
pristagarcns ankomst till målet. Följer  damernas terranglöpning-
med start och målankomst; äfven har se vi lappska kvinnor deltaga.
Vi blifva därefter presenterade för förste pristagaren i 30-kilorneters-
löpningen, llaldo Hansson. Sist kommer bilden från backlöpningen
och närvara slutligen vid prisutdelningen, som förrättades af lands-
höfdingen.

2. Peter den store.

.1672-1725. Historiskt skådespel, ntfördt af skåde-
spelare vid kejserliga ryska teatern. -

Koloreradt, intressant drama.

Ffe beskrifning å andra sidan

I l ll
3. Brlenz-slon.
i Storslagna Hallsjöscenerier. För vänner af naturens
skönhet.

Brienz-sjön i sohweitziska kantonen Bern är berömd för sin na-
turskönhet. Sjön ar belägen 567 meter öfver hafvet samt "ar 14 km.
lång, 2,5 km. bred och ej mindre än 262 meter djup. Sarskildt halfön
lseltwold och det 270 meten höga vattenfallet Giessback, som störtar
sig ned i sjön, aro berömda sevärdheter. Filmen återger bl. a. endel
lika egendomliga som vackra ljuseffekter dar uppe i fjällen.

En bild för dagen:
4. På vulkanernas ö.

Kinematografl i färger. Storslagna scenerier från eden
eviga vårens landa.

Se beskrifning å andra sidan.

5. Blyghet bolad genom serum.

En lyckad kar.
Fyndigt, mycket skrattretande stycke.

Agapetris Winter är mycket blygI och undergifven af naturen.
Han lider häraf, men en dag får han se en annons Om att en ameri-
kansk läkare medelst serum ger för-sagda personer sjalfsakerhet och
skyndar dit. Att kuren gaf resultat7 dai-på ger herrAgapetus drastiska
bevis under sin vida-re tillvaro.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 25 April.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages