#2703: Valhall-Biografen

b ValhalieBiegraien
OSKARSHAMN.

Förstklassiga. förevisningar af lefvande bilder

hvar-dagar oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.;
sön- och Åhälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

0 B, S.! Inga artistuppträdande, men i stället alltid
förstklassiga program. Endast det bästa
af det bästa.. 0 B SJ

PROGRAM

från och med måndagen den 25 April:
Under Öster-ns sol.

I. Eli besök i Shanghai.

n Vackra, Zijjcnlla taflor från staden vid den kinesiska
Östersjön.

Konstfllm. Konstiilm.
2. Dansosens frestelse.

Amerikansk Zifsbild. Spännande drama.

Den berömda dansösen Edit Morton vid Blumes & Harveys
cirkus har genom öfver-ansträngning åsamkat sig en sjukdom, som gör
att hon icke längre är så uthållig som förr. Nästan vid hvarje före-
ställning slutar hennes uppträdande med att hon sjunker Vanmäktig
ned, och slutligen blir hon afskedad från sitt engagement. Den unge
farmaren Artur Holden har sett henne på. tribunen samt, intagen af
hennes skönhet och rörd af hennes belägenhet, erbjuder han henne

sin hand och sitt hem.

Bortstött af den af artisterna, som hon trodde sig älska, och
utan möjlighet att taga sig fram på1 egen hand, mottager hon farmarens
anbud och blir Väl omhuldad i det nya hemmet; snart se vi henne

som lycklig brud, glad och blomstrande.

Tiden går och snart är det ånyo isäsongi. Oirkusen är åter-
kommen till platsen och Edith får i sin hand en affisch, hvilken ånyo
uppväcker den gamla artistfebern hos henne. Så får hon besök af
den cirkusfunktionär, som på sin tid öfvergaf henne, och denne lyckas
öfver-tala henne att öfvergitva mannen Och återvända till eirkusarenan.
I ett bref underrättar hon Artur om sitt beslut, hvarefter hon skyndar

till cirknstältet.

Har blir ett allmänt jubel öfver hennes återkomst, men känslorna
taga sig uttryck, som nn förefalla henne motbjudande. lHon ser nu
sitt forna lifri ett annat ljus än förr, och det dröjer ej lange innan
hon med förakt och afsky hastar bort från det obehagliga sällskapet.
Lyckligtvis har hennes man ej funnit brefvet när hon kommer hem,

hvadan allt ordnar sig på ett lyckligt sätt.

3. Förenta Stalernas armé.

Intressanta militarbilder från AmerikaÅ
Omvaxlancle, Senarda krzgsrnornent.

Sedan man bevittnat en godmodig brottning pä en kaserngård,
får man se amerikanskt infanteri under marsch, i exercis och gymna-
stik, Vid stor .aning af vallar och Vid framryokningli skyttelinje. Sol-
daterna bestå synbarligen af många slags nationer och folk, från röd-

håriga irländare till svar-tglänsande niggrer.

Vidare visas artilleri under olika rörelser, faltsjukvärd, broars

byggande och sprängning 0. s. V.

4. Bralhlandsrlalen i Norge.

Imponerande norsk natur.

Brathlandsdalen är en af de för norsk fjällnatur mest karak-

täristiska bland Norges många fjälldalar. A ömse sidor väldiga, rakt

uppstigande fjäll - nere i djupet en forsande ström, som brottas med
stenblocken och klipputsprängen -- en väg, som slingrar sig "fram än

nere vid flodkanten, än högt uppe på brandten, än insprängdiklippan.
än dragen. genom naturliga tunnlar, än nedåt, än uppåt, i starka stig-
ningar - i fonden blånande, snöhöljda fjällkammar -- så ter sig denna
liksom åtskilliga af dessa passager, hvilka bidragit att göra Norge be-
römdt såsom turistland. - Lätta, bekväma ekipager stå till de resandes
disposition, gastvanskap och tjänstvillighet mötes öfver-allt - hvad be-

höives väl mer för att göra en turistiärd i dessa trakter angenäm.

De, som ej kunna resa dit, ha nu här tillfälle att få se all denna

naturens storslagna skönhet.

5. Faslswlil eller En eförsiklig
Sömmerska. Mycket komisk.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 28 April.

 

V-...ilnwr ihlu. Tien. kuin-.ars Aktie-bolags hektrvclwri

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain