#2702_2: Valhall-Biografen_1

Him

Mellan de bäda hjältarne härskade en dödlig fiend-
skap, men barnen älskade hvarandra.

Dä kriget mellan Mauerna bröt ut blef Lorden af
Bivar utnämnd till fältmarskalk, hvilket i högsta grad för-
argade ovännen, som pä allt upptänkligt sätt sökte skada.
honom. j

Vid ett möte i parken en dag utsatte han Lorden för
en dödlig förolämpning.

Men Lordens son, Don Rodrigeuz, beslöt häinnas sin
faders ära och vid ett möte i parken med faderns rival lät
han värjan afgöra saken, hvilken utföll till rivalens nack-
del. Säsom ett segertecken behöll han dennes värja, hvil-
ken han framlämnade till Lorden. Tyvärr blef detta seger-
tecken ett farligt indicium emot den eftersökte duellanten
och Don Rodrigeuz nödgades gä i kriget emot Mauerna
förklädd till soldat för att undvika konungens hämnd.

Mauerna landstego i all hemlighet vid Ambuch och i
en skogsdunge utanför slottet kom den stora drabbningen
att äga rum. Don Rodrigeuz kämpade tappert i främsta
ledet och lyckades till sist tillfängataga Mauernaslanförare,
hvilken som fånge blef öfverlämnad till konungen.

ÅI triumftåg återvände italienarne från slagfältet och hela
hufvudstadens befolkning stod samlad vid stadsporten för
att mottaga och hylla segraren, men bland denna skara
stod en ung kvinna vemodigt betraktande segrarens intag.
Hon visste hvem han var, men då hon fann honom i be-
sittning af en värja, hvilken hon igenkände såsom sin faders,
förlorade hon besinningen.

Konungen mottog den unge segraren och förlänade
honom högtidligt titeln aThe Cidw.

Men midt under denna scen rusade en ung kvinna
fram och ropade hämnd ät sin faders mördare. The Cid
lämnade under-dånigt fram den värja som utgjorde beviset
Och beredde sig att mottaga sitt straff men konungen trädd
de fram ooh förlänade segraren ännu ett bevis pä hans
hjältemod, samt bad den unga kvinnan förlåta ett begänget
felsteg. "

Kärleken visar sig vara starkare än hatet. - Två
barndomsvänner blefvo här förenade under folkets jubel.

Wåååbåisäàåfy.. -

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages