#2702_1: Valhall-Biografen_1

Valhall?

 

Förstklassiga. förevisningar af lefvancle bilder

hvardagar ont-"brutet från kl. 7,1044010 o.in.;
sön- och lllilgdagar jalnviil kl. 6,10 em.

0 B S.! Inga artistnlfipt"arlanda men i stilllct alltid
förstklassiga progrmn. Endast det bästa
af det bäste. 0 B 8.!

PROGRAM

från och med torsdagen den 28 April:
Express! . Express!

- I. Etilsilansen i Ungern.

Vår bild rtsar oss platsen  eldsvddan dgde rum.

ZlIassbegraflttngen. Scener öfver folket in. in.

En förfärlig hrandkatastrof inträffade som bekant helt nyligeni
Oekoerito i Ungern. 400 unga bonddrängar och flickor hade anordnat
en danstillstallning i en lada, hvars dörrar stängdes, då alla deltagarna
samlats. Nar dansen var i full gång nthröt eld, och i etty nu var la
dan omhvärfd af lådorna. En rasande kamp för lifvet uppstod, men
endast få lyckades slippa ut. Många blefxo ihjåltramlmde, och då ta-
ket nedstörtade7 oinkomlno 300 manniskor i lågorna.

En obeskriflig" sorf.,r råder naturligtvis i den lilla byn. Hvarenda
familj berores :f olyckan, och Igripande scener ande rum, då kvarletl
vorna af de många förkolnade likcn Ivilefvo frannlragna och sedan he-
grofvos i stora med kalk fyllda, gemensamma grafvar.

2. Siön Luzern med dess härliga om-
 Vctcker bild från Schweitz.

3. Nutida Kanonelil.

Den oerhörda verkan nutida kanoncld har, tordc icke vara all-
delcs okand förallmiinhcten. Det mänskliga snillet arbetar oförtrutet
på att allt jåmt ytterligare komplettera och fullkomna förstörelseverk-
tyoen. llå oerhörda afstånd åstadkommer man nu förödelse och skada:
bilden visar laddning och affyrande af moderna, långskjutande kano-
ner. Äfven målplatsen se vi i det ögonblick projektilen når fram;
verkningen år l1åpnadsvåclmnde.

Instrnlrtizrt och Iintressant.

Konst-Fil m. Film Teatro Italieno.

I 4 .
4:   Grlpdndc historiskt drama fi 50 afd.

Obs! V7, hafva d denna. fllm insatt svenska, rubriker
för att pnbltlren skall bättre förstå dess innehåll.

I inspelningen af ll (lid har Italiens förnämsta dramatiska skå-
despelare deltagit. Handlinan "ar förlagd till 1200-talet och behandlar
i stora och kraftiga drag striden om en kvinna. Dåtidens lösen: Än-
damålet helgar medlet tillämpas också konsekvent af de handlande
personerna: lI Old är såväl i inspelning som utförande en:

Verklig Konst-Film.

Se andra sidan.

5- nen danska rivieran. Nordsjällands kust.

Ypperlzgd sevärdheter från vårt grannland.

Det är Danmarks vackraste platser vi se på denna bild på en
resa KöpenhamugfHornhåck via Helsingör. Vi bemarka följande stor-
slagna platser: .i

1. llvidöre. Drottningens af England och Enkekejsarinnans af
Ryssland villa. -- 2. Klampenborg. -Å  Skodsborg. -A 4. Helsingör.
-- 5. Marienlyst.. à ti. Hornback.

6. Pelierkvisi lar sig ledigt eller En
radikalkur.

Bokförare Petterkvist känner sig trött en morgon och sänder
för att få ledigt bud till kontoret, att han år sjuk. Han har emellertid
ej tagit i beräkning chefens ovanliga vänlighet, som gör att denne
sänder till honom läkare och sjukvårdare. hvilka ägna honom så grund-
lig behandling att han säkerligen aldrig tar sig ledigt utan anledning.

Dråplig pjäs.

Hela Oskarshamn måste se detta storslagna rekord-

program. 0bs.! Visas endast 3 dagar!

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 2 Maj. 4

 

Kalmar 1911). "Fidrr Kaln-arn Aktie-hoings Balm-vakar"

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages