#2682: Kalmarbiografen

Kalmarbiegrafea
- Goodtemplarsalen =

(lnnehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.)
Föreställningar dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.n1.

Pnoenin

från och medmändagen den 16 maj (Annandag Pingst):

 

 

 

 

 

Film (Flirt Italiano. S. A. P. F.
I. F e r d a. Forngrekiskt drama.
Kéhemategraft i färger. Serie dert Peethe Freres.
PERSONER;
Ferda .................................................... .. spelas af Italia Vitalifmt.
Hippolytos ........................................... .. r v Giro Galmat.
Theseus.....; ........................................... .. w r Carlo Dusc.

Soldater, präster, tjänare7 tjänarimior7 slafvar m. ii.

1. Hippolytes afböjer Afrodites beskydd.

2. Hippolytes helgar sitt lif ät gudinnan Arténier.

3. Ferda tillstår sin1brottsliga kärlek för sin fosterson.

4. Offerfesten. Hippolytes vägrar Ferda att närvara vid off-
randet.

5- Fel-da y beder Hippolytes om kärlek. Förfärad öfver sin fo
stermoders begäran flyktar Hippolytes för att möta sin hemvändande
fader Theseus.

6. Fader-ns och sonens möte.

7. För att hämnas anklagar Ferda Hippolytes för att hafva
förfört henne.

8. Bortjagad af fadern lämnar Hippolytes Athen.

9. Hippolytes död. .

10. Inför Hippolytes lik tillstär Ferda sitt brott och dör vid sin
makes fötter.

2. Amerikanskt kavalleri.

Instruktan och högst intressanta milttärbtlder från
Amerika.

Ett amerikanskt kavalleriregemente ärÅnte på öfning. Manöv-
rerna gä med lif och fart och det hela erbjuder ett i hög grad till-
talande skådespel.

Konstfilm! Å
3. Rädda hennes heder!

Ett härlehsdrarna ur verkliga lrfvet.

Vi föres till en liten" idyllisk landtkyrka. Den unge pastors-
adjunkten och den unga vackra flicka han i hemlighet älskar komma
dit för att gemensamt spela och sjunga. Sängen klingar stark och
jublande ut genom templets portar och lockar nägra i en automobil
förbiresande främlingar att stiga ur för att på närmare håll höra och
se de sjungande. Det råkar vara en bekant teater-direktör7 som loc-
kats ut i den landtliga omgifningen, och i förtjusning öfver den unga
flickans vackra utseende och härliga stämma erbjuder han henne ett
lysande engagement. Liflig och glad, som hon är till sitt tempera-
ment, mottager hon med förtjusning anbudet. Den unge prästmanncn
ser dock icke saken i samma ljus och söker afråda henne från det
steg hon ämnar taga. Det lyckas emellertid ej och djupt nedstämd
återvänder den unge mannen till kyrkan, där han dock uppsökes af
den bortresande för ett sista farväl. v

Den unga kvinnan gör lså sitt inträde i en ny och bländande
värld och efter en tids mödosamma studier är hon färdig för sin de-
but, som blir en fullständig succes. Den unge prästmannen läser om
hennes triumfer och bestämmer sig för att se och höra henne upp-
träda. Han finner hennes öde Vara det ofta berättade och beslutar
att rädda henne. Hon skyndar i sin kavaljers sällskap till en glad
fest och här uppträder den unge prästen med oförskräckthet och tvin-
gar sig till ett samtal med henne7 ett samtal, där förtviflan intager
största rummet. Hon väckes till besinning och vi finna till sist de
båda unga på knä framför Kristusbilden i det gamla templet.

Gripanele Och vackert.

4. Ana eller människa?

1. Tala med min fader. 2. Fadern7 dottern och tillbedjaren.
3. O, Amor, Amor, i din famn. 4. Hotande ovädersbådande sky.
5. Aldrig gifver jag eder min dotter. G. Saken låter ordna sig. 7.
Apoteos.

Högst intressant och komisk trickfilm.

Konstii] m l

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 19 maj.

 

Kalmar l910. Tidn. Kalmars Aktiebolngs Bolnryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain