#2666: Biografteatern Göta

LI

l I ft t V. 

- e era Geta
Q j tå i .L-J AlJ

: KALMAR

Södra Vägen, Fram-sta.

- Siadensjörsta och äldsta biograf --
(AI-fläcbolagef Sverullfuy Biografteate-rw.)
Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 7,1(1, 8,10 och 9,10 e.m. ;J

u

söndagar Jämvitl kl. 6,10 e.1n.

Program

- fr. 0. in. den 21 t. 0. m. den 24 April:

l. Vintersimrl iP Amerika.

Friskt vinter-lit".

 

L

 

Äter en jatteiihn från egen atelier.

2.. Bröllenel på dlläsa.
Svenskt historiskt skådespel.

Inspelad i trakten af Kristianstad. Iseensatt och kine-
matograferad at A. B. Svenska Biografteatern.

Historik öfver styckets innehåll: Den mäktigaste "atten i
Sverige under 1200-talet Var Folknngai-itten, och i denna slakt-
ingen inaktigare an Birger Jarl, hvilken såsom förmyndare för
sin son konung Valdemar ledde Svering styrelse under många
år. Han var rattvis men hård ooh sträng och skaffade sig dar-
igonom många llender bland de öfriga stol-männen. En af dessa
fattade till Birger ett oförsonligt hat. Denne man hade en (lot-
ter, som för sin dygds och skönhets skull bletl kallad Sigrid
den fagra. Birgers broder Bengt, som Var lagman i Östergöt-
land, älskade henne. l trots at den stolta slåtkteiis förbittring,
beslöt han att göra Sigrid till sin maka. Jarlen sände då såsom
bröllopsgåfva en kjortel af dyrbart tyg, i hvilken en vad af
laroft vadmal rar insydd, hvilket skulle syfta på Sigrid. Men
lagman Bengt lat öfver-tacka vadmalsvåden med dyrbara., "adla
stenar och pärlor, så att den blef mycket dyrbar-are "an det öf-
riga tyget, och sände den så tillbaka till sin stolte broder.
Denne loletI då ytterligare för-bittrad Och drog med väpnat följe
till lagman Bengts gård, Ulfåsa, för att hindra bröllopet. Den
Vana Sigrid gir-.k emellertid modigt sin förtörnade, mäktige svå-
ger till mötes, och då denne fick se henne, kande han sig så
tilltal-ad af: hennes fagring, att all hans vrede försvann, och han
utbrast: wSannoi-ligen, om min broder ratt detta ogjordt, skulle
jag göra det själf). Dal-efter följde fullständig försoning mellan
lin-öderna.

 

Enastående Biefonbild.

"3. Unnlrädande aflwanen lära Zebra

Gm varall Storslagna prestationer.
4- slurml rGolfe de Gaseognerl

Vredgadt kastar hafvet sina Vågor; mot stranden, rytande
af raseri öfver attdlet icke kan krossa den at manniskohand
uppförda Vagbrytaren, drager sig tillbaka för att med aldrig ut-
tömd kraft på nytt kasta sina kaskader af salta skummande
och frasande våg-Or mot stranden, medan det glittrande hals-
tragget stänker högt mot skyn.

Öfverväldigande vackra stormbilder!

5. Unge herr Bläcksudd.

Genomroligt skämtnummer.
i Pianomusik.
Nytt program måndagen den 25 april.
Gwen fuellaföråndringar iprogrammei förbehålles.

"umeå .pd gap 49,1qu få :po gawwzuäoad nångpaw sapaq 113.7quan

.-

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryekori

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain