#2660_1: Biografteatern Göta_1

Blegaelteetern Greta

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
W Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Soenslca Biograf-teatern.)

Förevisningar af lefvanole bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

P r o g xr a m
fr. 0. m. den 4 t. 0. m. den 6 April:
Intressant svensk nyhet.

I. Lifvel embård på svenska Hollans
I nansarbàlar. f

Prälcliga milililrbilde-r. Från egen aleliei:

Med vederböramles tillstånd har tillfälle heredts A.-B-
Svenska Biografteatern i Kristianstad att sända en fotograf omN
bord å ett par af Våra modernaste pansarbåtar under dess expe-
dition och där kinematografera en mängd bilder öfver lifvet i
allmänhet ombord. Bilderna, som äro särdeles lyckade samt
skarpa och tydliga7 omfatta följande:

1. Flaggan hissas, 2. Däcket spolas.

l4. Semaforering och telegrafering.

Kanonexercis. 7.
I2,000 meter.
ning. 12. Fallrepsvakten.
ralen.

 

 

3. Sjukvisitation.
5. Båtar-na sättas i sjön. 6.
Tio minuters hvila. 8. Skal-pskjutning på
9. Middag ombord. 10. Stortvätt. 11. Kanonputs-
13. Kolning. 14 inspektion af ami-

Sensationell nyhet. Konstiilm.

2. Babylons förslöring.

Ett första miigens.s-liigiiimimeiz Isceiisélttiiing Och ,

iitslyrsel öfvertrllffkiiide allt som hittills visats.
Se andra sidan!I

 

Lefvancle och sjungande bild. på svenska..
Vara förnämsta artister på biografduken.

3. Skådespelaren Garl Barekliml

uppträder Och sjunger
Entresàng ur Dollar-prinsessan.

.4. EH bröllop på Payakombo nå
Sumalra. i

Kiiieiimtogmfi i fäogcr af Pallié Fre-res.

Bruden är femton och brudgummen trettio år. Vigseln
sker infor holding-en, och alla förlofvade istammen utgöra brud-
följet. Därpå hegifver sig det unga paret- med eskort till festen,
som vi få se iiras i en Åtropiskt skön trakt af den härliga ön.

5. Ile rysliga noikarne.

Lustiga iipptågi flera afileliiiizyar.

 

 

Pianomusik. i ---- äs
Nytt program torsdagen den 7 april.
6 ven fu ella förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar l910. Tidningen Kalmars Aktiebolaezs Boktryekeri

Iwww" pd pp 0,!an ifa Lpo pummxäoxd nänmaw sapaq uaamqnåf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages