#2652_2: Biografteatern Göta_1

Från nolslkahf-riheissirider. I

Upprörd öfver1 tartarernas förtryck beger sig Schetche-
vik till Polen för att begära hjälp, och ödet för ihans väg
en ung flicka frän Ukrain, Sonja, som följer honom pähans
färd7 och tvänne oxar med sin styrka hjälpa honom öfver
resans besvärligheter. Y
kr Den unga Hickan märker emellertid att de äro förföljda
yaf nägra fientliga spioner och för att förvilla dessa låter
(hon Schetchevik kläda ut sig till en gammal blind spel-
vman, hvarpå de lyckas fortsätta sin farliga och besvär-
liga1 färd. y - b

Slutligen anlända de till mälet för resan och blifva
1hjärtligt mottagna af den mäktige härtig Vladislav, som

(lofvar dem sin hjälp. Sonja beger sig sä ensam tillbaka
för att för sina förtryckta bröder förkunna nyheten om att
. polackerna ila till deras hjälp. Men just i det ögonblick,
dä hon är vid mälet, träffas hon af en fientlig kula. Död-
ligt sårad lyckas hon släpa sig fram till de sina och bringa
dem Iunderrättelse om bundsförvanternas anryckande.
Å Amnet till denna dramatiska scen är hämtat ur en
1ukrainisk säng. ,

Öfverensmmelsen.

Unge herr Max, som utmärker sig för sitt varma hjärta

och .sina tomma fickor, är gränslöst kär i sin kusin, som
dock pä goda grunder vägrar gunstig herrn sin hand.
ÄBragt till Vförtviflans i djupa brandt, beslutar dä vär hjälte
att genom döden blifva befriad frän sina sorger. Men han
saknar tyvärr mod att själf taga det stora steget. Lyck-
Vligtvis skickar dock slumpen i hans väg en sannskyldig
f fapach, .somp egentligen kommit för att stjäla, men som nu
-i stället mot en hederlig ersättning af 500 kronor ätager
sig att innan midnatt förpassa vär kärlekskranke hjälte till
.de sälla jaktmarkerna. Max får emellertid rätt som det är
Åunderrättelse om, att han blifvit den lycklige arftagaren till
en amerika-onkels ofantliga förmögenhet. Utom sig af glädje
skyndar han genast till sin kusin, där allt strax är klappat
och klart. Men ingen jordisk glädje är ogrumlad, och plöts-
ligt infinner sig apachen för att fullgöra sin mission. Hög-
Äligen förskräckt söker unge hr Max sin räddning genom
- Iflykten. Men, o ve, den förskräcklige apachen förföljer ho-
nom, och upphunnen bereder sig vär stackars hjälte att
lämna det jordiska. O, under! Apachen närmar sig lugnt
sitt oifer och förklarar trankilt: sSe här är herrns 500
kronor. Det ska,7 tusan riskera sitt hufvud för Era nycker.;)

www

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages