#2650: Biografteatern Göta

in-  la
" "J it t Edit
h i) - M - " de
regi-.eIJ lee ein fe
Södra Vägen, Framsta.
- Stadens Iför-sia och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svensk-a Biografteatern.)
Förevisningar ef lefvande "bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 em.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.ni.

Program

fr. 0. m. den 17 t. o. m. den 19 mars:

-l. Genom Andes Hoddal.

Hänförande natursceuerier från en jarnvåigsresa längs den
af floden Ande genomflutna vildromantiska dalen i departemen-
tet Lauguedoc i franska Pyrenéerna.

Storslagen fosterländsk nyhet från egen

atelier:
2. Fänrik Siåls sägneruefier Rune-
berg.

Mästerlig, tidstrogen iseensättning.

1. Hos den gamle fanriken. 2, Minnen från flydda dar.
3. Kriget bryter ut. 4. Björneborgarnes marsch.
skarmytslingen. (i. Molnets broder. 7. Torpfliekan.
9. Döbeln vid Juutas. 10. Sven Dufva.
Johan Ludvig Runeberg. i

Dessa1 i lefvande bilder satta scenernrRunebergs berömda
diktverk iFanrik Ståls sagiieiw, till hvilken bildserie Biografen
Göta har ensamrätt för Kalmar, stå såväl hvad inspelning som
tekniskt utförande betraffffar fullt i jamnbredd med de basta
utländska bilder. .

Och säkert är, att dessa rFä-nrik Stäls sägner) skola af
svenska och finska folket mottagas med varmt hjärta, i minnet
återkallande Runebergs mäktiga epos öfver det folk, som

:frös och svalt och segrade tillikm.

8. Sandels.
11. Sagnernas skald

:Paris ernyh et !

3. I irapeizen.

Vi få har se de berömda akrobaterna Paeori, som bestå
af en man och två kvinnor, under det de utföra förvånansvarda
kenststycken, som utföras med underbar smidighet, skicklighet
och säkerhet.

4. Marseilles hiälie.

Skämt i fiera roliga omgångar.

Marius roar sig med att skrämma sina medmänniskor 
nom att påkläda en traboek en tigerhud. Efter att ha satti
rörelse en större beväpnad skara går han oförskrackt med cigar-
retten Värdelöst mellan läpparna mot det förfärlig-a odjuret, hvil-
ket han djärft oskadliggör och Marius blir så hjälten för dagen
och bares bort i triumf.

Parisernyhet!

Men då gör Medor det ändå. bättre, han tar på sig tiger- i

huden och rusar genom staden samt skrämmer alla på flykten,
till och med hjälten Marius.
Pianomusik.
Nytt program söndagen. den 20 mars.
6 ven fueIla förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen .Kalmars Aktiebolaes Boktryekeri

 Den första v

-umnö pc! pp upp), fa Lpo gawumxöoad nämpaw :apaq uaamqnåf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain