#2646: Biografteatern Göta

Biegratteatera 

l: KALMAR y
Södra Vägen, Framsta.

- Stadens första och äldsta biograf -e

(Aktiebolaget Svensk-a Biografteatern.)

Förevisningar a.f lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 am.
Söndagar järnväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. in. den 7 t. 0. ni. den 9 mars:

t. JägarlitiPolarisen. Sälhund-och
Hvalrossiakt.

Spännande.

1. Förberedelse till jakten. 2. Rik fångst. 3. Bytets trans-
! portering ombord. 4. Stor oro i hvalrossfamiljen. 5. Fångsten
af en hvalross på 1,500 kilo.

Lyxfilm från Vllagraph 0:0, Amerika.
2. Laneelot och Elaine.

Efter skalden slr Alfred Tennyssons dikt alfmzfg- -

lrg zdyll.

Oöfvertrddtld i praktfldl éscensdtlwlng.

Scenerna Öppnas därigenom att konung Arthur tillkänna-
gitver den nionde torneringen, hvars pris ar den sista af de 9
diamanterna.

Drottning Guinever förklarar att sjukdom kommer att
hindra hennes närvaro och strax förklarar Lancelot att han icke
vill inträda innanför skranket eller inlåta sig i någon tatian,
emedan han förmodar att drottningens indisposition blott är en
undskyllan. Hans förklaring blir mottagen med öfverraskning,
ty han har vunnit de föregående gångerna.. På drottningens
uppmaning rider han dock eskorter-ad endast af sin riddare och
då han kommer till slottet Astalot, begär han at lorden att få
yen annan sköld för att dölja sin identitet.

Han lämnar då sin egen sköld i förvar hos sin älskade
Elaine7 som anmodar honom att vira hennes broderade arm kring;I
sin hjälm innan .han träder innanför skranket. Ehuru han al-
drig förr har burit en dams pant antager han förslaget och
rider bort, allt för litet reflekterande öfver den svårighet han
går till mötes. Vid torneringen segrar Lancelot, men faller,
utmattad af blodförlnst oehv måste bäras bort at sin trogne La-
Vaine. Elaine ar hans trogna van Vid sjukbadden7 men då han
tillfrisknat, besvarar han icke hennes kar-lek Han reser hem
sedan han gifvit det öfverraskande beskedet att han älskar drott-
ningen. Sorgen har-öfver bryter Elaines krafter Och lägger henne
på. dödsbadden. Hennes sista bref innehöll ett farväl till han-
celot och uttryckte en önskan att hennes lik måtte föras till
hans slott för att li-Yilzi. inom dess murar.

3. Gästunnträdande af Herr Direktör
i RÄZL JAGK

som mzderlaåller med musik, sång, deklamdtlon
samt solongsmagl m. m.

Begagnat tillfället att förnya bekantskapen med
Cirkus Londons populdre direktör.

4. När Adolf Hok stora vinsten.

Hzlmoreslc med kdrlelc ochy alla nödiga ingredienser.

 

Pianomusik. A
Nytt program torsdagen den 10 mars.
6 ven fuella förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

"umeå" .pd pp 9,1an fa Lpo pmwnJEaJd nämpaw sapaq yaamqndf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain