#2645_1: Biografteatern Göta_1

Bio natteetera 

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
1 (Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 eJn.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. ln. den 3 t. o. m. den 6 mars:-

I
I. Montserrat vid Barcelona.
Härliga ndtnrscenerier.
Montserrat ligger ungefär 51) kilometer från Barcelona
och ar mycket berömt för sin naturskönhet.
Toppen af Montserrat höjer sig 1,452 meter öfver hafs-
Därifrån har man en härlig utsikt öfver hafvet vid Bar-

ytan.
celona.

Hvad som för öfrigt har gjort Barcelona. så berömt ar,
att Benediktinermunkarna byggde ett kloster dar år 880, hvilket
ligger 887 meter högt. Detta kloster ar en omtyckt spansk
vallfartsort7 som årligen besökesl af omkring 60,000 pilgrimer.
l en till klostret hörande kyrka linnes en underbar madonna-
bild, hvilken hufvudsakligast tillbedes af unga, nygifta par, ty
enligt sagan skall den bringa det unga paret lycka i deras
äktenskap.

Sedan 1592 leder från Monistrol en kugghjulsbana dit
upp, från hvilken man har en härlig utsikt öfver dalen.

I synnerhet framhålles bildhuggarkonstens mästerverk.
Vi se den berömde konstnären Vallmitjanas hal-liga arbeten
iliristus vid pelarem och iKristus bar sitt kor-sr. Dessutom
bör särskildt framhållas det af bildhuggaren Nogues förfardigade
verket vfllörnekronam.

Till slut hafva vi tillfälle att se ett härligt panorama från
San Gerinio7 Montserrats högsta punkt.

II ll
2. Gaslunplradande af
I . . i i Å .
Kandldal- ERIG ENGSTÅM,
Vis-, Romans- och Frödings-Sàngare.
Rikhältig repertoar! -
rUddevalla-Tidningem för den 18 febr. skrifver:

, Biografen vid Drottninggatan har under denna vecka haft
en ännu större dragningskraft "an eljes, i det att en ung student
Eric Engstam där upptradt och med stort bifall sjungit Frödings-
bitar, äfvensom åtskilliga trefliga visor af andra diktare. Ehuru
vi i princip ej gilla att biografförevisningar, hvilka rätt skötta i
och för sig äga många betingelser att samla intresserade, på. se-
nare tiden börjat sammanparas med uppträdande af mer eller
mindre lyckade Dartister- - illusionister, duettister, eqvilibrister
och en hel del andra på Iister) - göra vi härvidlag ett undantag.
Den unge studenten föredrager nämligen sina glada. visor med
god röst och mimik samt så. friskt och okonstladt, att det verkar
tilltalande och gör hans insats i programmet odeladt treliigt och
medryckande. Herr Engstam uppträder å rBiografen) till och

.med söndagen och bör som hittills kunna pårakna ett talrikt
Och intresseradt auditorium.

3. Värmländingarne.

Bilden, som är utgången från Aktiebolaget Sven-
skä Biogräfteäterns atelier i Kristianstad, mäter ilängd
11,400 fot, och är den största film som blifvit inspelad
i Sverige.

På grund af filmens längd är skådespelet uppde-
ladt i två äfdelningär.
Se beskrifningen å andra sidan.

4. Frun. är sva-rtsiuk eller Det miss-
länksammaXL hårstråel.

Dråplig fars,V akter från hemmets ochI kökets miljö.

Pianomusik.
Nytt program måndagen den 7 mars.
6 ven fuellufåråndringar iprogrammef förbehålles.

 

kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

wa,an ge! pp 0,2an [a :po pzuwmöodd nämpaw sapaq uaamqncf

a

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages