#2615_1: Biografteatern Göta_1

Bio rerteetern Bitte

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
- Staden: för-ta och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar-kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 28 febr. t. 0. m. den 2 mars:

I. En ny lullsiändig bildserie från
de siora öfversvämningarna i Paris.

Anlltnd express i dog från denY världsberömda
firman .Patlzef Fràres ngver den ert fullständzgsklldrmg
of den storal Olgclrrm z held dess mdd.

2. Den gyllne lilian.

Efter en gammal legend. Briljant iscensitttnl-n.g.
Se beskrifningen å andra sidan.

3. Eäslupnlrädande af
Kandidat ERIG ENGSTAM.

Vis-, Romans- och Frödings-Sàngare.

Rllchaltlg repertoar!

2Uddevalla-Tidningenr) för den 18 febr. skrifver:

Biografen vid Drottninggatan har under denna vecka haft
en annu större dragningskraft an eljes, i det att en ung student
Eric Engstam där upptradt och med stort bifallsjnngit Frödings-
bitar, äfvensom åtskilliga trefliga visor af andra diktare. Ehuru
vi i princip ej gilla att biografförevisningar, hvilka ratt skötte. i
och för sig  många betingelser att samla intresserade, på se-
nare tiden börjat sannnanparas "med iilmtradande :if mer eller
mindre lyckade mrtister- - illusionister, dnottister; eqvilibrister
och en helq del andra på lister) --- göra vi härvidlag ett undantag.
Den unge studenten föredrager nämligen sina glada visor med
god röst och mimik samt så friskt och okonstladt, att det verkar
tilltalande och gör hans insats i programmet odeladt ti-efligt ooh
medryckande. Herr Engstam uppträder å :Biografenv till och
med söndagen Och bör som hittills kunna påräkna ett talrikt
och intresserar-it auditorium.

4. Paula Peters med sina dresse-
-rade diur.

Fullkomligt enastående. Absolut det mest stor-
slagna, dressyrflzfummor som någonsin förekommit. Paulo
Peters uppträder f. rl. på Alb-dmbrd l London och dra-
gor afton efter afton fullo bus. Det kiraematografflslrd
dterglfvmzdet ntfördt of Putin? Frifros och sgvmerllgen
storslaget.

5. Lehman nå friareslråien. ,

Lehman har mött sitt öde.
mycket blyg. Och hvad hum får lida.
f Storartddt skilmtvzfummer.

aven Pianomusik. w --------- M--M
W Nytt program torsdagen den 3 mars.
6 venfuellu förändringar iprogrummef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryckeri

-unpaö pd gap ppm, [a :po gawwaöon nämpaw sapaq uaamqncf

.Mon Lehman dr bly ,k

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages