#2612: Biografteatern Göta

iegralteatem etta

LM KALMAR I
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Briografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 enn.
1 Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

P r o g r a mI
fr. 0. m. den 7 t. 0. m. den 9 febr:

Express. Express.

l. Ölversvämningarna i Paris.

Mdlande scener från de öfversvdmmclde stads-

delarnas ovanliga vgatnllfw.

Tidningarna innehålla dagligen npprörande skildringar" från
öfversvamningarna i Frankrika, orsakade. af att Seine stigit högt
öfver sina bräddar. Vissa stadsdelar i Paris ha flera fots Vatten
å. gatorna, hvilka trafikeras med båtar. Längs husraderna ligga
landgångar7 å hvilka man praktiserar sig från hus till hus.
Butiker plnndras, apacherna föröfva Våldsamheter och stölder,
liken spolas ur grafvarna, ett Hei-tal manniskor ha drnnknat
o4 s. v.

Vi äro redan i tillfälle att visa en serie bilder från plat-
serna för hemsokelsen. De tala sitt eget tydliga språk, hvadan
en beskrifning af dem är öfverflödig.

Alla måste se dessa enastående scener-ler.

Teaterfllm. Teaterfilm.

2. lle föräldralösa.

Efter Ennerg och Ocrmcns berömda roman. --
Speladt af de framstående parzszslra skådespelar-
krafterna fröknarna J. Rosng och any Flenrg.
frn Delphine Renot samt herrar Dngncsne, D0-
rzval och Villa.

Innehåll: Tvingad af sin fader öfvergifver Diane de
Vaudrey sin blinda dotter Och gifter sig med grefve de Linile-
res. Dottern npptages af ett .fattigt folk och nppvaxer med
deras (lotter Henriette. lflöraldralösa Vid sexton år bege de 
till Paris. Henriette blir bortrofvad, men laddad af Roger de
Vaudrey, och den blinda kommer till en glnnnia Froehard, som
skickar henne att tigga. Genom gummans ene son räddas äfven
hon, och Roger de Vandrey, som fattat kärlek till Henriette,
för dem till grefvinnan Linieres, som nu återfinner sitt älskade
barn. Den adelrnodige grefven förenar mor och dotter och gif-
Ver Henriette åt sin lycklige nevö Roger de Vaudrey. v

Denna dramatlserdde, gripande roman dr ett verk-
lrgt mdsterstfgcke l szn genre. q

1. Vid främmande port. 2. Som andras barn. 3. I
Paris. 4. Ensamma i varlden. 5. Bortröfvad. G. Adlingen
som försvarare. 7. En nioders bikt. 8. Den blind-as lott. 9.

Model-ns allmosa. 10. Ädlingen igenkanner henne. 11. Syst-
rarna återfinna hvarandra. 12. Krynlplingen som hjälte. 13.
I moderns famn. 14. Rogers belöning. 15. Ett lyckligt hem,

3. Biofon: Krinolinlerzeil.
Hnmorlstlslc bild.
4.

Akrobaler na lina.
5.

Förcdnclnsvdrdd konstprof.

Starke Lehman eller Kampen om

en maila. I
Upptåg och speldalcel l en mängd tckroliga om-

gångar.
Pianornusik.
Nytt program torsdagen den 10 februari.
Evenfuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar-.1910. Tidningen Kalmars Aktiebolarzs Boktryckerl

-umnE pc! pp 0,;qu fa Lpo eawwnJEoJl-zf Dånapaw sapaq uayyqnéf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain