#2602_1: Kalmarbiografen_1

Kalmerbiegrefen
Goodtemplarsalen =

(Innehafvare: THOMAS HANSEN.) 1

Föreställningar:

Hvardagar kl. 6,15--10,15 e.m. Sön- och helgdagar
1 kl. 4-5, 6,15-10,15 e.m.

PRUGRAM

fr. 0.- m. den 21 t. 0. m. den 23 febr.

I. Musik.
2. På irawliiske i Nordsjön.

Hafvets arbetare i verksamhet.
Nordsjön i uppror.

Det "ar ombord å fiskeångaren iSir James Reokittr, sonihilderim
äro tagna sistlidna sommaren, då, nämnda ti-anare Var på fiske utan-
för Tromsö. Man ser de olika detaljerna i det moderna trawlfisket,
huru travvlen kastas och tages in7 huru fisken sorteras o. s. v. Syn-
nerligen intressant är att se den stora samlingen lefvande tisk af olika
slag, däribland flera väldiga exemplar.

Af Verklig storartad verkan ar att se en annan fiskeängare, kam-
pande på något- afstånd mot det våldsamt upprörda hafvetI De jätte-
lika vågorna slå öfver det jämförelsevis lilla fartyget och det ser ut
som om detta skulle helt uppslukas, men efter hvarje brottsjö reser
sig ångaren åter och fortsätter sin färd. .

Säkerligen det meet storslagna sjöstyclfe som visats på
någon klnevndtogrdf - en verkligt enastående seodrdlzot.

3. Unnirädande ai den i4-àrige italienske
Dragspelsvirluosen Angelo Valenii.

4. Konungens ring.
Lancelot och Elaine.
Efter skalden Sir Alfred Tennyeons "Idylls oftlre King".
Gripdnde lzandlmg. - Tldstrogen, dyrbar ntstyreel.

Se beskrifning ft andra sidan. I
5. Gäsiunnlrädande ai del berömda
Duellisinarei NEllilNS,4

med ny repertoar och nya, eleganta kostymer.
Stor sneaes! Stormdnde blfctllf

II

6. Kulorla blommor.

Klnenmtogrdjislct nmlereerlf. Arllstlsltt fdrglagdd bilder.

Vår loild är en sådan iihn7 om hvilken åskådarne helt säkert
kommer att saga: hur ar det möjligt att framvisa något dylikt. Från
några enkla streck utvecklar sig så småningom kosthara tafvelramar,
som var för sig innehålla fotografier af underbara landskap. sköna-
kvinnobufvuden och till slut inationalfargerna kolorerade blomster-
ramar med fotografier laf europeiska ful-star. Vi se Italiens konung,
Frans Josef, kejsare af Osterrike, Alphonse, konung af Spanien, Leopold
konung af Belgien, kejsar Wilhelm II och till sist Sveriges konung
Gustaf V. Denna bild ar rent af ett mästerverk och :ommer helt ooh
hållet att upptag-a åskådarnes intresse.

1.  -Skdnztnnmaner
8. Sluimarsch.

Musiken utföres af Ner-r anfon Wallström.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 24 februari.

 

 

 

Kalmar 1910. Titln. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages