#2597_2: Kalmarbiografen_1

. Broder mot Broder.

Likt alla inbördeskrig splittrade kriget mellan Nord-
och Sydstaterna mån-get hem. Var bildlfråin wOld Kentuckys
visar oss ett sådant fall, inspelat af wBiografsåiillskapets
(framstående amerikanska skådespelare) med all den reali-
stiska förmåga som de äro bekanta för att lägga isina bio-
grafbilder. Handlingen, till hvilken nedanstående skildring
lämnar ett svagt begrepp, ar följande :Y

Georg och Robert sitta badal i det gamla Kentucky-
hemmet då fadern hemkommer med uiiderrattelsen att kriget
mellan Nord- och Sydstaterna har utbrutit. Båda äro redo
att offra sitt lif för sina åsikter. Georg, faderns älskling,
hyllar sin faders åsikt. ))Necl med slafstaternaw, ropar han,
men sa icke Robert. Han hyllar sin moders åsikt: slaf-
staten maste segra och hennes son skall kampa i deras led,
Tvedraktens gnista ar kastad och hemmet splittradt och snart
se vi Robert i sydstaternas tjänst, dar han hedras med upp4
draget att genom fiendens förposter framskaffa ett bref till
ölfverbefalhafvaren, Odet för honom till den plats dar hans
broder Georg står vakt. Hvad som undgår Georgs kam-
raters öron, det lätta prasslet i löfven då Robert smyger
sig därifrån, undgå-r icke skogens son, Han rusar nedför
sluttningen och ger fyr på- den flyktande Robert. En vild
jakt och Robert är infångad. Georg studsar då han ser
hvem han har skjutit efter och till slut infångat. Med
gnistrande ögon betrakta bröderna hvarandra, plikten är
tung, men den maste uppfyllas, det viktiga papperet tages
af Georg från Robert, som därefter föres till lagret. Pa
vägen flyktar Robert och döljes af sin moder. Den plikt-
trogne Georg förföljer honom, och då han ser sin moder
till sangs vid en så ovanlig timma, anar han att Robert iir
dold dar. Da han sager sin moder det och vill draga fram
Robert, riktar modern en pistol mot sitt hufvud med orden:
wOm du tar ett steg mot mig så skjuter jag en kula genom
mitt hufvud och du ma anse dig som moderdråiparew Kiir-
lek, plikt, hat och förtviflan strida om herravaldet iGeorgs
bröst, och så till slut detta förfarliga, att fadern sitter dar-
nere förtviflad öfver ödets hårda slag. Georg maste till slut
lämna hemmet utan att ha återfatt sin fånge.

Då kriget  slut hemkommen Georg hyllad som hjälte
och öfverste i armén. Midt i gladjefesten kommer Robert
besegrad och kladd i trasor till föraldrahemmet. En gam-
mal trotjiinare för den motspåinstige in i festsalen, hälsad
med glädje af modern, men med tyst förfaran af alla andra.
Hur skall mötet mellan bröderna .afiöpa Georg visar stolt
Förenta staternas flagga: wVill du erkänna den. sa lat oss
glömma allt grolln) H aNej, och tusen gånger nej, harjag
stridt och blödt för dennaw, Robert visar sin innanför blusen
dolda flagga, wså vill jag icke öfvergifva den, icke ens en gång
för mitt lalskade fädernehemw. Han vill gå, men aterhålles
af Georg. Lange strider det stolta modet med broderskar-
leken i deras bröst, sakta omhvarandra lagga de sina äl-
skade flaggor på högra armen, och så möta de båda brö-
derna, inneslutna li Nord- och Sydstaternas iiaggor, hvar
andra i en lång och adel omfamning, i det att tårar strömma
utför de narvarandes kinder.

Way

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages