#2593: Kalmarbiografen

Kelmeibiegreien
- Goodtemplarsalen =

(lnnehafvare: T H O M AS H A N S EN.)

Föreställningar:

Hvardagar kl. 6,15--10,15 e.n1. Sön- och helgdagar
kl. 44,, (3154045 em.

PROGRAM

fr. o. m. den 3 t. o. m. den 6 febr.

Musik.
2. Mont lans (ny serie).

Högst intressant och vacker rzatwbild.

 

 

Sensationell nyhet!

3. äeisarens Kunna
Gripande lwégsskådespel é 20 afdelmngar.

1.P Ensam. 2. Kuriren. 3. Den särade springaren. 4:. 1 skov-
gen. 5. Förföljd. 6. Göm mig. 7. Fienden närmar  S. Hvar
har du gömt kuriren, säg det, annars skjuta vi dig. S). Skjut mig då..
10. .Du får denna gnldklooka om du uppger hvar han är. ll. Gos-
sen faller för frestelsen. 12. Den gömde kuriren. 13. Gossens far
förebrår sonen. 14. Den lille hjälten räddar, med fara för eget lit"7
knriren. 15. Flykten. 16. Den lille kuriren. 17. Genom fiendens
förposter. 18. Som spion tilltrodd. 19. Upprätttelse. 20. Framför
fronten emottager den lille kuriren en hederstrumma.

En kejserlig kurir nödgas taga in på en bondgård, enär hans
häst blifvit sårad. Fionclen förföljer honom hit7 och han ser inan
utväg att undkomma. Bondens lille son visar honom gömställe i hul-
men, och strax därefter :inkomma de förföljande soldaterna. Man ut-
fråger förgäfves gossen; han vill icko svara. Slutligen lyckas en ofliv
cer förmå honom att röja kurirens gömståille genom att skänka. honom
sitt guldur. Under tiden har fadern kommit till; han förstår genast
hvad som inträffat, och förehrår sin son hans ovän-(liga handling7 samt
befaller honom att göra allt för att befria kuriren, som mnn inspärrnt
i ett uthus. Gossen lyckas komma i förbindelse med fången. som
han hjälper Hy.

Kuriren inser, att gossen lättare skall kunna taga sigI fram 5:e-
nom fiendens linior och anförtror honom att öfverlninga den viktiga
depeschen. Med fara för sitt egot lif smyger gossen sig genom de
iiendtliga förposterna och uppnår den franska haren

Kejsaren, som hört gossens hjälltedåd omtalas, upptager honom
i armén och skänker honom en hederstrumma.

4. Skandinereiis eeiniåeresie rs- eefi
kåååw
SW miniràeer i. o. ra. s :idag

med fullständigt ny repertoar och nya kostymer.
Stor sucoes! Stol-mande bifall!

5.. Roddiäöan vid Large diäeko.

Vacker naturbild.
6. Den ceremonaose. Högst Skrattande.

7. Slulmarsch.
JWusiken utföres af Herr Janon Wallström.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 7 februari.

 

kunlelieàaserske iröken 

 

 

Kalmar-1910. TVn Kult-.tiva .lktif-hflaas Pvlrlrx-fl-rfl

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain