#2591: Biograf Tor

o p i
.B l o g r af J o r
i A(Lefvanole bilder)
gifver föresfällningar å

 ,,,,,,,,,,,,, n.dagen den1 ,,,,,,,  dennes kl. ........  ,,,,,,, W e.m.
V P B10 G B A M :

l. Dreyfus-aflären och alla dess mysterier,
framställd i lefvande bilder. -

För denna uppseendeväckande bildserie, som en af världens förnämsta
iilmfabrikanter arrangerat, har icke sparats nagra som helst kostnader och "ar
bilden darför "afven till alla delar fullt öfverensstämmande med det passerade.

Bilden torde i tekniskt hänseende vara det förnämsta och dyrbaraste7
som hittills blifvit framställdt för kinelnatografandamål.

Första hufvudsericn: 10. Förradarens lön.
1l En förråd-are. 11. Degraderingen.
2. Ofverste Henr Esterhaz . .
3. I grefve Miinsåters arbetsrum. Andra hufvudsenen:
Sandebudshotellet. - 12.. Dreyfus på Djafvulsön.
4. Du Paty de Clams expedition. 131. Battfardighet.
5. Bordereaun. I 1 V 14. Ofverste Henrys samvetskval.
6. lChefen för hemliga polisen. 15. Tillbaka till Frankrike.
7. I kriminaldir. Cocheforts kontor. . 16. Krigsministeriets order.
8. Dreyqu arresteras. i 17. Revisionen.
9. Dreyfus i fängelset. 18, Rehabiliteringen.

Absolut det mest storartade som någonsin förevisats på en biografteater.

 .liswÄrlislens konstverk.

Enastående .vacker och rolig bild.
3. KOnStPidt. Pörstklassig sevärdhet.
4. Kalmarbilller.

Fran Färjestaden öfver sundet. Kalmar sedt från sjösidan. Majdemonstra-
tionen. Bilder från Folkets Park. Vyer i staden samt Stadsparken.
Brandkårens utryckning och öfning m. m. I

5. Den lille bagarlärlingen.

1 Koloss-alt -skrattrctanda

Enhvar uppmanas affej försummq se deffa
infressanprrogram !

Biljétqmjimscr: 50 à 35 öre, barn under 12 år 25 öre.

Ratt till "andrng af programmet förbehålles.
Vördsamt:

F. .age-(berg.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmar: Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain