#2590: Biograf Tor

- " o " 0- -
- Biograf, Jor
(Lefvanole bilder)
gif-ver föresfällnihgar å

 

 

.................. .dagen den  dennes kl.  e.m.

PBGGBAM:

I. Il:r.8ven Hedins ankomst till Stockholm oehihans
högtidliga mottagande därstädes.

Expressnyhef I Sförsfa succésnummer!

2. tllodern terräng- Y(teh hinderridt i Italien.

Denna bild är enastående i sitt slag. Det oerhörda mod och döds-
förakt dessa italienska ofäcerare ädagalägger är häpnadsväckande och mäste
vi afstä från att göra beskrifning öfver densamma, enär det för de flesta skulle
vara otroligt. Ingen bör försumma att se denna enastående sevärdhet.

3. Kommendanten har köpt socker.
Kalas-salt skraffrefande.

Koinnlendanten har kommit pä den olycksaliga idén att köpa socker
till sin vov-vov7 lilla Pompe, och nu ha alla vovar i hela granskapet fatt nys
om saken och ansätta frän alla häll och kanter den olycklig-e kommendanten,
som till slut mäste kasta sig upp på- en cykel och söka sin räddning i flykten.

Men efter en vild jakt blir han upphunnen och öfvermannad af sina
rofgiriga förföljare1 som bereda sig att alldeles göra kol på det stackars offret.
Lyckligtvis kommer kommendanten på den lyckliga tanken att lämna sin

sockerpåse i sticket och fly sä fort benen kunna bära honom - wallt är för-
. loraththmJiI-an ,QCh.lifYP-tlew;mi nå! ligga; . "L d p

 

4. Vackra Lisas roman.

Lisa, enda dottern till den gamle hederlige handtverkaren7 skomakaren
Mathiasson, utgör den enda solstrålen i det enkla, men välbergade hemmet.
Den gamle älskar sin dotter och vakar öfver henne som vore det hans ögon-
Isten. Mäster Mathiasson kan dock ej neka sin Lisa någon för-ströelse, och ha
de7 som kommit i hennes närhet, icke kunnat undgå att finna behag i den
fagra och hurtiga flickan. Frestaren har förts i hennes väg, och skönheten,
som i de flesta fall är mottaglig för äre-.girighet och smicker, underlättar
hans afsikt. I

Af fruktan för faderns ogillande vägar Lisa icke yppa sitt umgänge
för fadern, men hans vaksamhet leder snart till upptäckt.

Särad i sitt hederliga fadershjärta och i förtviHad vrede befaller han
dottern lämna huset tillsamman med inkräktaren. Lyckan är grumlad för
badel fader och dotter. Armod har blifvit Lisaslott och fadern sörjer för-
lusten af sin dotter. Slutet af bilden visar dock att faderskärleken segrat,
och lyckan ler äter i det gamla goda hemmet.

5. Ruterdam eller tlexans spadom.
Jnfressanf och vacker:z äfvenfyr i 20 afdelningar.
1. En fårahjord. 2. Vallilickan. 3. .Blomsterspräket 4. Hexan kom-
mer. 5. Vallflickan låter spå sig. 6. Spädomen. 7. En tur ensam i skogen.

8. Möte med riddaren. 9. Öfvertalas att följa med. till borgen.. 10. Som brud.
11. En främmande riddare och vallflickan. 12. Ofverraskelsen. 13. Vallflic-
kan utkastas. 14. Hexen gär. 15. Vallilickan faller i tankar. 16. På hem-

vägen. 17. Möte med riddaren. 18. Öfvertalelse. 19. Vallilickan gifver honom
korgen. 20. Riddarens förvåning.

6.Y l tiänst hos akrobater. (Skrattsueeesd
I" Extranummer från Kalmar. .-

Från Färjestaden öfver sundet. - Kalmar sedt frän sjösidan. - 1:a
majdemonstrationen. - Bilder från Folkets park. - Vyer i staden samt
stadsparken. - Brandkårens utryckning och öfning ln. m. f

thvar uppmanas aff ej för-summa se deffa
infressanfa program!

Biljettpriser: 50 à 35 öre, barn under 12 år 25 öre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles. i
Vördsaint:

F. -ogelberga

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri,

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain