#2589_1: Valhall-Biografen_1

ValhallaBie rafea


7

Förevisningarna börja kl. ,10; Söndagar kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

fr. 0. m. den 17 t. 0. in. den 20 febr.
Expressnyhet! Expressnyhet!

l. ÖSTGÖTA-SPELEN,

som höllos i Norrköping den 4-6 februari 1.910.

2. Trolasl kan allting.

Skärntsarnt hnndclressyrnnminer.

a-Trofastv är, såsom ofvan sagts, en hund som kan allting. Han
kan bära bagage från och till järnvägen, fungera som postbnd och en-
sanijungfru, passa upp vid bordet, taga emot drickspengar o. s. v., och
slutligen räddar han en iiaska ädelt vin, som en karl tänker tillägna
sig, på ett lika ovanligt som humoristiskt satt. i

 

Enastående konstfilm! Nyhet af framstående rang!

3. ARKEANGELN.
Medeltläsalrama. - Denna storslagna. film har belönals

med stora gnldmeclaljen på utställningen i Milano.
Se beskrifningen å andra sidan.

4. llaisbränningar-vicl Belle Ile.

Storslaget Inaltvlrsltåtlespel. r

Belle Ile är en ö i Atlantiska oceanen vid Frankrikes västkust,
som i sitt inre är rikt på fruktbart land, men omgifvet af vilda klip-
por, mot hvilka oceanens vågor sedan århundraden förgäfves gått till
anfall. Filmen återger briljant dessa Våldsamma bränningar, hvilka
stänka sitt skum vida omkring, dessa oregelbundna, pittoreska klippor.
hvilka stå där som vaktposter mot hafvets förstörelselusta, dessa egen-
domliga grottbilduingar, i.hvilka vattenmassorna koka och sjuda.

5. Skräddaren som unnlinnare.

En rock-ruppfunnen, som befriar hvar och en, som använder den-
samma, från Obeliagliga öfverfall och Öfverkörningar, se där den nyaste
nyheten. Vår bild Visar uppflnningens praktiska användbarhet.

En skarntbllcl af första rang.

 

Program utarmotstycke!
JYiusszen ufföres af Fru Jil-:ma .fet-now.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.

0 B 8.! Biografen hålles stängd fr. o. m. måndagen den
21 febr. och en kort tid framåt på grund af
nyrestaurering.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolaget Boktryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages