#2574: Kalmarbiografen

Kalmar" tegreten
i Goodtemplarsalen =

Föreställningar :

Hvar-dagar kl. (ine-10,15 earn. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, Gas-10,15 e.m.

PRUGRAM

fr. 0. in. den 7 t. 0. m. den 9 mars:

II II I
I. Trollhallans nya kraflanlaggmng.

Kraftstattoaen, lrfr-aftlmaaleu m. fm.

Intressanta (siverta-ka Water.

Göteborg skall som bekant snart, liksan en hel del andra sain-
liallen, hämta sitt beholf at elektrisk energi från flfrollhattan,dar staten
anlagt en af världens största lu-atftstationer. Vi aro i dag itillfalle att
visa en serie lyckade bilder fran denna :inlagg-ning.

Man ser har Antaget) till kraftkanalen, kanalanlaggningen på
olika ställen, vvärldens lsluta-sta damlnekav, f. d. wllotell Utsikten-, tur-
binintaget, de olika fallen - (jullö. Toppö-, Helvetes- in. ll. à Olide-
hålan med kraftsiationen, Polhems sluss 0.  v.. alltsammans dekoreV
radt i tager vinterskrud med rimfrost och stämning.

2.. Gäslunplrädande at orierellsånger-
skan Fröken Mary Lundqvist

Ny repertoar. Nim, eleganta Irmtymzer.
Stermandc bifath

 

 

 

Konstfdm! Amerikansk express!

3. Skuggan at döden.

Den iniist gripamle barnbild som hittills iir inspelad å. biograf.
En bild son] vill appelera till alla. Ung och gammal konnna att följa
denna bild från början till slut med steg-rat intresse Och rörelse.

Den ar inspelad af Amerikas förnämsta miniiska skådespelare
och ar förtjänt af att  at alla. v

(bn någonsin en lefvande bild har narinat  det verkliga spelet
å en tals-een  ar det Skuggan af döden.

En liten gosse har atit nagra giftiga, bar. ooh då en afhanslek-
kamrater upptar-ker detta, underrättar han föraldnirne, som genast till-
kalla en läkare. llfi. dean ser hur illa. det star till. telefonerar han
efter en annan läkare. specialist. Lak-arne kämpa med döden. Ut-
g-ången är oviss. Föräldrar-ne aro utom sig af sorg. Da kommer den
ene läkaren ut från sjukrnnnnet, Och på hans dystra min kan man se
utgången. Det blef alltså döden. Modern blir utom sig, Och mannen
och lakaren göra allt för att lugna henne.

I dödsrnnnnet lägger lakaren in sina instrument, ooh sjuksköter-
skan ordnar den dödes badd. Men, hvad ar detta? (kissen harjn rört
sin arm! .l hast tillkallas den andre lakaren -M och åter börjar veten-
skapens kamp med döden. Pulsen blir allt starkare, barnets .kinder
börja återfå sin far-g . .. och plötsligt slår-gossennmi ögonen. JublamkI
at glädje omfamna föräldrarne sin lille, från döden fralste son.

TJ=I=I==I=I====EiHE==1==zmik=E==in
4. Gästuppträdande af

 

Frödingsiolkaren, Via-l Romans-- och
Kupletiaångawen, Skådespelaren

ll
KARL Raartrrla t
Ur repertoarmr, framhåller nte-or" och sånger af Ej

En vintervisa.

Gustaf Fröding.
i

Tre karingar i  line-ke.

Det var dans bort i vägen. i lll, frammate jante.
Han å hol. . lf? lin vise.
Riksdagsbönneras marsch. i .Far-vall.

Lelle Karl Johan. i Inga-lill.

i Calle Gla ma sola.
. Melangtaras intåg,
Ay du ma på da? i En glad trall.
Stor succés! :Den .nya ministärem, kuplett af Karl Rampeltin.
JVya kupletfer för dagen.
0 b s.! Xvarje föreställning ny repertoar! O b s. f
Il 0 BSA Publiken äger rätt begära omtyckta sång-nummer.
BFI==I=F=I=1=I==I=EI5=I=F=I=FJ==L==I .gg

5. En färd nä den stora Heden.

Växlande, storslagna utsikter. .Natur 0071- kortet.

Man befinner sigv ombord på den eleganta turistångaren, som
glider frarn  den väldiga llodens lugna våg. lflarliea vyer atlösa hvar-
andra å ömse sidor. Det ar också för sin skönhet t isbekanta. trak-
ter, genom hvilka färden  Städer 0011 byar, slatter och höjder.
palats och kyrkor7 ruiner oeh minnesstoder visar sig för resandens blir-k
i standigI växling. i

6:   Högst skmttretaade.

Eventuella förändringar  programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 10 mars.

Min hustru.

:ààlziiraäalein--lä

 

 

  

 

 

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolage Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain