#2568: Kalmarbiografen

Kalmarbiegrafen

- Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.)

Föreställningar :

Hvar-dagar kl. (inne-10,15 e.1n. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, ene-10,15 e.m. 1

PROGRAM

fr. 0. rn. den 17 t. o. m. den 19 jan.

l. Musik.
2. Myskoxiaki i de arktiska regionerna.

1. Pa utkik efter myskoxar. 2. Myskoxar. 3. Jakten börjar.
4. De första skotten. 5. Den första myekoxen falles till marken efter
det tredje skottet. - Rikt jaktbyte.

3. KLOGKURNA.

Eftern Fredrik von Schillers dikt.

Klockorna, hvilka af Schiller på ett så underbart sätt blifvit
skildrade7 har tjänat som motiv till rent kinematograiisk bild, hvilken
skildrar det maskliga lifvets olika sidor. De glada såväl som de sorg-
liga stunderna af vårt lif beledsaga klockorna med sin klang. De
ringa vid barndop, fritt och klart ljuder deras klang vid bröllopshög-
tider, lurar oss faror, lnana de genast till storm, och beröfvar döden
oss någon af våra kara, så taga de med sin klagande klang del i vår
smarta.

4. Dufveri i Amerika.

Mycket intressant.

5. BRIGANTERNA.

Af Max Linder.

Spännande, iiatwkolofremd bild.

1. Det förhindrade mötet. 2. Fadern vägrar samtyolia. 3. En
Brigant-historia. 4. Genom kikaren. 5. Briganterna. G. Ofverfallet.
7. En ny Brigantplan. 8. Julietta bortföres. 9. Julietta iBriganternas
våld. 10. Befrielscn. 11. Brefvet: vKom till Svarta berget. Utlös
Eder dotter med 500 pd sterling. Hon befinner sig i vårt våld. Her-
mann 12. En faders förtviflan. 13. En oväntad hjälp. 14. En farligv
expedition. 15. Briganternas nederlag. 16. Belöningen.

6. Fru Feilig vill inie bli svärmor.

Kolossfilt rolig.

Fru Fettig ar en mycket mänskligr varelse och i allt och lallo en
mycket god moder. Men ve den, som vågar kasta ett godt öga på
hennes dotter, ty fru Fettigs förskraekelse är att blifva svärmor.

V1. I Sluimarsch.

JWusiken utföres af Herr anfon Wallsfröm.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 20 januari.

 

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain