#2552: Biograf-Teatern Göta

(Aktiebolaget svenska Biograf-teatern.)

PROtJRAM

tr. o. rn. den 9 t. o. m. den i2 Januari:

Konstlilln 2 1=Iiibllstlilllm 2

Kinelnatografiska Föreningens af författare och skribenter i Paris senaste uppseendeväckande nyhet:

Uppståndelse.

1Leo Tolstoys bekanta folkskådespel, mästerligt iscensatt.

   

Siungande hiider på svenska. Våra nonuläraste artister nå biografduken.
-I Nytta! Nytt I "

Sk " despetaren Cart Barcktind

uppträder och sjunger

 

 

Minnen från Boston-klubben.

Inspelad och utförd å A.-B. Svenska Biografteaterns atelier i Kristianstad.

-- En resa i Norge

Bergen. Järllvngs nrd genom tunnlar. w Halling-
rlnlen. w -Harrtangerfjol-d. h Lotefors. Mä
.lakt på renar nl. rn.

 

 

 

 

Upptràdande af
Duettpa ret

. Anna och Carl An on  

föredragande sina utomordentligt roiiga
kupletter.

OBS.I

tlar unnträdt ötverallt i Kontinentens största
etahlissement med stormande bifaii.

   

. e ww- "MW

...s a

- w Ami-WW
. - Mu.

...mun Ms... ,.

.n ..,.,. M m.. (W v any-New .fw-wa ( t

 

m

 

En våldsam arresiering.

Mycket komisk.

OBSJ De dagar Biografen Göta har gästunnträdande äro biliettnrisen höida.

Wigtt program zorsöagen öen V5 c"ann-.ruin

Katman- 1910. mn. Kalmars Aktiebolags Boktrycker-i

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain