#2549_1: Biografteatern Göta_1

B: KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program I

fr. ojm. den 20 t. 0. m. den 23 jan:

Il. redlwvs ven Slegliens monu-
 Ofvmrzfligt vacker bild.
2.

 Dramatisk.
Svenskar Biografteaterns store uppseendeväckande nyhet.

Se beskrifningen å andra sidan.
Lefvande och sjungande bild på svenska!

3. dsear Bergström

uppträder och sjunger Orfeus i Ullderjerilen.
Ensamråttt för Kalmar: Biografen Göta.

I I I I I
4. Leonardrald i deesslmen.
Instressanta 1,;6rklighersbildcr från Afrikas inre.
Fotografen har jämte det jakteällskap, han åtföljde, haft
den lyckan att öfverraska ett praktexeinplar af det fruktade rott-
(ljuret ute i vilda skogen, utan att detta märkte hane närvaro.
Därför återger lllrnen också aldrig- förut fotograferade moment
ur detta djurs lit i frihetÅ Det är oerhördt spännande att be-
trakta leoparclen, då han är på jakt efter ett lockbetellögt uppe
i ett träd. .
Se huru ledig-t ovh graeieet det stora djupet hoppar från
lgren till Igren utan att ett ögonblick taga mistel on] fotfästet!

Det är ett skådespel, som icke ror-felar att göra ett djupt
intryck.
Filmen Visar följande intressanta moment från jakten:

Uppbrottet till jakten.
raekat.
lockbete.

På spåret. Ett praktexemplar öfver-
Leoparrlelm frukost. Goda utsikter for jägaren. litt

Ett välriktat ySkott Jakttrofeen.
Oöfvertréilfad kinemntegrafnlm!

.5. Unplrädande ai tdanne Manne-1

berga Ifomélrer och Vis-sångare.
sin    Sto-r slamttmccés.

Se beskrifninan å andra sidan.

Fa Pianomusik. w
N ytt program måndagen den 24 januari.
OBSJ De dagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro Iloiljettprisen höjda.
Gvenfuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryckeri

r

-unwå pc! pp 0,1an fa :po rawzuxuöoxd nbbguaw sapaq :1.9quan

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages