#2548_2: Biografteatern Göta_1

Rudolf af llahsburg.

 

Den siste kejsaren af den hohenstaufiska ätten Konrad

IV dog år 1254. Efter honom, under det s. k. sinterreg-
numa, hvilken period varade ända till 1273, lyckades ingen
konung att fä allmänt erkännande. Dä med kejsaren högste
domaren i riket saknades, sökte en hvar att själf förskaifa
sig rätten. Brutal själfhjälp och väldsamheter trädde i rätt-
färdighetens ställe. Andlösa fejder uppstodo mellan furst-
arna; riddarborgarna förvandlades till röfvarnästen, ur hvilka
röfvar-riddarne rusade fram sä snart en karavan kom i när-
heten. Varorna röfvades, och köpmännen kunde endast ge-
nom en hög lösesumma friköpa sig ur en hård fångenskap.
Från betesmarkerna stulo riddarna landtbrukarnas kreatur;l
ja, äfven in i stallarna trängde de, togo hans hästar samt
beröfvade honom skörden. Handel, industri och äkerbruk
lägo till följd häraf fullständigt nere.

Ändtligen tröttnade furstarne på denna framfart och
sökte efter en man, som besatt kraft och vishet nog för att
kunna Ååterställa ordningen i landet. På förslag af ärke-
biskopen Werner i Mainz valde de den fromme och trogne
grefve Rudolf af Habsburg till kejsare, hvilken ägde slott
i nordliga Schweiz, Schwaben och Elsass. Med ifver bör-
jade denna återställa lugn och ordning i landet, i det han.
lät rifva ned röfvar-riddarnas fasta borgar och dödade eller
landsförviste dem själfva. -

Hans mäktigaste motståndare, Ottokar af Böhmen,

hvilken tillägnat sig Mähren, Osterrike, Steiermark och
Kärnten, slog han på Marsfältet vid Wien är1278. Böhmen
och Mähren lämnade han Ottokars söner men Österrike och
Steiermark däremot förlänade han sina egna söner, och
blef sålunda grundare af Habsburgska huset, som ännu i
dag härskar i Österrike. Rudolf af Habsburg dog 1291
och enligt egen önskan bisattes han i dömen Speier..

Vär ild framställer de mera väsentliga momenten i
Rudolfs af Habsburg lif och fogar sig för öfrigt efter Schil-
lers bekanta dikt, wGrefven af Habsburgi). Vi nöja oss
med att omnämna detta och angifva de enskilda scenernas
öfverskrifter.

Bilderna benämnas i ordning sålunda:

Eremiten Villfried kallas till en dödsbädd.

Rudolf af Habsburg möter eremiten vid en Hodstrand
och lånade honom sin häst för att sätta öfver vattnet.

Eremiten profeterar för Rudolf af Habsburg, att han
skall väljas till kejsare.

Förutsägelsen gär i uppfyllelse ;- Rudolf väljes till
kejsare.

Rudolf Vmottager valfurstarna, hvilka förkunna, att
kejsarvalet kommer att falla pä honom.

Den unge kejsarens proklamation.

Rudolfs högtidliga kröning, eremiten synes för att
förkunna den nye kejsarens dygder.

"Wi

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages