#2536: Biografteatern Göta

iogrerteatern

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 ooh 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. m. den 9 t. o. m. den 12 jan:
Konsthlm. Konstilm.

Kinematografiska. föreningens af författare och ski-i-
benief- i Paris senaste uppseendeväckande nyhet:

l. Unnslåmlelse.

Leo Tolstogs bekanta
iscensatt.

Katjnsehn: lele Madelaine Rock från Comedie Francaise
i Paris w Prins Neklindoff: Mr Damény från Theatre du Sejs-
nuase i Paris.

Då Leo Tolstoy för några år sedan utgaf en roman vid
namn Uppståndelse, tilldrog den sig genast stor uppmärksamhet.
Tolstoy förkunnade har som alltid barmhärtighetens evangelinm.
I :en rad dramatiska och gripande scener skildrar han en
ung flickas fall och han slutar icke sin roman, förrän upp-
ståndelsen funnit fäste i denna manniskosjal, hvilken gifver
henne sitt varde som människa tillbaka. Tolstoys varma frisinne
och stora manniskokarlek har aldrig Visat sig så som i detta
Verk, dar han gör oss uppmärksamma på, att icke människorna
själfva utan de situationer, som möta dem, skapa deras fall och
att vi icke må tröttas i att hjälpa en fallen tillbaka till den ratta
Vägen. Den djupa tanken i detta Verk  looken till den mest
öfverlagsna i sitt slag och det är därför som den franske drama-
tikern omarbetat den till ett skådespel, hvilket öfverallt Vunnit
stor suoces.

folkskddespel, mdsterltgt

Sjungande bilder på svenska.
Våra populäraste artister på biografduken.
Nytt! Nytt!

2. Skådespelaren Garl Barokliml
uppträder och sjunger
Minnen från Boston-klubben.

Inspelad och utförd å A.-B. Svenska Biograftoaterns atelier
i Kristianstad.

3. En resa i Norge.

Bergen. -- Jarnvagsfard genom tunnlar. - Hallingdalen.
-- Hardangerfjord. -- Lotefors. M Jakt på renar m. m.

4. Unnlräclamle af Dueliparel Anna
och Garl Anton

föredragande stud utomordentligt roliga lrupletter.
OBS!
största etablissemertt med stormarrde bifall.-

)Carl och Anna Anton aro gamla bekanta har i Hzfors.
De sjunga några öfverdådigt roliga visor. Man kan skratta sig
krokig åt Carls bondfigurer, och man applåderar sig förderfvad,
nar herrskapet sjungor en liten Visa på iinska, dar Anna med
napen accent sjunger om en liten )tyttew.
Hufoudstordsbladet,y Helsingfors.

5. En våldsam Iarreslering.
lllgcket komisk.

r

Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 13 januari..

OBS.! De dagar Biografen Göta har gästuppträ-
dande äro biljettprisen höjda.

eventuella förändringar iprogrammei förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

Har upptrddt öfverdllt t Kouttrteuteus

-uropsö pd 1pap 0,:an [a Lpo gawumaöon nätuparu sapaq uaquan

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain