#2522: Biograf Tor

iograf TOR.

Förevisning. af

............ A.degen den dennes kl.   en.

P R 0 G H A M:
En inrislresa i Ungern.

Omväxlande och intressant natur-bild.

Lyssnare vnl vagge-n.1 komiska
KonstIilm! Konstnlm!

G A R M E NI Efter Prosper Merimeesno-

2.
3.

vell, speladt af framstående skådespelare. 1

Af Prosper Mérimees novell har den italienska kinelnato-
graiikonsten uppsatt ett stycke af 17 tablåer. Det ar ettinläk-
tigt och charmant verk, synnerligen iiiittoreskt inspeladt i samma
trakt, dar händelsen en gång verkligen tilldragit sig. Don Jose
Havarro. en god kristen, ar anställd vid Almaxos kavallerireere-
mente, då han traffar en i Sevilla välkänd zigenerska Carmen.
Hennes stora, svarta ögon och förtjusande uppenbarelse förtrol-
lar honom. Han öfverger sitt yrke för att göra henne till viljes,
och har snart anslutit sigI till ett smugglareband. Från den dag
han flyr, lefver han en vildfågels lif. Don José gör allt för att
bevara åt sig" ensam de skatter han fatt af Carmen.
.ser don José henne föredrag-a en annan och blir galen af svart-
sjuka på henne, hvilken, då. hon frivillig-t gifvit sin" åt honom,
äfven villvha sin fria vilja att andra sig.

Ingen bör föl-summa att se detta dramatiska
konstverk! -

4. Tobaksindustri nå Sunda-öarna.

Vi fa har se följande olika tablåer från tobaksiiidustrien
på Sundaaöarna. Sådden, som verkstalles på varen,upptagningen
och omplanteringen, skörden, krmtrolleringen, torkningen och jas-
ningen saint till slut cigarrernas fabrikation och emballerande.
Dessa tablåer atlösa hvarandra i en serie lika pittoreska som in-
tressanta och instruktiva bilder.

5. Måndyrkare.

Intressant och Vroande.
fantasibild .

6. En bröllopsresa.

Herr Charfenberg iir ute på. en bröllljlpstripp med sin unga

Praktfullt kolorerad

fru, kommer så till ett utvardshus och får rum för natten. BeA
tjaningen har hört att paret ar ute på sin ln-öllopstripp. Nyli4

kenheten har nu stenrats hos dem.  att de icke gifva sigY nå-
gon ro, hvilket bilden har visar.

Särdeles komisk oeh skrattretande.

1. Etl stuteri i Algier. .

En synnerligen intressant oeh treflig bild.

En dag.

Iefvande bilder

............ ndegen den  dennes kl. ein.

I PROGRAM:
Valienfall i Italien.

En af säsongens vackraste bilder.

-l-leir L...Lundström liek beiali för
sina räkningar.
ÄLsKAnrnnAn

Djupt gripande och fängslande jattebild.

l en vindskupa, där glädjen förhöjes genom ett litet barns
elladtiga skrattande, inrymmes en students hushåll, hvilket beV
står af underlakaren Henrik Dumont och Lilly BohélneI hans
alskarinnn.

Den unge mannens föräldrar planera ett rikt giftermål för

sin son. Men Henrik älskar Lilly Bohéme och vill gifta sig med
henne. Han meddelar sina föräldrar sitt beslut.

Hans fader tanker emellertid icke låta sin son ingå. en
dan messallians utan uppsöker den unga kvinnan och öfvertalar
henne att bryta. Den förälskade flickan uppoffrar sin egen lycka.
Men snart måste hon svikta iI lifskampen och efter att hafva
stridit mot så lange som hennes krafter stått henne bi, ser hon
vika för frestelsen och söker befrielse i döden. Hon kastar sigl
i vattnet. Hon räddas och föl-es till sjukhuset, dar hon dock
utandas sin sista suck i narvaro af underläkaren Henrik Dumont.

Fru Dumont. som erfar sin makes förtvifian och hvars
goda hjärta röres af olyckan, uppsoker den moderlösa liickan
och går med henne till moderns graf. Det ar dar som Henrik
Duniont djupt rörd finner dem i bön vid den nyprydda grafven
med dess enkla inskrift på korset: nHar hvilar Lilly Bohémee.

4. En inrisiresa i Ungern.

Omväxlande och intressant natur-bild.

5. En energisk kvinna.
Mycket komisk.

Frun i huset, som iir en ovanligt energisk dam, får i ett
anonymt bref underrättelse om, att hennes man är henne otroA
leen. Hon svar att hamn-as och i live-ande Hang ger hon sig nt
att söka reda på den bwttslige.

Efter en något hets-inI promenad, nnder- det hon då och
då kaniner sig föranlåten att dela ut några örtilar, tror hon sigI
andtligen  syn på. sin man isallskap med en elegant dam.
Paret stiger upp i en droska och frun skyndar genast att taga
en annan. Men det  for långsamt, för den hetlefrade frun Å
hon satth sinI själf på. kuskbocken och tar hand om tömmarna,
hopp, hopp, Palle! l-lon hinner snart upp vagnen och rusar på.
den hvita kostymen. U, fasa, hon har tagit fel, det iir ej herr
nes man. Men händelsevis hommer han gående gatan fram, och

 

 

dom om hans häpnad, da han får se sin hustru liebe-gripen iett
. slagsmål med en A neger. i

l 6. En bröllopsresa. ,

l! Herr Charta-.nberg;r iir ute på. en pröllopstrim) med sin unga
fru,

kommer så till ett utvardshus och fiir rum för natten. VBeV
l tjaningen har hört att paret ar ute pa sin bröllopstripp. Nyli-

kenheten har nu stegrats hos dem, sa att de icke gifva sigr nå-
gon ro, hvilket bilden har visar.

Stil-deles komisk och ski-attretande.

 

Enhvar uppmanas arH ej för-summa se dessa intressanfa program!
A11 rökning 1undanieedesIi lokalen.

Biliettpriser: 50 à 35 öre, tara arealer 12 år 25 öre.-

Ratt till ändring af programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Äktiebolags Boktryekeri.

Vördsamt à

F. Fogelberg.

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain