#2513_2: Biografteatern Göta_1

1" En .Malaga-stolthet.

Vår bildförsatter oss till ett djupt religiöst hem.
Far, mor och dotter lefva på en landtlig gård i lugn
och lycka. Den vackra, tjuguåriga dottern Anna ar
mycket musikalisk och hon spelar ofta för sin gamle
far hans alsklingssang. Sa kommer med ens storaI
handelser i hennes lif. En ung, framstående konsert-
Vsångare blir under en automobilfard i närheten svart
I skadad och inbares i det landtliga hemmet, darliikaren

föreskrifver, att han måste stanna kvar, ty han tål ej
att flyttas. Den unge mannens moder underrättas om
det skedda och finner sonen i goda händer. Den unga
flickan bitrader vid sjukbadden och1 snart uppstår
mellan henne Och mannen på sjuklagret en. varm symi
pati, som slutar med kärlek. 1

Den gamle mannen har en hänsynslös fordrings-
agare. Denne har. lange sökt Annas gunst7 men af-
visats, och då han nu gör ett ytterligare försök att
vinna henne till hustru, får han, trots faderns böner,
ett tvart nej af Anna och aiiåigsnar hanl sig i vrede
och under hot om hämnd. 1 I I ,

Den unge sångaren  snart åter frisk och det
kommer till förklaring mellan honom och Anna. Fa- I
derns stolthet uppreser sig dock mot en förening mellan.
de unga, och svaret blir ett bestämdt nej. Stalld in-
för valet mellan kärleken till föräldrarne eller sin fäst- z
man, väljer Anna. det senare och följer honom till.
lhans mor, som ömt välkomnar dem; De gifta sig, och
vi .finna dem som akta makar i ostörd lycka.

Bittert besviken i afseende på sin dotter, rifver 1
fadern! hennes namn ur den gamla familjebibeln, men
modern, som observerar detta, skyndar att1 gömma den
utrifna lappen. Sa .kommer den försmadde friarens
hämnd. Garden tages i mat1 och de gamla föräldrarne
finna sig plötsligt på bar backe. Stoltheten förmår

[fadern att försmåJ alla försök till hjälp, .och de gamla
.vandra med tunga steg till fattiggården. Har  i de,
liksom de andra stackars utblottade, hardt och ovan-
Iligt behandlade, men de bara bördan med undere .-
gifvenhet. i .
" Det nygifta " unga paret erfar genom 11en tidning
gårdens utmattning och beslutar  rasktför att hjalpa.
Vid besök i fattiggàrden bli de stolt afvisade af den
gamle mannen, somV dock vid lyssnandet af sin älska
lingssang mjuknar och snart sluter dottern i sina
armar. I 1
I Sa "aro de- samlade i det gamla hennnet, fadern
plötsligt påminner sig, att han rifvit sitt barns namn
ur familjebibeln. Hans förtviflan skingras dock genom
framtagandet af denyaf hans hustru gömda lappen.

Message;-

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages