#2513_1: Biografteatern Göta_1

Blogralteatern Gota

 

.ll-w.

:Ju

) .
Södra Vägen, Frama-illa.
; se Stadens första och äldsta biograf -n
(Aktiebolaget Svenska, Bftografteftterrz.)

Pörevisningar 4 af lefvanole bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jamväl kl. 4,110 e.m..

Program  

fr. o. m. den,7 t. 0.:m. den y9 nov.:

i I
l., Slor narad med franska armen-

Efn bild, som intresserar lilla.

Trupperna, i stor paraduniform, intaga sin plats på. exer-
eisfaltet, under" det de officiella personerna i landauer ankomma
til platsen. 

President och frn Fallieres åse paraden tillsammans med
det belgiska konungaparet. Efter att ha passerat fronten af de
nppstallda trupperna, alltjamnt i sällskap Imed sina kungliga
gaster, tager presidenten plats på. den officiella åskådarelaktaren,
hvarifrån han åser paraden. I i

Under klingande spel kommer detlrepublikanska gardet
inarsolierande, hvarefter följa krigsskoleeleverna frånl Saint Cyr
och utdelningar ur skilda tiinppslag.

Under paraden sväfvar styr-bara ballonger och aero laner
öfver platsen. P .

En oöfverskådlig folkskara har samlats för att åse det
stora militära skådespelet.. i

I ll ll
2. Herr Lulllgs llygforsok.
f Ett offer för sm jiygvurm. I
.Alla måste skratta.
Herr Luftig har fattats af tlygvurm och experimenterar
yåldsamt i hemmet. .Då såväl paraplyer som Vingar visa 

vara omöjliga att använda i den ädla flygkonstens tjänst,1 fort- i

 

sättas experimentell i tnklampan. men - de sluta synnerligen
illa. Herr Luftigs afventyr äro hårresande, men liejdlöst rnuntra.
Konstfilni. X1"Konstlllnrr

3. En faders slollhei.

"Hvad sången förmår utföra.
Ert gripande skildrng ur szoet.

Beskrifning tt andra sidan.

lllflykl lill Blå grollan nå Gabri.

4.

Från det hal-liga Neapel förbi Sorrento går färden med
äng-båt 30 kilometer söderut till den berömda klippen Capri.

Denna - en Vulkanisk klippa, 700 meter hög - f stiger
nästan lodratt upp ur hafvet. Det ninlerbaraste på denna klippö
ar den varldsbekanta Blå grottan.

Denna har icke lange varit kand, först år 1832 upptäck-
tes den af engelsman under badning. Den ene af dem såg
strax öfver vattenytan en Öppning i klippan, han simmade dit
in, där ett magiskt sken mötte honom. Ungefär 400 meteri
omkrets strålade det inre af grottan genom relieX från vattnet
iv ett intensin blått ljus. Vattnet är så klart, att man kan se

 

palla föremål på botten till ö meters djup. Väggarna stråla,

som voro de smyokade med tusental lysande blå safu-er. För
att komma in i grottan måste de besökande lagga sig nedi
båtarna, ty ingången ar knappt en meter hög.

Efter ett besök i detta férike bogseras båtarna i den har- ,

liga solnedgången åter till Neapel.

I5. När nolarie Blom lick gifler-

i  ru Dråpllig humoresk.

Biljettpriserna år: 35 öre åt första plats, 25 öre à
öfriga platser. iBarn: 25 öre å första plats, 15
öre ålandra plats, 10 öre å tredje plats.

, Pianomusik. 44--
Nytt program torsdagen den 10 november.

Evenluellaförändringar i programmef förbehålles.
"Göta" är bäst! .

 

Kalmar 1910 Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryckeri

d pp upp), faI :po irazmuimfioxd .059,2paw- sapaq uaamqnif

P"

"zmwa

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages