#2512: Biografteatern Göta

ingar-ram..

I

     

(stadens första och äldsta biograf)
Söol ra Vägen, Främsta.

-x (Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilderl

alla dagar kt. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

r PROGRAM

från och med måndagen den 21 till och med onsdagen den 23 november:

 

Sedan vi numera insatta svenska texter i vår

I. Kinematogratiska Veckorevy

äro vi förvissade om att densamma skall vinna Edert fulla intresse. Vi visa Eder
lefvande bilder till dagshändelserna världen "mdr- Kinematogmäska

VeckOreVyll Vet allt! SGI" allt! Läs världsnyheterna i Eder
tidning! Se dem a biografteatern Göta!

2. . Hemligt gift.

Medryekande lustspel i 20 afdelningar, speladt af kända amerikanska skådespelare.

jack och Minnie älska hvarandra, och den unge mannen infinner sig hos Min-
nies fader för att anhålla om hennes hand. Men han får bestämdt afslag. Ett försök
af flickan att beveka fadern misslyckas likaledes. Men Minnie är en handlingskraftig
kvinna. Hon låter i hemlighet viga sig med jack, och sedermera lagar hon så, att
.såväl hon som mannen bli bjudna på en veckas vistelse hos en väninna till fadern,
fru" Barrington, ute på hennes vackra landtställe. Ingen vet här, att de båda äro
gifta med hvarandra, och det håller därför på att bli skandal, när man kommer under
fund med, hur förtroligt de umgås. Men så uppenbaras anledningen för värdinnan,
som åtager sig att ställa allt till rätta, hvilket hon också med någon svårighet lyc-
kas, hvadan slutet blir fröjd och frid samt familjelycka. v

 

 

3. Ett barns ingitvelse.

Sliten mellan tva kvinnors kärlek.

Det råder ett gladt lif hemma hos den vackra, rika änkan och. en talrik stab
af beundrare omgifver henne. Den unge ståtlige Kurt blir införd idenna glada krets
Ioch intages från första ögonblicket af värdinnans skönhet. Han, som fiera andra,

i blir fångad i hennes garn och år inom kort djupt förälskad och gör henne en glöd-lVV  i

dande kärleksförklaring. En fladdrande fjäril, som den unga änkan är, tager hon till
synes uppriktigt mot hans hyllning. En vän till Kurt varnar honom visserligen för
henne, men Kurt är blind, tills en dag han finner sin älskade i en annans armar.
Det blir en tragisk scen, och bittert besviken återvänder Kurt hem.

För att skingra tankarna föreslår hans vän honom, att en tid slå sig ned i
lugn på landet. Planen förverkligas och de båda vännerna ha snart staden och dess
jäkt bakom sig. På den lilla. landtgården lär Kurt känna husfolkets enkla, vackra
dotter, och denna kommer genom sitt friska, glada sätt honom att glömma det för-
iiutna. Sommaren kommer kärlek att spira upp mellan de unga och Kurt ber henne
till sist att bli hans hustru. Inseende sin anspråkslöshet tvekar hon till att börja med,
men låter så sin kärlek tala och skyndar i Kurts famn. I

Kurt kommer dock ännu en gång i den försmådda änkans garn. Hon upp-
söker honom nämligen uti hans fristad, och ånyo påverkad af hennes tjusning följer
han henne. Den öfvergifna landtflickan tager Kurts otrohet mycket hårdt, men hen-
nes lilla minderåriga syster beslutar sig modigt att åter föra Kurt tillbaka. Hon be-
ger sig på egen hand till den stora staden, där hon endast genom välvilliga männi-
skors bistånd lyckas finna adressen. Det går .muntert till, då den lilla uppenbarar
sig på scenen, men hon lyckas i sin mission bättre än hon vågat hoppas. Kurt vak-
nar till besinning, påminner sig den lilla enkla landtiiickan, hvars kärlek han vunnit
och bryter med sitt närvarande lif. i

1

Ett spännande karleksdrama.

 

4. Brandkåren i Australien;

Vid öfningar och eldsvådor.

 

Långt borta i det fjärran Australien vinnlägger man sig, som öfverallt annor-
städes, om att vid behof stå fullt rustad mot den aröda hanensa härjningar. Den
fjärran kontinentens storstäder kunna också uppvisa brandstationer och brandmanskap,

X hvilka fullt k-unna. mäta sig med Våra mest moderna.

Tåra bilder försätta oss till en australisk stad, där uppvisning och öfningar
företages med såväl frivilliga som fasta brandmanskapet. Slangar läggas ut, sprutor
manövreras o. s. v. med synnerlig raskhet.

Så utbryter en verklig eldsvåda i staden. Med lösa tyglar går bud därom
till brandstationen och ögonblicket efter underrättelsen äro sprutor och brandmanskap
i väg. Brandchefen och hans närmaste befäl rusa i téten i en stor automobil.

Eldsvådan visar sig dessbättre icke vara af synnerlig" farlig art, men brand-
soldaterna få tillfälle att utföra en liten vacker räddningsbragd.

Intressant.

5. witfam kom för semi.

Hans skall ut och resa, men har som vanligt otur. Spårvagnarne gå ifrån
honom, droskor, som han åker i, gå sönder o. s. v. och till sist går äfven tåget ifrån
honom. På hemvägen ställer han till en del krångel, bl. a. lägger han sig i ett fin-
geradt öfverfall, som en biografägare anordnat. Hans oväntadeåterkomst till hemmet
åstadkommer dock de värsta förvecklingarne.

Särdeles munter iilm.

. Ngtt program .Öorsdagm den 211: November.
Biljettprisgrna äro- 3-3 öre à första plats, "25 öre å öfriga platser.
.Im Barn 25 öre första plats, lå öre andra plats, 10 öre tredje plats.

i Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

 

Kalmar 1914). Tidningen Kalmars A.-B:s Boktry-"kel-i.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain