#2507: Biografteatern Göta

(stadens första oeh äldsta biograf)
Södra Vägen, Framsta. v

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af Iefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 -oeh 9,10 e.m.;, söndagar jämräl kl. 4,10 am.

PROGRAM

.från oeh- med Måndagen den l2 till och med Onsdagen den l4 December:

 

Storslagen konstlilm!
Non nlus ultra!

Säsongens nraklverk!

å  rnusr.

 

 

Dramatisk legend Iefter Goethes lllästerverkl bearbetad oeh iscensatt
r al Herrar Georges Faeot och Andréaini.

Kinemafograj? i färger. - .Briljanf iscensäffning. - JWyckef spännande. H- filmen ufgången från världsfirman
I Paflré freres i Paris. - Se bilagan! .

W 7- 

 

vawwwmwvww

Som extranummer till ofvanstaende gifves en Amerikansk konstiilm

Fröken Argbigga.

. Briljant spelad kärlekshistoria - American Biograph senaste nyhet. Y

   

 

Barn äga icke tillträde!
0238.! De förnämsta kinematografnyheterna visas alltid à. Göta!

Nytt program Eorsdagen (len XS Eeeember.
Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre à öfriga platser.
m Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Nil skall besöka:
Göra är och förblifver bäst! "

 

 

Killar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Bokhyckeri I

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain