#2502: Biograf Tor

.Biograf TOR.
i Filmvisning af lefvande bilder

,,,,,,,,,,,,,,,,, -dagen den dennes kl. e.m.

IPRoGRAM;
I. Bilder från Småland.

Karneval genom Växjö gator.

a Skogsrussan"

Enastående intressant bild.

I de gottlandska skogarna gar annu på sina ställen skogsrussen, ett slags liten häst, Omkring i
vildt tillstånd. A.-B. Gottlands stuteri i narheten af Slite är anlagdt för rationellt tillvaratagande af dessa
russar, och var film visar nagra bilder därifrån. I de till stuteriet hörande skogsmarkerna ströfva. de af
naturen skygga djuren flockvis omkring, då och då framkommande till för dem uppförda skjul, dar de sar-
skildt under den strangaste vintern äro vana finna foder och salt utlagda. Bilden visar äfven en del in-
tamjda exemplar i ridning och körning. I

De små friska, hardiga, i skogen uppvaxta hastarna exporteras, och ,man ser dem har och hvar,
ofta nog gående under namnet wölänningarw.

3. .När man-resfr bort på .åtta dagar.

Komisk.

 

 

 

 

 

 

4. fy i .Yi-ogenx vänskap.

5.F oLYcKssKoTTEt

En storslagen och mycket tilltalande skildring ur len arbetares lif. -

.Detta stycke7 hvars glada början skarpt kontrasterar med de mörka och dystra slutscenernaI be-
gynner med att visa oss en arbetares trefliga hem. Men det lugna och lyckliga lifvet i denna krets blir
snart stördt genom en sprangningsolycka, som gör husfadern obotligt blind. I

Till denna fysiska olycka sällar sig snart en sådan moralisk artY i det han upptäcker att hans
hustru bedrager honom.
. I det mörker7 hvari han känner då han märker att det är förbi med hans lycka, liksom med
hans ögons ljus, finner han dock enI ljusning: dödenj som befriar från allt lidande. Han later föra sig till
iiodstranden och kastar sig i vattnet. I I V - H

- i VMen -hustrun..-.som..åtr ordlig öfver-sharia frånvaron...skyndar!-efteeehenembechffkömrnerfläåäöåw

för att radda honom F- en försynens skickelse. som hejdar henne själf vid kanten af den afgrund, som hon
höll på att störta ned i. i i

6. Mar-lidt eller Konduktörens förskräckliga dröm. i

Mycket rolig Itriekbild.

7. En pliktförgäten moder." 

I I. Felsteget. 1. Doktorns mottagningsrum. 2. En lycklig familj. Kärleken öfvervinner
plikten. 4. fFlykten ur hemmet. 5. Mötet med älskaren. - i
I - i II. Det Ödelagda hem-met. 1.."Mannens hemkomst. 2. Huset tomt. Brefvet. Förtviiian.
III. vEtt år senare. l. I älskarens hem. 2. Slocknad kärlek. Spelsalen. 4. Det sista för-
söket. 5. Hanad och bespottad. 6. Flykten.
IV. Arnlofl. l. Hemlösa 2. Utarmad.å ö. Upptagna af ett resande cirkussallskap.
V. På cirkusen. 1. Utanför cirkusen. 2. Pa arenan. 3. Ikupdlen. 4. Fallet. Svårt skadad.

VI. Återseendet. 1. Fadern.. 2. Öga mot öga. Räddad till lifvet. 4. Återidet gamla hemmet.
VII. Försoningen. l. Dottern återställd. 2. Moder-ns besök. 3. Fadern försonas med modern
genom dotterns förbön.

8. Narlohannas gas kom till Paris. ..

Gladt och muntert.

, o i P I i I
9. w Fagelstucller.
Kinematograii i färger af Pathé Freres.

 få vi en liten inblick i fåglarnas varld. Ankungarna i vassen, talltrastarna, hamplingarna,"
blamesarna och stararna, alla dessa luftens bevingade invånare aro här framställda så att sagarwhemma hos
sign i förtjusande små idyller, som osökt komma oss att minnas var stora mastare Giacommellis taflor från
naturens värld.
Enastående vacker och intressmt- bild.

stillastående kinematogrubila:

ID. Eljällelnnngen ll liderlig 

"J Mäktigt gripande bildverk.

Hàhwrlkhmmwjkkpmnnàsbn.

 

 

Kemisk.
Enhvar uppmanas af! ej förs-amma se dessa infressanfa program!
i q A11 rökning undanbedes i lokalen.
Biljettpriser: 50 à 35 Öis-c, bam under 1.2 år 25 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
i . Vördsamt:

o e
KalmarXIQIO, Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri. j.. g g

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain