#2501: Biografteatern Göta

.grfteatern I

       

-lsladens första och äldsta biograf)
Södra Vägen, Framsta.

I (Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Forevlsnmgar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 ooh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

PROGRAM

från och med torsdagen den 24 till och med söndagen den 27 november:

 

Världsutställningen i Brössel är slut, dess portar äro stängda. Men å den-hvita duken
kunna vi ännu se det rörliga lifvet på utställningen och i staden. Vi visa Eder i dag

I. Svenska Utställningen i Briissel.

Kinematograferad af vär specielle fotograf, förevisas endast ä Biografen Göta.

2, H lyckans sigfbarq.

Det nygifta, unga konstnärsparet lefver i stilla lycka. Att få. ett barn är
deras högsta önskan, och den lyckan beredes dem i sinom tid. Sköterskan, som det
lilla barnet anförtrots ät, snafvar en dag i en trappa, med det sorgliga resultat, att
den lille för all framtid blir krympling. Moderns känslor för barnet undergår ingen
förändring, men fadern plågas af att ständigt se den stackars krymplingen i sin när-
het. Han blir sänd till ett aflägset gymnasium, där han lider mycken spott och spe

-af kamraterna för sina lyten. Kärlek till konsten har han dock ärft efter fadern,
och han ägnar sig med ifver ät att teckna. Så kommer ferierna och gossen återvän-
der till hemmet. Här undergä faderns känslor gentemot sonen en plötslig förvand-
ling, när han en dag öfverraskar gossen, sysselsatt med målning. Han ser i honom
den blifvande store konstnären och sluter honom ömt i sina armar.

Vaekert och rörande drama. I ,

Nutidsbilder från en gammal stad. ,

Vi föras till fAthén, dennaisilffättkämrnarefförV alla konstälskare, rik som staden
är på ståtliga minnen från forntidens Grekland. Vi föras förbi Olympiatemplet, Lisi-
krates minnesmärke, Vindarnes torn, Theseuis tämpel och Sokrates fängelse och vidare
till Akropolis, ett af forntidens vackraste byggnadsverk.

Genom en modern stad, öfver Concordiaplatsen och förbi Nationalbanken,
komma vi till det härliga Panthenon med sin världsberömda fris, förbi Erechteion,
Dionysos-teatern, Nikeis-tempel, och stå äter i det modärna Athen pä Place de Con-
stitution med det kungliga slottet, på hvilket världens ögon för närvarande äro riktade.

På klassisk mark!

 

 

 

 

Konstlilm i färger!

4.l Själsstorhet.

Spelad af Comedie Franeaiseis artister.

UPPTRÅDANDE z
Herr" Ravet .............................................. .. Hertigen af Roher.
- Frkn Bertha Bovy .................................. .. Hertiginnan af Roher.
Herr Alexander ........................................ ,. G1-efve Fernand.

Gilberte har. gift sig med hertigen af Roher, en rättskaffens man med solida,
moraliska principer, men i sitt inre har hon ej upphört att älska sin barndomsvän,
grefve Fernand, som delar hennes kärlek och-som till och med fordom varit hennes
trolofvade. , ,

En vacker dag, då grefve Fernand gör besök hos hertigen, kommer deras kär-
lek till utbrott. De öfverenskornma i bref att fly, men först delgifver Gilberte sin
make allt. Å 1

Efter ett första vredesutbrott, som kommer honom att häftigt bortjaga sin unga
lmaka, återfär hertigen herraväldet öfver sig själf, och sedan han erfarit sin hustrus
förflutna, medgifver han, att hon har "rätt till sin andel af kärlek och lycka.

I ett bref, som han skrifver, återskänker han henne friheten, och den gamle
trotjänaren stapplar ut för att öfverlämna det till sin älskade husmor.

Rörd af sin makes ädelrnod uppgifver Gilberte sin kärlek och ätertager sin
b.plats vid den äktenskapliga härden såsom hertigens hängifna och trogna maka.q

Ett gripande drama, speladt af framstående artister.
.Be-hmm; .I .Bellman !v .Ca-hmm] !

5. -sCehman på jkkefur.

Denna nya Lehmansfilm torde vara den roligaste af alla.
I Ett äkta skrattpiller!

.Cehmaql .Eehmaql . V .Eehmdq !

 

Ngtt program Måndagen den 2.8 November.

Biljettpriserna äro- 3-5 öre à första plats, 25 öre å4 öfriga platser.
.Barn 2:) ore forsta plats, lö oro andra plats, 10 öre tredje plats.
ar ieke -i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och föl-blifver bäst!
Samtliga världsfabrikat-i bästa lilmnyheter uppvisas alltid på
- Biografteatern Göta. -

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars ÅA.-B:s Boktryokori.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain