#2499: Biografteatern Göta

Se ovillkorligen detta program. som hör till det bästa
som någonsin visats.

llnnföres endast i dag. I morgon. Tisdag. nytt program.

ingrafteatern Göta

(stadens första ooh äldsta biograf)
Södra Vägen, Främsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

I alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,1.0 e.m.

PRoeRAM

från och med måndagen den let till och med onsdagen den 16 november:

 

 

För första gången i kinematografbilder.

l. En resa i styr-bart .luffskepn

Enastående sevärdhet.

Det styrbara luftskeppet Astra med ett trettiotal passagerare ombord företager
utflykt öfver Wierwaldstätter-sjön, utför flera vändningar öfver den vackra staden Lu-
cern och återvänder efter en i allo lyckad luftfärdftill sitt hangar.

Sevärdhet af rang.

i Ett anrona till det senaste kiolnrodet.
2. Pariserarfisfemas

årsfesf.

Hvarje år fira Parisartisterna en fest i Buffalo sportplats. Dessa fester äro
mycket omtyckta af den stora allmänheten. Här får man se små flickor, som åka
velociped. Rullning af tunnor. Kapplöpning mellan tjocka herrar och nu senast, efter
nya kjolmodet, kapplöppning mellan damer i de snäfva kjolarna.

I

l

Konsffilm. Amerikan-Biograf.

3. På gränsen.

Utomordentligt spännande skildring från det amerikanska
borgarkriget.

Hänförande vyer upprulla sig rikt solbelysta och praktfullt brinnande facklor
upplysa skogen i nattensÅ dunkel.

1. Rörande afsked från maka, barn och föräldrar. 2. Plikten framförallt.
3. Arméfördelningen slagen på flykten. 4. En soldat gömmer sig i skogan och då
han är säker på att han ej är förföljd, kastar han bort sitt gevär och flyr. 5. Han
kommer till en brunn och får af en flicka en vederkvickande dryck. 6. Förföljarna
äro honom på spåren och flickan uppmanar honom att gömma sigibrunnen. 7. Hon
leder förföljarna på orätt spår och Vde skynda bort i den angifna riktningen. 8. Union-
isterna samlas. 9. Ett svårt budskap. Io. Svårt sårad af fienden flyr ordonnan-
. sen .till sitt hem, där hans dotter tager vård om och gömmer honom. 11. , Han brän-
ner ett viktigt papper. 12. Fienden spränger dörren, men den lilla flickan ställer sig
hotande i vägen. 13. Papperet kan ej anträffas och fienden kastar sig öfver den
sjuke. 14. Flickan ställer sig i vägen och soldaten ämnar slänga undan henne, då
han igenkänner sin räddarinna vid brunnen. 15. 1- Den sjuke döljes för den anstor-
mande fienden. [6. Fienden aftroppar och doktorn förbinder den sjuke. 17. I fa-
miljens fridfulla hägn. -

q0BS.! .Sevärdhet af största rang.
. Konstfilm. Amerikan-Biograf.

4. Båtlärd genom Arde-
chefs dalsänka.

(Sydfrankrike). Storslagna härliga naturscenerier.

Utan tvifvel tillhör Ardecheis dalsänka det mest storartade och romantiska som .
Frankrike har att uppvisa, och i hela Europa torde det bli svårt att finna dess like.
Ardeche, en biflod till Rhöne, har i närheten af staden VVallon gräft sig fram genom
Cevennenbergens sandstensformationer. Resultatet af detta arbete, som pågått under
årtusenden, se vi här för våra ögon. På många ställen resa sig bergen lodrätt öfver
det frambrusande vattnet, så att ej. ens den smalaste gångstig finnes att tillgå. Sedan
vidgar sig klyftan och rullstenar samt vidt öfver hvarandra upptornade klippblock
kanta floden. I närheten af den lilla staden Are har den strida floden öfversköljt en
naturlig 68 meter hög bro. I

Så fort som ett iltåg brusar här vattenmassan nedför, så att den bildar ett
riktigt strömdrag, i hvars hvirfvel en eka som ett nötskal skulle kastas hit och dit.
Därefter flyter den lugn och majestätisk, liksom lockande till en gondolfärd. Från
vågorna glittra de ofantliga bergsplattorna i alla regnbågens färger. Under tidernas
lopp har stengruset här uppbyggt ganska egendomliga formationer, hvilka man skulle
kunna anta vara återstående stolta ruiner efter öfvergifna slott. -

Små källor med sitt silfverklara vatten sipprar fram mellan bergväggarna.
Däribland är den s. k. Kärlekskällan, som vi äfven göra ett besök. Hvarken penseln
eller pennan förmår beskrifva den vilda romantik och öfverväldigande intryck som
detta präktiga landskap återger. Denna härlighet framkallar för oss allenast denna
film, hvars verkan förhöjes genom att den är kolorerad. Som en förstklassig natur-
bild måste denna anses för.

5. Poliskonstapelns svar or.

Mannen och hans öfver-man.

Poliskonstapel Modig är gift och har en mer än vanligt fruktansvärd svärmor.
En dag blir det en större batalj i hemmet och Modig skyndar att hämta hjälp, Hans
kamrater skynda till i allt större skaror, men den manhaftiga svärmodern vet att göra
sig af med dem och drifver dem med förskräckelse på flykten. ij nog med detta,
hon förföljer de flyende ordningens upprätthållare och bereder dem en het och min-
nesrik stund. i , - "

 

 

 

 

 

Nytt program "öotsdagen den Vi November.
Biljettgriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre a öfriga platser.
I I Barn 25 öre första plats,-lö öre andra plats, 10 öre tredje plats.

Var icke i tvifvel .om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och föl-blifver bäst!

 

Kalmar 19110. Tidnings. Kama." A.-B=s Bokrryekwi.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain