#2498: Biografteatern Göta

1 1 WW finalen: Åföl-stakeel: äldsta timtal) I.

 I Södra; Vägen,-A Framsta. i
, . s i, 11 (Aktiebolaget Svenska Biografteatern.) i 1 .
w "Förevisninar af jlefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och-9,10 ve.m.; söndagar jämväl kl.1k4,10e.m.

PROÖRAM

I! W  W l- Kox i lllliklills- . och transportmedel
"" "Yinnmn- vw

Kolorerade naturbilder fran fjärran västern.

 .se huru peroger och sampauer glida fram på. Hoderna, huru åkdon lang"-1
samt sknda. fram på. vägarna, huru elefanter1 användas till lastdjur o. s. v., allt intres-
sant och verklighetstrogen 1" 1 i 1, . 1" 1 i i

 

f f Vistram; . 

- Senaste Elllifsonlarhell

 "  h 2. Ba på lriarslràl.

Lyckad. komedi, -- af framståendelanierikanska skådespelare.

 

 
  
  

   
 
 

 

 

.s i
American Biographs senaste succes.
, sThe House With Closed Shluttersn
- 1 aHuSet med . när. e f i   1 I. " =: 
  - .. -1 ...,  1.-4 - r- ds 1- f . .V r: .VX " Y -. - an

  

" s. 4" "o Ä" " . i .in a a t IV öf
all blifva bekantför grannar-ne. v

. e . I - li..
i m I
elverksträllas för-katt icke vanäran sk v

 

 

 

, Charles Randolph år .en11 gtratvanslef v. störa ord! men int-et? kur-age. M i
icke hanssyster Agnes, ej, häller derasÅ :anoden lIÅ deras själar bo kraft, mod och kär-1 f 1 l
1 lek till faderneslandet. inbördeskriget rasar 1sonif"vått-st(local: armén. är iRandolph-

ska familjens närhet, låter Charles in-skrifva sig i1 rullorna. .Hanz strax intagen i
-general Leels stab. Löjtnanterna Wheeler och Carterk-blifva båd byjralskade iden
1lfxnrtiga Agnes, somx vid afskedet skänker regementet en fana. Charles-:stora ord och
i ryktet om familjens fosterlandskänsla gör att Charles får det hedrandenppdrazget att
- till hufvudarmién framföra Ken1 .depesch Den i grund och botten fege mannen söker
i i daskan-knrale för färden.. Vallute på fältet får hanvsyn påfett par fiender. Slagen
1 skräck er han sin häst och Hyktar hem. Agnes och hennes moder blifva för-
, fårade Wöfver den skam, somghotar deras lnamn.A Då de finna depeschen beslutar AgnesX
att i den fege broderns ställe-.vapen iklältld1 hans uniform utföra hans budsämdning.1
 Sagdt och gjordt. Snart sitter "den xinodiga flickany tillhäst och .hvarken eld eller rök,v
hvarken kulor eller fiender förmå hejda hennes ridt. LHon har utfört sitt uppdrag
och rider Ååter till general ÅLeefs-ikvarterf clåWhonfill-åkat-"in-blandv de. stridande arméer-
nas Hank. -1 Hästen skjuten under henne, -I oéh hon ingriper mädigtistriden. Armén
blir tillbekaslagen och ÅIfanan, Agnes fana, ar nära attvfalla i lfiendens händer. Hony
"skyndar fram, griper1 den och står åter bland de sina, då. en kula uppsöker hennes
ädla hjärta och hon faller död ned. Alla hafva trott det vara Charles och efter stri-
dens slut mottager modern budet om sin förmente sons ärofulla död..l Hon har
offret sitt lif för familjens ara, hon må icke ha ortdv det förgäfves. Modern stänger
yluekorna för fönstren; octhharles blir-dömd att 41itilljfisin död vandra omkring "i huset
med de stängda,fönsterluckorna;i"V i 1 1 j- ! 
j Efter 1,krigets1 slntykomma dewbåidfa löjtnanterna Wheeler och Carter och fråga
efter Agnes. I Modernjsager dem att Charles död- har gripit henne så djupt att hon
mistat förståndet, hvarför de ej1 kunna fåo se henne. De komma döck år från år och
. läggarblomymor, vid dörren till Agnes: Ar går efter år, och lik en skugga går Char-
i - les från rumP till rum i det öde huset, bevakad af sin moder intill döden-befriaren
- kommer. i i U

4. eCu,  vanare. f

f 1 1 " I! =Fjwärrfetografering  i
Luftens; 1:tievingade invånare äro som bekant svåra att komma in på lifvet,
hvadanl man l"z-Lllmtinhet måste nöja sig med att iakttaga dem på mer eller mindre
betydande, afstànd. Har är man däremo, tack vare. fjärrobjektivet, som så.. attlsaga

f epphafver afståndet, i nnfäue enAv skåda seminar eamaréfhan. :

1 Filmen återgifver " naturliga får ler "sslan (bl. a. en koloniwpå fiera 111.1,.1ser111I
fåglar), sillmåsen, hafssvalan (i .hifilapoch på flykt), lunnefågeln, korpen, turtnrdnfvan,

  
 
 

A

 

ormvråken m. fl., alla. ihemrnawhos signvrufvandefägg, matande ungar1 o. s. v.
l i f i Intressanta interiör-er ur fågelvärlden.

5. 1 "Den mygeigann Ä

Aeller enmisslyckadfffriarfärd. w X P

. 1 i 4 Urkemisk fförvecklingshisteria;  .I  1 1
vAgathQn Simmingbom- går pålwsin fars befallning1 till direktör Holm-enfeltsfhus
för att fria till 1, hans" dotter. Bäfvande draget han åstad, men framkommen är herr-lv
i. .skapet borta och tre tjansteandar, utstyrda i herrskapets .kläder;presentera,sig som
b paret Holmenfelt med1 dotter. Hvad-som sedan händer mättes-es!1 Roligare Istycke
X har man aldrigy sett.. 1 1 , i . I
" Verklig skrattpjäs!

 

nwwawmmemnme

i "Biljettprlserna .ål-"0:35 öre å första plats, 25 öre 1å. öfriga platser,V
m i I

i - Barn -26 öreförsta glats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje plats. 1

i I, vvar inre inn-vel qm liv-iller:1 biograf Ni1 sken resans; -
y Göta ärdroeh förblifver hästlp i

 

I .

i, 1 Kalmar "didaingea Killing" Å.-Iå;sBoktryeke1-i.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain