#2497: Biografteatern Göta

Binrtgitgaterntäta

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

" alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.;isöndagarjämvål kl. 4,10 e.m.

PROGRAM

från och med Måndagen den 5 till och med Onsdagen den 7 December:

 

Vi böria i dag med vårt andra Amerikanska Presen-
lalionsnrogram.

Express från Ryssland. -

l. Leo Tolstoys likfàrd och begrafning.

Express i dag från Paris. f I Senaste serie.

2. Kinemalografisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematograflska Veckorevyn vet allt! ser allt!
Läs världsnyheterna i Eder tidning! - Se dem å GÖ T A!

Brosscaet (Belgien): Ett magasin med explosiva varor har sprungit i luften
Man hittar granatskärfvor 500 meter från olycksplatsen. I

London: Lordmajorsprocessionen, nyligen omtalad i dagspressen. Före den
nye lordmajorens gyllene vagn gå personer, klädda i dräkter från Shakespeares tid.
Väldiga människomassor äro i rörelse.

Barcelona: Aftäckningen af ett monument öfver den store spanske diktaren
Ioch tänkaren dzr Robert.

London: Konung Georg och drottningen i Kings Lynn.V

Engelbacb: Kejsar Wilhelm och tzar Nikolaus mötas och fara till slottet
Walfsgarten. . "
San vRoss-are: Konung Victor Emanuel presenterar sig för det första italienska
boyscout-kompaniet. I .

jasnaja Poljana: Tolstoy utanför sitt slott. .

Cholons sur Morne: Ofversvämningarna, sedda från tåget.

T urIziet: Sultanen far i stor kortege till sitt palats, saluteras af en eskader.

Boulogne sur Mer: Efter stormen. Strandade fartyg. 1.

Venedig.- Konung Victor Emanuels namnsdag. Konungen åser luftskeppets
nzr 2 flygning samt deltager i ceremonien när fanan .öfverlämnas till de nya torped-
båtarna. I

Clzerbourg: Andra divisionen af amerikanska eskadern ankrar på redden.

Omväxlande illustrationer till d-agshändelserna.

American Biograph.

0 Cad-ke rtr u s ten.  

Briljant spel. i Episod från amerikanska alfäirslifvet.

3.

Edvard Rose, president i Independent Sugar Company (oafhängiga sockerbo-
laget), har en fruktansvärd antagonist i den gigantiska sockertrusten. Roses affärs-
hus är det enda som hittills kunnat motstå trustens allt uppslukande framfart och det
är tydligt att sockerkungen söker krossa densamma till hvilket pris som helst. Alla
hittills gjorda försök har dock strandat, och Rose är trots både hotelser och varningar vid
godt mod. Men han har ej tagit med i beräkningen, att han i sin egen bolagsman
har en judas, och plötsligt finner han, att han genom kompanjonens förräderi har
blifvit ruinerad; sockerkungen har nått sitt mål.

Tillintetgjord beger han sig hem, från hvilket han nyss gått så lycklig. Hustrun,
själf förtviliad, söker trösta honom, men förgäfves. Alice och Bessie, Roses små döttrar,
höra att den elake trustkungen tagit pappas pengar, och den förra beslutar Vatt om
möjligt söka återskaffe dem.

Hon skrifver följande bref till trustpresidenten: aPappa sörjer att Ni tagit alla
hans pengar. Gif honom dem återla Därpå tager hon sin syster med och beger sig
åstad för att söka upp adressaten och själf öfverlämna skrifvelsen. De båda barnen
hänvisas till Börsen, och här få de slutligen träffa den mäktige trustchefen, som nyss
. haft besök af sina egna flickor och därför är vid vänligt lynne. Han vägrar först att
vidtaga någon åtgärd, men till sist vaknar hans sinne och han lämnar Alice en skrif-
velse, hvari han meddelar Rose, att han antagit honom till öfverdirektör för sockerfa-
brikationen mot en årlig lön af 15,000 dollars.

Att det blir glädje i hemmet, när de duktiga flikorna återkomma med detta
meddelande. är naturligt. I

Lyckligt iscensatt och utmärkt speladt, ej minst af Alices och Bes-
sies små rollinnehafvare.

4. BENÅRES.

Hinduernas heliga stad.

Benares är hufvudstad i divisionen med samma namnibrittiska Indien. Staden
är belägen vid fioden (ianges och har betydligt öfver 200,000 invånare samt är hin-
lduernas heligaste stad och mest besökta vallfartsort. Många rika hinduer söka att där
få sluta sina dagar och efter döden nedsänkas i Ganges heliga vågor. Marmortrappor
föra ned till floden, i hvilken,dagligen tusentals människor två sig rena från sina syn-
der. Vi se här ingången till guldtemplet, ett af stadens många Sivatempel, den
heliga kalfven och korna i templets inre, apornas tempel, badning i Ganges, bränning
af döda kroppar, nedsänkning af döda i den heliga Hoden o. s. v.

Osterländska bilder ha ju alltid sin lockelse, sitt intresse, men den serie som
nu visas är i särskild grad ägnad att ses med både nöje och intresse, då den ger err
åskådlig bild af lifvet i Indiens heligaste stad i olika faser och skiftningar.

I österland.

 

Vitagraph.

5. Lyckans vågar

eller Mjölkflickans roman.
Amerikanskt lustspel. -e Muntrande handling, öfverlägset speladt!

Vitagraph.

Nytt program "Öorsåagen den 8 Samantha,

Biljettpriserna äro- 35 örat-i första plats, 25 öre a öfriga platser.
-m - .. - .. .. .. .
Barn 20 öre forsta plats, 15 ore andra plats, 10 ore tredJe plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och föl-blifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars 5.-st Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain