#2496: Biografteatern Göta

Biograf eatern Göta

lstarlens lörsla och äldsta biograf)

Södra Vägen, Framsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af Iefvande bilder

alla :lagar kl. 0,10, 7,10, 8,10 ooh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

 

PROGRAM

från och med måndagen den 28 till och med onsdagenden 30 november:

l. Palhé Journal N:o 84.

London. " Våra kandidater till de blif-
vande valen börja sin kampanj.

Paris. Den första kvinnliga akademi-
kern. Den nyvalde medlemmen af sAca-
démie des Goncourta är fru Judit Gautier

- - - etc.

Dartford. Vår årliga täding i plöj-
ning. i

Miinchen. En af den bayerska buf-

vudstadens sevärdheter är det nya råd-
huset, hvars klocka -- -- - etc. Man
får då se en medeltida turnering med
järnsmidda riddare, hjältar, domare etc.

Paris. Den allmänna skräcken inför
Öfversvämningen. Knappast visar den
lugnt framflytande Seine-floden några
tecken. till att vilja svämma öfver etc.-
- - förrän man i största hast täpper
till källargluggarna på Orsay-stationen.

Dover. Det strandade segelfartyget
Preussen. Några nyfikna -- H W-taga
i betraktande världens största segelfartyg,
som af stormen vräkts upp på strandens
klippor. i

Dover. Ombord å det på grundet
alltjämt kvarstående fartyget Preussen
- - - De på. sin post troget kvar-
blifna matroserna få sina bref utdelade
- - - och mottaga med de sedvanliga

 

 

tre hurraropen sin kaptens bud att ej
öfvergifva sitt fartyg.

Pavia. Till följd af en felväxling körde
nyligen snälltåget Genua-Milano på ett
på stationen stående tåg. Flera döda
och sårade. .

Adrianopel. Muhamed st besök. Sul-
tanen begifver sig till Sultan Selims mo-
ské för att närvara vid Selamlikhögtid-
ligheterna. - --- - Talrika officerare
åtfölja honom efter att i enlighet med

i koranens bud först hafva aftagit sina sko-

don. Ä M -- Sedan bönerna framsagts,
begifver sig sultanen åter till den vän-
tande vagnen.c

MoskWa. Arsdagen af anträdandet
af återtåget från Ryssland firas hvarje
år med en allvarlig religiös procession
- - à etc.

Briissel. Detv belgiska parlamentets
öppnande. Medan socialisterna med fulla
händer strödde omkring sig revolutionära
cirkulär ä -- - så tilljublade allmän-
heten i en motdemonstration de furstliga
personerna sitt bifall - - - Efter att
hafva läst upp trontalet, lämnade h. mzt
konung Albert parlamentet med hållnin-
gen hos en monark, som är viss om Sin
popularitet.

2. lokeyen, som gör hvad som laller honom in.

Det är kapplöpningsdag.

Täta rader åskådare kanta den rymliga banan. Star-

ten äger rum och i vild fart bär det af längs banan öfver hinder af alla slag. Vår
jokey tycker under ridten, att det blir tråkigt att rida med kamraterna, utan bryter
ett tu tre ut ur banan och anordnar en liten privat hinderridt kite i staden och dess

omgifnin gar.

Det blir en ridt, som sätter skräck i sinnena litet hvarstädes.

Efter en

- stund återvänder vår man till kapplöpningsbanan, där han,.trots sin utflykt, eröfrar

första pris.

 

En roande bild.

 

Stor sensationell nyhet!

 

3. V :ae-nN dödas halsband.
Efter motiv af Oehlensohläaer.

Förevisats på Panoptikonteatret i Köpenhamn öfver 400 gånger
för fulla hus.

I sk ÅnEsPELARE;
Grefven .......... .. l-lr Th. Roose från kungl. teatern, Köpenhamn.
Gre-fvinnan .... .. Frkn Ingeborg Larsen s w a
Snickaren ....... .. Hr Nic. Neiiendam r) a s
Betjänten ....... .. Hr Rs. Ottesen i) :- a

l. En dyrbar present.

Det  höst, en kall, klar septemberdag. Gret-
vinnan sitter nere i parken och läser en bok,
allt emellanåt lägger .hon den åt sidan och ser
vemodigt på blommorna i knäet. Lika förgång-v
lig som dessa sista, vissnade rester af sommaren
år hennes lycka. Hon känner döden tränga sig
inpå. Alla lyckliga stunder hon uppleft tillw
sammans med en älskad make stå fram klart
i minnet. I I

Hon hör någon komma. Det är grefven. Han
sätter sig bredvid, de luta sig intill hvarandra,
hon lägger armarna om hans hals. Han förärar
henne ett vackert halsband, en symbol på de
osynliga länkar, som förena dem medhvarandra.

2. På dödsbädden.
Grefvinnan ligger för döden. (irefven står
förtvirlad vid dödslägret. Hon vill ännu en gång
omfamna honom, men armarna äro för slappa.
Dödskampen inträder, en ryckning och hon
somnar in. Grefven kastar sighotgljudt snyft-.tnde

öfver den döda kroppen. I

 Halsbandet gör sniokaren
fundersam.

I slottets riddars-al ligg-er grefvinnan på lit de
parade. En väninna har fallit på knit invid
kistan och ber för hennes själ. Grefven kommer
in ä det är nu sista gången han får se den
döda - ögonen, som återspeglat hennes inner
liga kärlek, munnen som han så ofta kysst, han-
derna, som hvil-.tt  tryggt i hans, allt som varit
honom kårast i lifvet, Han lutar sig öfver kistan
och kysser de stelnade, blodlösa låpparne. Hals-
bandet tages fram, det skall följa henne i grafven.
Betjänten kommer in med en snickare, som skall
spika igen kistan. (Virefven som vill vara för
sig själf, går ut. Då snickaren får se halsbandet
blir han eftertänksam. De rika ha råd att gråfva
ner en hel förmögenhet ijorden. Med ett sådant
värdeföremål skulle ej han och hans familj be-
liöfva lefva i fattigdom och försakelse. Han ler
bittert, då han sluter igen locket öfver liketoeh
den skimrande skatten.

4. Nöden har ingen lag.

Hemma hos snickaren står nöden :för dörren.
Ett barn ligger sjukt, och där finns ingenting att

 

 

åta. eldar, jag är så hungrigff, jämnar det sig,
då han kommer hem. Det griper honom djupt
att, blandad af lyxen å slottet, på detta sätt få
se sitt armod lysa fram. Han berättar for hu-
strun om halsbandet. Barnet ber om igen om
mat. wNåväla, tänker snickaren, mninakära sko-
la ej svältn längrew.

å. Brottet.

Det är natt. sni(-knre11 kommer insmygande i
likr-ummet. Har han ej rätt att lindra nöden
där hemma? I-lveni har väl gagn eller glädje af
halsbandet, om det giåfves ner? Han tar af
kistlocket, lägger blonnnorna och klädet åt sidan
och famlar dai-rande efter halsbandet. Då mär-
ker han, att någon fattar honom i armen f
hvem är det I9 Har den döda vaknat till lif? Vill
hon försvara minnesgåfvan? Han irrar dödsför-
skrik-kt därifrån.

6. Skendöd.

Grefviniian har vaknat till lif hon var en-
dast skendöd. Hvilken hemsk syn! IDarrande
af rädsla försöker hon rusa ut men är för svag.
Då faller hon ner inför madonnabilden och tac-
kar Gud, som räddat henne undan dödens käft-ar.

 

7. Bekännelsen.

(årefven sitter nedtyngd af sorg framför kami-
nen, då snickaren kommer inrusande och kastar
sig på knä framför hans stol. Han lyssnar upp-
märksamt på hvad den inkomne förtäljer. Ar
det sannt, att hon lefver, eller har karlen blifvit
skrämd till vansinne. De följas åt för att se.

Kistan är tom. (ii-efvinnan ligger orörlig fram-
för madonnalbilden. Fri-efven lyfter upp henne,
och (jrutsåglint lyckligI lutar hon sitt hufvud mo-
hans bröst. Hnlsbandet öfverlåmnastill snicka-
ren. Det iir ju han som räddat hennes lif. Hvar-
för skulle han då ej få behålla det han så be-
går-ligt eftertraktat? Snickaren tar emot smycket
och kysser l:rrefvinnans hand. Men, sedan han
blifvit ensam i rummet, går han fram till ma-
donnabilden ooh lägger det där som ett förso-
ningsoffer, inseende, att någon lycka ej kan byg-
gas på ett brott.

4. åortoinngar i indian 
Intressanta gymnastik- ooh idrottsbilder. -Ifinematografi i färger.

I De indiska soldaterna förete ett från de europeiska ganska afvikande yttre.
Uniformen består af blott ett par korta linnebyxor, en blus och en turbanliknande

mössa.

Benen äro bara till ett stycke ofvanom knäet.

Men är utstyrseln primitiv, så

synes utbildningen fullt kunna mäta sig med hvad vi här ha att uppvisa - åtmin-
stone att döma efter de prestationer filmen återgifver.

Man ser här allehanda öfningar och rörelser, afsedda att bibehålla de smidiga
abrunskinnensa vighet, marsch i afdelningar, en mycket liHig bajonettfäktning, öfningar
med kulstång och stridsklubbor, hoppning öfver häst, öfverlägsna prestationer på para-

lella bomrnar o. s. v.

Och allt går med precision och fart.

Orientaliskt lnilitärlif.

5.

. Fru .Te-Hings osf.

En bedröllig historia om hvad stark ostlukt kan åstadkomma i ett hem.
En af de gladaste bilder som kan få ses. .

Nytt program Zorsdagan den t Sooember.

Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre à öfriga platser.4
...E-.u Barn 25 öre första plats, lä öre andra plats, 10 Öre tredje plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och föl-hlifver bäst!

 

Bilal-ar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain