#2494: Biografteatern Göta

Bingrafieaiern Göta

(sladens lörsla och äldsta biograf)

Södra Vägen, Fram sta.

 

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl; 6,10, 7,10, 8,10 oeh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl, 4,10 em.

f PROGRAM

från och med Torsdagen den 8 till och med Söndagen den ll December:

" Tunis och llarlhagos ruiner.

Synnerligen omväxlande och intressanta afrikanska sei-nerier;

Tunis är hufvudstad i franska protektoratet Tunis i Nord-Afrika, fordom en
af Barbaresk-staterna. Den gamla staden bildar en oregelbunden oval och omgifves
till större delen af en gammal mur. Den inre staden är en labyrint af trånga, mörka
men pittoreska gator med arkader och hvalf i fullkomligt österländsk stil. i

Staden har Hera moskéer, (bl. a. Djemaa, Hituna, den största och vackraste.
Genom muren leda flera monumentala portar, af hvilka Kadroporten är den förnämsta.

En mycket besökt öppen plats är vFrihetsplatsem. Filmen visar i öfrigt lif-
vet på ett genuint arabiskt kafé. Vidare har man från en takterass en storartad ut-
sikt öfver staden och omgifningarna.

15 kilometer nordost om Tunis ligga den bekanta forntida staden Karthagos
ruiner, från hvilka karakteristiska bilder upprullas. Och slutligen ser man de söder
OmI Tunis befintliga väldiga ruinerna af vattenledningar, som förde vatten från bergen
ner till Karthago.

 

x

Förstklassiga sevärdheter.

LILLA-ELSA. 

En liten flicka på villovägar.

Det är fältmanövar och under klingande spel marscherar trupperna in i dagens
kvarter. En ung löjtnant har bekanta på platsen och välkomnas hjärtligt i familjen.
Fängslad af den vackre officerens underhållande skildringar från militärlifvet, märker
den unga modern icke att hennes lilla dotter Elsa försvinner och på egen hand ger
sig ut pä en äfvertyrlig färd. Ofver broar, järnvägsspår o. d. se vi den lilla iiickan
vandra med sin oskiljaktiga docka på. armen. Barnetx har tydligen ingen aning om
de stora faror som hota och hotat henne. I hemmet upptäckes naturligtvis flykten,
och fulla af ångest skyndar man att i alla väderstreck söka den försvunna lilla Elsa.
Förgäfves! Vid den hvirflande Bodens strand hittar modern till sist Elfsasudocka, och. . l
medaiörtviflan; .. . . 0 . f  far-ier " i
kommit. Moderns samvetsförebräelser, att hon genom löjtnantens intressanta sällskap
kunnat så oförsvarligt glömma sitt ansvar, äro gripande. Förkrossad sjunker hon ned
till. markenI och där finner henne Elsa, som icke alls har omkommit, utan tvärt om
befinner sig i högönsklig välmäga. Det blir stort jubel, och de unga makarna om-
famna hvarandr-a som aldrig förr. Löjtnanten, som tänker uppvakta sin nya aeröfrings
med blommor, anser sig-också öfverflödig och smyger sig därifrån. Elsa stänger por-

ten efter honom.
En bild full af stämning.

  

 

.501. = .PV a

 

 

 

Nyhet! Nyhet
Med ensam-rött för Biografen
G O T A.. "

Lehàrs stora succàs

 , Grefyen

l

 

x)

Tq-
NxQ-x s

"l

Niem- 
hurg.

Lustspel i tre akter, spe-
ladt at" elittruppen vid
Å Aarhus Theater.

Musiken af Fr. Lehàr,
arrangerad till bilden af

 

 

 

 

 

 

Fa.. Eglä

 

 

 

7
M
få

få

ff Soph. P. Nielsen.
, Hufvudrollerna utföras af:

Renee, grefve af Luxemburg .i ........... .. Hr Aage Fenss.

rangele Didier ........................................ .. Frkn Marie Niederman.

hirrst Basil Basilowitsch ................... Hr Alfred Cohn.

juliette Wermont ......... ....................... .. Frkn Jenny ROengaaTd-
Axrmand Bissard ................... .., ............... .. Hr Aage Schmidt.

Grefvinnan Staza Kokozow ................ .. Fru M. .Helsengren.

I Regie: Hr Gunnar Helsengren.
i A Vi i Rene-e, - fr   i 
munter, fastän kreditorerna hänga efter honom jämt och samt.

Första gången vi se grefven af Luxemburgwäns-thanv på karneval i Parisv som
. gäst hos målaren Armand och dennes fästmö, Juliette. Som själva prins Karneval
kommer grefven inburen till sina vänner i det fattiga konstnärshemmet. Glädjen blir
emellertid kortvarig, enär fordringsägarna, .som hanågot otaldt med grefvem, in-
finna sig. r

Men, när situationen ter sig som mörkast, kommer, som ske plågar, då det
gäller lyckobarn i allmänhet, en räddande ängel grefven till hjälp, i detta fall iskep:
nad af furst Basilowitsch, som tillbjuder honom en summa pä 5oo,oootfrancs, säframt
han vill gifta Sig, 1d. v. s. endast pro forma, med en betagande operasängerska, fröken
Angele Didier. Det är nämligen så, att fursten själf lidelsefullt älskar fröken Didier,
men är af för hög börd för att kunna äkta en ofrälse. Nu är hans tankegång att
först låta den fattige grefven vigas med henne och så efter tre månaders förlopp själf
gifta sig med vgrefvinnans. Ett oeftergifligt villkor är, att grefven och Angele vare
sig få. se hvarandra eller ens lära känna hvarandra till namnet.

Medan vigseln äger rum, har fursten LPett staffli placeradt mellan brud och
brudgum. Officiellt måste grefven för Angele uppge sig vara baron Reval.

Genom ödets nycker blir grefven utan samband med giftermålet förälskad i
operasångerskan. Han har ej minsta aning- om att den sköna, stolta afröken Didierv
.är hans hustru. I i " "

En tid går allt sin gilla gång, tills en vacker dag hela hemligheten uppdagas
af grefvens förtrolige vän, målaren Armand.

Fursten, som haft godt hopp om att hans plan skulle lyckas, kan ej förhindra
förtroligt möte mellen grefven och grefvinnan. Å

Armand och Juliette komma tillstädes. Det är tvlä äkta konstnärsnaturer, som
ej tänka på annat än dans och sång.

Till slut presenteras vi för wfurstens svaga sidan, en äldre grefvinna, Staza
LKokozow, som han tidigare lofvat äktenskap, men hvilket löfte han sedermera frångått.

Grefven af Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu är det furstens tur att
komma bakom skärmen.

Stackars gamla Basilowitschl Lycklige grefve Renée!

Två afdelningar. - Mellan första och andra afdelningen två
minuters paus. -

m- Framförandet varar öfver en half timme. f.
JATTEPILM: " KoNs-I-PILM!
3--

-

  

Ngn program Måndagen den VL Stavmixer. i.
Biljettjiriserna äro- 35 öre :i forsta plats, 25 öreiåröfriga platser. f ,
...I-I" Barn 25 öre första plats, lå öre andraplats, 10 öre tredje plats.

, var icke i rvifvei om hvilken biograeri sken besöka;
Göta är och föl-blifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain