#2492: Biografteatern Göta

= Bingrafteatern Götav  

(stadens första och äldsta biograf)

Södra Vägen, Framsta. anv-my

Föreyisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,11), 8,10 och 9,10 e.nl.; söndagar jännfälI kl. 4,1(2 em.

PROGRAM .

från och med Måndagen den 19 till och med Onsdagen den 21 December:

 

 

Fjärde Amerikanska
speeialprogram!

W. I Högfjällsnatur.

Stämningsfulla bilder fran norska kusten.

Det är underbart vackra scenerier från Yfjordar och fjäll, som upprullas. Än
medfölja Vi den snabbt framrusande turistångaren, än färdas vi fram på de slingrande

landsvägarna, än åter stå Vi uppe på sätern bland )kossornaw. Öfver allt sol, ljus
och storslagen natur, som endast Norden kan uppvisa och hvilket ock förklarar turi-
stens entusiastiska beundran.

Stämningsbilder af rang.

ÄtoråworåNoréneråi(VÄNoråiwmråiorQ-WÅWÅWå-WXA NWÄ owmmjä
Amerikau Biograph.

En lgslaokgss.

Lustspel inspeladt af American IBiograph.V

, Miss Dorothy, publikens gunstling, utför hufvud- I
rollen. i

 

 

Or MVM M M M M M r

J

XOWWWVJ OtXVXrOtXVAOtXVAWWWV JOtVMVV Mva MV frOtVJWWWWXX

i MALTA..

- 0bs.! Kolorerad. - . - Obs! Kolorerad. .-
IJohanniter- eller Malteserriddarnas gamla ö.

Malta är beläget i Medelhafvet mellan Sicilien och afrikanska kusten samt ut-
gör en enda hög platå. I öster och nordost bildas några vikar, bl. a. Szt Paulsviken,
där aposteln Paulus led skeppsbrott. En stor del af ön är ofruktbar, men å andra
är växtligheten synnerligen yppig. Befolkningen består delsaf européer, dels araber.

I I Malta innehades under flera århundraden af johanniter- eller Malteserriddarna,
men tillhör nu England, som skapat hufvudstaden, La Valetta, till en ointaglig fästning.

Filmen framställer vyer från ön med dess vikar och hamnar, La Valettas fort
och öfriga större byggnader, bl. a. guvenörens (f. d. Malteserriddarnas stormästares)
palats, förnämsta kyrkan m. il. Vidare interiörer från fästningsverken och sist två i
öns måleriska dräkt kostymerade maltefsiskor.

Sevärdhet af rang..

 

 

 

 

41 ..-. Hafa-s,- s. v

. "Wim W . .i M.,wV,-M,Mm,--.,hån4 I vv., www-Avtag- f - ,  I j  1?- -.-g q
Il Ur Ambrosius gyllene serie. 

Slafven från Karthago
Lejongropen.

Storslaget! Spännande!

Att vara skön är en rikedom för den fria kvinnan, men en orsak till

sorg och Veklagan hos en slafvinna. Man har exempel från forntiden på att
sköna slafvinnor vanställde sitt anlete för att icke uppväcka kärlek hos sina her:
rar eller slaf-fogdar. Endast fruktan för straff afhöll de svage och minde modiga
Åsamt de öfver sin skönhet stolta att allmänt följa exemplet. l Slafven från Kar-
thago skildras hur en ung och skön slafvinna, som uppväckt kärlek hos slaf-
fogden Sahabalkar, blir af denna under Karthagos belägring utsedd att offras ät
guden Baal för att guden skulle låta Karthago gå segrande ur striden. Endast
ett kan rädda den sköna slafvinnan, och det är, att hon vill tillhöra Sahabalkar.
Hon är dock modig nog att med förakt tillbakavisa honom. En slaf, som åhört
Sahabalkars nesliga anbud och den sköna slafvinnan Licias svar därpå, skyndar
till Licias trolofvade, en i Karthago allmänt för sitt stolta utseende och herkuliska
styrka känd slaf vid namn Terenzio, och-omtalar hvad som händt.q Terenzio
skyndar till offerlunden, där han redan finner prästerna i färd med förberedel-
serna till offrandet. Med kraftig hand slår han Sahabalkar till marken, banar
sig väg fram till offeraltaret, tar Licia i- sina starka armar och flyr med snabba
steg. Ett ögonblick stå alla som lamslagna, därefter ljuder ett tusenstämmigt
rop: aI-lämnd på helgerånarenh) Allt närmare och närmare komma de den
ilyktande slafven. Han trycker den af fruktan skälfvande sköna slafvinnan till
sitt bröst. 20, låtom oss icke falla lefvande i deras ihänder-Is WlsVar lugn, de
skola icke få oss) - Han kastar en snabb blick på sina förföljare. Inseende
det omöjliga att undkomma, störtar han hän mot vilddjursgrafvarna. Med ett
raskt grepp öppnar han för de hungriga lejonen, som med ett doft rytande
smyga ut och uppfylla grafven. Slagen af skräck stanna förföljarehopen fram-
, för den lefvande, morrande muren, som står mellan dem och slafven från Kar-
thago, och högt öfver vilddjurens.rytande höres hans stämma: )xl.efvande skola

NW icke falla i Edra händer-.s ; - .- - H s. i 
w w-l-I

-- V
Amerikansk konstiilm!

Sommar-sol.

Lustspel id 32 Vaifdelningar.

, Säsongens vackraste och mest glada nummer.

Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka och glädje andas ur
hvarje scen af denna älskliga bild. Man formligen fattar intresse och känner sig glad
vid återseendet af de tre lyckliga studenterna och deras älskliga kärestor. Klara, som
plötsligt ser sig på den öfverblifna kartan, vet dock att hjälpa sig genom att själf
köpa och sätta en gyllene ring på sitt finger. Visserligen är den falsk, men hennes
lilla list lyckas Åoch snart är den utbytt mot en äkta, och glad sällar hon sig till .de
andra tre lyckliga paren. f "

, A A L

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

för-summa ej våra amerikanska presenfafionsprogram, som :få
på .höjden af all kinemafografisk konsf och
kvm-fill mofszfycke .saknas
i Kalmar.

Nytt program .Öorsdagen den 212. Eacsmöer.

Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre à öfriga platser.
-u- Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje plats.
Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka;

Göta är och föl-blifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrynkeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain