#2491: Biografteatern Göta

Bingrafteatem Göta

. (stadens första och äldsta biograf)

Södra .Vägem Framsta.

Förevi sningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,1 0, 8,10 och 9,10 e.in.; söndagar jämväl kl. 4,10 em.
Vårt tredje amerikanska i
sipeeialprogram
börjar i "dag och npptager bl. a.

senaste nyheter från Thomas Edison.

Programmet är ett bland de bästa. som någonsin visats i Kalmar.

PROGRAM =

från och med Torsdagen den 15 till och med Söndagen den .18 December:

I Express i dag från Paris. Senaste serie.
Kin em nio grafisk w i
- Vecko revy. ,

Visar lefvande bilder till .dagshändelserna världen rundt.
KinematograiiskaI Veckorevyn vet allt! .ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Göta!

Venedig: Markusplatsen har genom öfversvämning förvandlats till en lagun,
där de ungaivenetianerna ha särdeles roligt och där kanoter och småbåtar glida fram.
Cardiff: Efter senaste upploppet ligga gatorna öde med stängda butiker. Sol-

dater vakta grufvor och arbetsplatser.
I Anzio: Två italienska torpedbåtar erhålla sitt dop under Haggning och kanon-

 

dunder.

Bryssel: Invånarna skynda att taga del af bulletinen angående drottningens
sjukdom.

Dunkerque: En hval, vägande 40,000 kg., har strandat. .

Graversend: Amerikanska eskadern mottager besök af lordmajorn.

Paris: Nyheter i skinn från Bon Marché.

Astapavo: Grefvinnan Tolstoy utanför fönstret till det rum istationshuset, där
Tolstoy drog sin sista suck. I i

Rio janeiro: Krigsskeppet San Paolo medq den blifvände presidenten Fonseca
ombord och eskorterad af den öfriga flottan.. Fonseca åker längs hufvudavenyn,lifligt
hyllad af folket. i Ip v I I I II I, I
i  från OIi-kaöläiideri i

få Teater Film. I i I i Teater Film. 
, .
Zaza.

Damen Iràn nattkaléet.

Hon gjorde lycka, Zazå, den liradeilvarietéstjärnan, hon som alltid tagit
alla kärleksförklaringar för smicker, ända tills hon träffade honom. Hon trodde
på honom såsom på en gud. Hela hennes lif fick ett annat mål. Alla förut
tillbakahållna känslor bröto fram i dagsljuset, hon älskade rent och ädelt, och

I för honom, som hon afgudade, skulle hon kunnat offra allt, blott icke sin tro på

- . i. :1. svt-:få- Ugans-s-rf-Pn -f-r - 5": f-F)

 

honom. Dä. kommer slaget. Ett anonymt bref .säger henne, att ahennes vän är"
gifta. Hon frågar honom, men får ett nekande svar. Zazå går dit, hvarest
brefvet säger henne att hon kan få visshet, och får det ock. Hon är bedragen,
skamligt bedragen och det den enda gång hon trott på lifvet och kärleken.
Hon säger honom hur uselt, hur skamligt lågt han handlat mot henne, och in-
tages af vrede mot den kvinna, som står emellan dem. 4"Hon svärjer hämnd.
Men hennes goda hjärta säger: wHar du rätt till denne man, att taga honom
från hustru och barnb och det svarar: nNej, det är han själf, som är öfver-

flödig-.a--.-------------.-.....-h 

Senaste Edison-nyhet:
.din fana-kantat öfvergài - , I - 
tidernas berättats."

- Naturbild. m

Denna film är högst intressant och visar oss en karavan af de märkliga Lama-
djuren, tåligt bärande sina dryga bördor.öfver de farliga bergspassen i Anderna vid
Peru. Vår bild visar oss åtskilliga naturscenerier af underbar skönhet och storslagen-
het. Vår fotograf följer karavanen utmed svindlande djup, öfver gapande afgrunder,
än är han före karavanen, än efter, märkligt är att se då vår karavan möter en annan.
.Inte ett enda djur gör yen .min af att följa den mötande karavanen. Likt soldater

marschera de förbi hvarandra.

  
 
 
 
  
 

 

 

 
   
 

Senaste
Edison-nyhet :

.Den blodlya dalen N

eller

E n ädelmodig indian.

.Bilden för oss till den lilla byn Deerfield, hvarest för lång tid tillbaka
een blodig stridstod mellan en skara indianer och en soldateskort till ett vagns-
tag, som drog genom dalen. Till minne af den blodiga striden kallas dalen
annu 1 dag :Den blodiga dalem.

P Mr Georg Sheldon, .en man i den hö a åldern I i -
ivandei kfrån-den :VbiUdiga-Vkampén; ber"ärter1 få? ett, igen Siggi-ef
))Den blodiga dalen och Den ädelmodige indianen), hvilken nu i lefvande bilder
upprullaslför våra ögon. i

  
      

 
   

    
 
 

  

Indianhöfdlngen Ungagook, åtföljd af sin 10-årige son Ononko, räddar
jonathan Smith från en fiendtlig indians tomahawk. UngagookV följer Smith till
hans hydda. Då Smiths hustru tackar indianen för hans goda gärning, säger
han :att han har icke mycken tid att tänka därpå, då han under striden fått ett
dödligt sår. Han dör också i Smiths hus, dock icke förräne han anförtrott sin
son i deras händer, samt mottagit den unge Ononkos ed att alltid vara famil-
jens vän. I - I
28 år senare se vi Ononko, nu en ståtlig och tapper man, hålla sitt ord
som han gaf sin döende fader. Deeriield är plundrad. Jonathan Smith"och hans
dotter Ruth, hvilken är förlofvad med Dow, en ung farniare, har af fruktan för
indianernas tomahavvker och Hintbössor ilyktat. Dovv har hämtat hjälpioch de
komma just tids nog för att erfara att Smith är räddad af trappers, medan hans
dotter Ruth befinner sig bland de fångna kolonisterna. -

Ononko har å himmelen sett det- röda skenet af den brinnande byn.
Han uppsöker stridsplatsen. Då han icke finner sin vän bland de särade, går
han till hans hem. Där träffar han Smith, af hvilken han får veta att Ruth
befinner sig i indianernas våld. Ononko lofvar att följa deras spår och åter-
bringa Ruth till den bekymrade fadern, hvilket han också efter många spännan-
de äfventyr gör. i

Efter att Ruth blifvit befriad och återförd till sin fader och den otåligt
väntande fästmannen, se vi den tappre Ononko stående i djupa tankar. Alla
Ruths och trappernas försök att draga honom med sig från skogens ensamhet
strandar mot hans starka vilja. Möjligtvis är hanv rädd att hans kärlek till Ruth
skall blifva bekant. .

   
    
  
   
  
   
    
   
    
  
  
   
   
  
    
    

  

Till slut se vi åter den gamle Mr Shelton, som efter ändad berättelse
tager afsked och med majestätiskt högbiuret hufvud ställer sina steg till. aDen
blodiga dalem. i -

" Boxningskamp.

Komisk scen af Max Linder.

Max åskådar en dag en boxningskamp, och denna ädla idrott väcker hos

honom ett så liiiigt intresse, att han beslutar ägna sig åt densamma. Många förtret-

- ligheter förskaffar denna passion honom, men Islutligen har han förvärfvatwen viss fär-
dighet, .och en vacker afton utmanar han sin vän Grekan på boxningskamp - men
på rullskridskor. Efter zozde omgången står Max som segrare på valplatsen, medan
åskådarne vrida sig i konvulsioner - så våldsamt ha de ansträngt sina skrattmuskler.

Våldsamt lustig bild.

  
  

 

 

 

Barn äga icke tillträde.
Ngtt program Måndagen den V5 :Deeemben

Biljettpriserna äro: 35 öre å första plats, 25 öre öfriga platser.
.m - 4 . .- .. y ..
Barn Ba ore forsta plats, lo ore andra plats, 10 öre tredje plats.

Var licke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka: a
Götay är och - f örblifver- bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars 11.-st Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain