#2490: Biografteatern Göta

s

-s

 

grafteatem Göta i

(stadens första och äldsta biograf)I

Södra Vägen, Framsta.

 

 

 

B.
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 am.- söndagar. jämväl kl. 4,10 e.m.

Vårt 5:te Amerikanska Presentationsnrogram slår på i
höidnunkten al kinematogralisk konst.

från och med Måndagen (AnnandagI Jul) den 26 till och med Onsdagen
den 28 December:

 FLORENS. -

Itanens forna hufvuasraa.

vLa bella Firenze) (vackra Florens) kalla italienarna denna stad.I Filmen visar
att staden gör skäl för benämningen. Ty vackrare stadspanorama än det, som här
upprullas, torde man fä leta efter. ,

Florens är rikt på konstverk såväl på arkitekturens som bildhuggeriets och
andra områden. Vid Piazza Signoria, medelpunkten för Florens lif, ligger Palazzo
Vecchio (gamla stadshuset, filmens Palais vieux), Palazzo degli Uffizi (den Horentinska
konstens stolta hem), Loggia dei Lanzi m. fi. byggnadskonstens mästerverk. Vidare
se vi Ponte Vecchio (gamla bron) öfver Arno, med sina- berömda guldsmedsbodar och
sin täckta gång, kyrkan Sante Croce (det heliga korsets kyrka), Katedralen, Dantes
monument (Dante var född i Florens),anlazzo Bargello, kyrkan Maria Novella, pro-
menaden Le cassine i nordost längs Arno etc.

Vi kunna yej närmare beskrifva de olika hänförande scenerierna i: de
måste ses.

Bilder fränl en af världens vackraste städer.

 

 

 

Zvå småttingars dröm
- om julgubben.

L.Lv-nmåewgDaggmgnan-äulaåmp Lif.. I . - ,. v. .- i .fi-...l-pltf-q,
gubben att komma till dem på julafton med många julklappar. Om kvälle
ligger sTrofasts, barnens trogne följeslagare, framför deras sängar och håller
vakt. Då barnen somnat in drömmer Lisa att julgubben gick öfver enl bro,
men blef öfverfallen och kastad i vattnet jämte alla julklapparina som han
hade med sig och bland dem äfven Lisas och Gretas. Lisa, som måste åse
huru hennes julklappar simmade omkring i vattnet ochI huru julgubben gick
under, ropar på wTrofasti, hvilken går i vattnet och hämtar upp allt hvad
somlfanns. Han springer sedan hem med det, kryper genom kakelugnen och

V lägger det på golfvet i barnens rum. Slutligen har han hämtat allt och för
till sist med sig en lustig harlekin. Nästa morgon då Lisa vaknar får hon
se hunden krypa genom kakelugnen, släpande pajasen efter sig. Mamma
kommer in och talar om hvad julgubben varit där med, men Lisa vet det
bättre, ty hon har "drömt att julgubben drunknat och att sTrofasta har hämtat
alla julklapparna. Som belöning får sTrofastw sin Pajas, hvilken han håller
fast med tänder och morrar om någon vill taga den ifrån honom. v

. 1 .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

American Biograph.

"llinesen" i- Guldklyltan.

En spännande berättelse fran en Golden Gulcht
i Californien. . 1

En god gärning får alltid sin belöning,l skulle vi .vilja sätta till motto för
denna vår bild, hvars intressanta innehåll i korthet är följande:

Charlie Lee, en ung, fattig och ärlig kines, har just anländt till Västern för
att öppna en bod och dymedels förtjäna sitt lifsupphälle. Att börja med går han med
wlådani. Ett par råa cowboys misshandlar honom en dag med sparkar och glåpord.
Bud Miller, en ung, rättskaffens cowboy och hans förlofvade miss Dean, skyndar ut
och tar Lee i sitt beskydd. För detta är den fattige och föraktade kinesen mycket
tacksam. När därför en gentleman jack lofvar att intaga Buds plats i miss Deans
hjärta, lofvar Lee sig själf att se upp med den fine dandyn.

Den ridande posten har gång på gång blifvit röfvad och nuiär ett pris af
U5,000 pund utsatt för den fräcke röfvarens gripande. Lee får i sitt hufvud att den
stiliga dandyn är den brottslige och beslutar att skugga honom. Kinesens ihärdighet
krönes med framgång i det han blir vittne till hur jack maskerad öfverfaller nen ri-
-dande posten. Efter väl förrättat värf sträcker dandyn sig ut i gräset. Det gäller
nu för Lee att taga honom tillfånga innan han, dandyn, bortkastat bevisen på sin
brottslighet. Om jag endast hade ett rep tänker Lee så skulle han snart vara bunden,
men jag har inget. Då faller hans tankar på alla kinesers stolthet, hårpiskan. Han
minnes så väl sin faders afskedsordf sEn kines som vill vända åter till sitt land upp-
Xoffrar icke sin hårpiska. nej icke för något prisw. Lee tänker på Bud och miss Dean,
och hans betänkligheter falla. Ett raskt snitt och hårpiskan är i hans hand. Att
binda dandyn, fråntaga honom revolvern och i triumf föra honom till byn går nu som
en dans för Lee. "

Då Bud och miss Dean skyndar till hans bod för att gratulera honom för
Åhans bragd, finna de boden tom och ett bref adresserat till dem. sMissie Dean tillika
med Bud Miller till, - Charlie Lee vore mycket glad om ni vore ett och icke två",
tag dessa pengar, blifva lyckliga é Adjö -e Charlie Lee har resti. Vid brefvet
hängde noten på 5,000 pund, men kinesen Var borta.

Uppsecndcväckande nyhet från Amerikan Biograph.
00 , 0 O 0 i
G n plofslzg (jussfrale.
En onaturlig hustru.

En af säsongens bästa dramatiska bilder.

Den unge kemisten Frank Roger, älskas af en älsklig, enkel Och huslig Hicka,

Maria R., men föredrageruhennestvyyackrare sys-terjElsa, ehuru-[hu är. lffäniclrr .Y

 

inöjeslysteri[Häcfiiigifftöéft i . .- .. . . -f , . s -- Ö . i...V
och lider i tysthet. Efter bröllopet finna vi de nygifta i hans laboratorium, där Elsa
skall hjälpa till vid experimenten. Snart kommer emellertid en väninna och hämtar
henne, och vi finna henne inom kort i hennes element, den värld där man roar sig.

Under tiden inträffar en olycka imannens laboratorium. En explosion tin-
träffar, och Frank skadas så svårt, att han förlorar synen. Hans hustru kommer hem,
blir för tillfället uppskakad öfver hvad som skett, men sedan mannens lskador läkts,
Vledsnar hon på att hålla honom sällskap och beger sig, trots den varmhjärtade systerns
föreställningar, åter ut i. nöjeslifvet, nu i sällskap med eri tillbedjare och sedanV hon
lämnat sin ring efter sig. .

Den blin-de Frank vill träffa sin hustru, men Maria som ej vill bedröfva honom,
vågar icke omtala Elsas bortovaro, utan sätter ringen på sitt finger och spelar systems

roll.

Så ditkallas en specialist, som förklarar att Frank kan återfå sin syn. Opera-
tionen företages, men under tiden sänder Maria bud på den pliktförgätna hustrun, och
hon infinner sig just som förbandet skall aflägsnas från ögonen. Frank reser sig i
det skumma rummet, han har fått sin syn igen! Han vill omfamna hustrun, men
gripen afI samvetsk-val träder hon ofrivilligt ett steg tillbaka w-- och härvid råkar hon
.stöta till en fönsterlucka, så att denna faller ned... Ett skarpt sken träffar Franks
ögon... och han blir blind på nytt - nu ohjälpligt. Elsa flyr, och Frank, som nu
får veta hvad som inträffat, inser ändtligen Marias värde.

.lack Johnsons ölverman.

Little Willie som boxare och brottare.
Muntrande sportbild.

Willie är sliten till växten men stor till sinnesn, och han klarar gladeligen så-
Pväl i boxning som brottning sin dubbelt större motståndare, hvilken slutligen måste
erkänna sig besegrad och lämna Willie ensam på valplatsen. Publiken jublar.

"Fenomenal sportact".

En Glad . Jul. "

jigtt program "öorsdagen- den 2.9 Qccsmhsr.
Blljettpriserna äro- 35 öre à första plats, 25 öre à öfriga platser. ,
l---l - .. l -. u .. "
Barn 2:) öre forsta plats, lö ore andra plats, 10 ore tredje plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

 

Vintimt 1910. Tidningen Kalmars .fn-Bs Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain