#2489: Biografteatern Göta

I ea em Göta

(stadens första och äldsta biograf)

Södra Vägen, Framsta.

 

 

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10-, 7,10, 8,10 och, 9,10 e.m.- söndagar jämväl kl. 4,10 em.

Yllårt 6:te Amerikanska Presentationsnrogram erbiuder
uteslutande i amerikanska films. express
anlända från Newyork. i
I-Iela Kalmar skall tala om detta program!

--4w- Av-
från ooh med Torsdagen den 29 December till och med Nyårsdagen den 1 Januari:

q Den svenske emigranfens
äfvenfyr i Canada. .

i

Kinematograferadt af världsiirman Edison, Newyork.

l Denna spännande och intressanta bild är inspelad efter en verklig hän- å
. delse. Af det rikhaltiga innehållet framhålla vi särskildtlföljande scener: b
Svensk-amerikanen. - Emigranter. - Ett besök i den främmande D
staden. -- Hemlandstoner. -- Emigrantens dröm. - Frestelsen. w En röst
från hemlandet. - Den svenska sångerskan. -- Amerikanska skurkar.l -
I l Hvad den svenska emigranten hörde om sig genom nyckelhålet. f- Det I x i
I svenska blodet jäser. - Den modige svensken. W En mot sex. - Räd-
. dad. à En man med hjärtat på rätta stället, men så var han ock svensk. D
i - Ett igenkännande. - Ödets sällsamma utslag; hon var hans ungdoms .
I brud. " I I
i.

f .
x .

 

s eller I i , "
lln som grälver .en "grop för andra 
faller ofta själf däri.

Edison film. Amerikanskt lustspel. Edison film.

xmmmmmmmmmmu

Kalem Iilm. I Chikago.

Lokomotivföraren-s E
räddning. E
E

Bland senaste tidens amerikanska sensationsbilder intager vår sista
expressbild aLokomotivförai-ens bruda onekligen första priset; hvarken mö-
dor eller kostnader äro sparade vid denna bilds inspelande.. Flerfaldiga
gånger, stå de medverkandes lif på spel, men ingen sviker sin roll. För
en summa af flera tusen dollars har det lyckats hyra ett expresståg samt
få dess personal att deltaga i inspelningen af bilden. Åran för denna bril-
jantav bilds iscensättning och inspelning tillkommer den nya amerikanska
firman K ale m.

Bilden är inspelad i följande afdelningar:

I:sta afdelningen.

I. Expressen kolar och tager vatten vrid Clarkstown i Pennsylvanien.
Den unge lokomotivföraren Daniel Kennedys första möte med Nora, en
farmares unga dotter.

II. Kennedy och Nora finna behag i hvarandras sällskap. Då Da-
niel med sin express far förbi Noras hem, sänder han med änghvisslan häls-
ningar till henne. , i
III. Daniel presenterar sig för Noras föräldrar.

E
E
E
E
E

I!

IV. Nationalbanken beställer ett extra expresståg för transport af
4,ooo,ooo dollars i guld.

V. I vNationalbankens kassahvalf. Leary uppsnappar underrättelsen
om den enorma guldsändningen.

VI. Leary meddelar sig med ett par af sina snygga bekantskaper
och uppgör en plan för att hejda och plundra guldexpressen.

VII. Daniel gifver Nora en present, en kikare, så att hon långtlifjär-
ran kan se, dä Daniels express kommer.

IIIzdje afdelningen.

VIII. Extra expressen, guldtåget med 4,ooo,ooo dollars, afgick från
Filadeliia kl. 5,10 em., passerar kl. 7,53 e.m.

IX. Daniel Kennedy är guldexpressens förare.

X. Järnvägsröfvarna i arbete. Expressen ilar framåt sin undergång
till mötes. ,

XI. Hvad Nora såg genom kikaren. Hon anar faran samt beslutar
att rädda expresståget.

XII. Noras vilda ridt på en osadlad mustang för att rädda expressen. I

XIII. För att icke köra öfver den vilda rytterskan, som irasande fart
- rider       

XIV. Noras varning och järnvägsröfvarnas flykt.

XV. På jakt efter förbrytarna i de amerikanska urskogarna. Den
modiga Nora infångar Leary, attentatets planläggare. -

mmmmmmmmmmmmm

 

.i

Vitograf. i Chikago.

att par baser 1na niiiodägar.

Då vi säga Eder att denna bild är utgången från det berömda och omtyckta
märket aVitograf of America), är Ni redan på det klara med att Ni vid åseendet af
densamma skall få Eder- en glad stund. John, den förälskade unge mannen 1skall på
julbal. med sin tillbedda. Han är i sjunde himlen och lefver i ett formligt rus af lyck-
salighet. Dagen kommer och John sänder ett kioskbud med en present till sitt hjär-
tas dam, med anhållan att hon för hansskull skall bära innehållet på sig balaftonen.
Döm om den stackars Hickans förskräckelse och harm, då paketen innehåller ett par
byxor. Förgäfves anstränger sig John för att utfundera orsaken till hennes köld på
balen mot honom och orsaken till att hon ej bär h aufn s blom m or. Hemkommen
faller hans blick på paketen i soffan. Då han Öppnar den, får han strax lösningen
pä gåtan. Kioskbudet hade tagit fel paket och lämnat kartongen med blommorna
kvar. Stackars John får ett styft göra att klara upp skifvan, men lyckas gör han
och -w - då slutet är godt är allt godt.

       

Nyårshälsning.

 

Natt program Måndagen den 2. Sensai.

Biljettprisena äro- 35 öre a första plats", 25 öre à öfriga platser.
i Barn 25 öre första plats, lå öre andra plats, 10 öre tredje plats.

 

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

 

Kai-mar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain