#2488: Biografteatern Göta

X Biograf eatern Gta

(stadens törsta ooh äldsta biograf)

Södra 4Vägen, Framsta.

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 ooh 9,10 e.m.; söndagar jämväl kl. 4,10 em.

 

 

 

Vårt 5:te Amerikanska Presentationsnrogram står nå
höidnunkten af kineinatogratlsk konst. . w

PRoeaÅM

från och med Måndagen (Annandag Jul) den 26 till och med Onsdagen
den 28 December: " iaLa bella Firenze) (vackra Florens) kalla italienarna denna stad. Filmen visar
att staden gör skäl för benämningen. Ty vackrare stadspanorama änL det som här
upprullas, torde man få leta efter. ,

Florens är rikt på konstverk såväl på arkitekturens som bildhuggeriets och
andra I områden. Vid Piazza Signoria, medelpunkten för Florens lif, ligger Palazzo
Vecchio (gamla stadshuset, filmens Palais vieux), Palazzo degli Uffizi (den florentinska
.konstens stolta hem), Loggia dei Lanzi m. beyggnadskonstens mästerverk. Vidare
se vi Ponte Vecchio I(gamla bron) öfver Arno, med sina berömda guldsmedsbodar och
sin täckta gång, kyrkan Sante Croce (det heliga korsets kyrka), Katedralen, Dantes
monument (Dante var född i Florens), Palazzo Bargello, kyrkan Maria Novella pro-
menaden Le cassine i nordost längs Arno etc. ,

o Vi kunna ej närmare beskrifva de olika hänförande scenerierna
maste ses.

Bilder från en af världens vackraste städer.

 

-- Ide

   

 

av1 nya...
 om julgnbben.

fDageIl innan julafton ibedja Liisa, .och Greta sim-.mamma sägatill "i . ..
gubben att komma till dein på julaftönmrhedi ndåTiga-aiijfilklapparf  
ligger DTrofasta, barnens trogne följeslagare, framför deras sängar och häller
Vakt. Då barnen somnat in drömmer Lisa att julgubben gick Öfver en bro
men blef öfverfallen och kastad i vattnet jämte alla julklapparna som hari
hade med sig och bland dem äfven Lisas och Gretas. Lisa, som måste åse
huru hennes julklappar simmade omkring i Vattnet och huru julgubben gick
under, ropar på iiTrofastv, hvilken går i vattnet och hämtar upp allt hvad
som fanns. Han springer sedan hem med det, kryper genom kakelugnen och
lägger det på golfvet i barnens rum. Slutligen har han hämtat allt och för
till sist med sig en lustig harlekin. Nästa morgon då Lisa vaknar får hon
se hunden krypa genom kakelugnen, släpande pajasen efter sig. Mamma
kommer in och talar om hvad julgubben varit där med, men Lisa vet det
bättre, ty hon har drömt att julgubben drunknat och att sTrofasta har hämtat
alla julklapparna. Som belöning får, aTrofasta sin Pajas, hvilken han håller
I fast med tänder och morrar om någon vill taga den ifrån honom.

 

 

AmericanP Biograph.

"llinesen" " i Guldklyttan.

En spännande berättelse från en Golden Gulch
i Californien.

En god gärning får alltid sin belöning, skulle Vi vilja. sätta till motto för
denna vår bild, hvars intressanta innehåll i korthet är följande:

Charlie Lee, en ung, fattig och ärlig kines, har just anländt till Västern för
att öppna en bod och dymedels förtjäna sitt iifsupphälle. Att börja med går han med
slådam.. Ett par råa cowboys misshandlar honom en dag med sparkar och glåpord.
Bud Miller, en ung, rättskaffens cowboy och hans förlofvade miss Dean, skyndar ut
och tar Lee i sitt beskydd, I För detta är den fattige och föraktade kinesen mycket
tacksam. När därför en gentleman jack lofvar att intaga Buds plats i miss Deans
hjärta, lofvar Lee sig själf att se upp med den fine dandyn.

Den ridande" posten har gång på gång blifvit röfvad och nu är ett pris af
5,0oo pund utsatt för denl fräcke röfvarensX gripande. Lee får i sitt hufvud att den
stiliga dandyn är den brottslige och beslutar att skugga honom. Kinesens ihärdighet
krönes med framgång i det han blir vittne till hur jack maskerad öfverfaller nen ri-
dande posten. Efter väl förrättat värf sträcker dandyn sig ut i gräset. Det gäller
nu för Lee att taga honom tillfånga innan han, dandyn, bortkastat bevisen på sin i
brottslighet. Om jag endast hade ett rep tänker Lee så skulle han snart vara bunden
men jag har inget. Då faller hans ltankar på alla kinesers stolthet, htårpiskan. Han
minnes så väl sin faders afskedsord: aEn kines som vill vända åter till sitt land upp-
offrar icke sin hårpiska, nej icke för något prisa. Lee tänker på Bud och miss DeanA
och hans betänkligheter falla. Ett raskt snitt och hårpiskan är i hans hand. Att7

-binda dandyn, fråntaga honom revolvern och i triumf föra honom till bvn går nu som
en dans för-Lee. . i L 1

Då Bud och miss Dean skyndar till hans bod för att gratulera honom för
hans bragd, finna de boden tom och ett bref adresserat till dem. wMissie Dean tillika
med Bud Miller till, - Charlie Lee vore mycket glad om ni -vore ett och icke två",
tag dessa pengar, blifva lyckliga v Adjö - Charlie Lee har reste. Vid brefvet
hängde Inoten på 5,000 pund, men kinesen var borta.

.Bankirens do Her.

Stort praktfullt nutidsskädespel.
Framställdt af Newyorks mest populära seeniska artister.

Den luxuösa prakt och elegans, som råder i bankiren Bournes hem, har tilldra-
git sig herrar inbrottstjufvars.uppmärksamhetl En. vacker dag uppgöra tre dylika
.gynnare en plan för att komma i besittning af ett och annat värdeföremål, som sedan
kan förvandlas till pennin lar. För att1 .lverksgtälla--beslutet måste delzgrnellgrtildjfözijst I i.  I. 
ha kännedom om husets Pinteriii-frerf  MtiliéiiifiiHfbfiiklliåid.Merk 
bär. dit ett paket. Då han återkommer till sina kamrater ha dessa anskaffat en stor
koifert, hvari han placeras. Förklädda till stadsbud transportera nu de två andra kof-
ferten till bankirens bostad. Men ännu återstår en hel del att göra innan man kan
.skrida till verket. Framför allt måste bankiren bort. Detta låter sig göra på så sätt,
att1 de sända honom ett telegram om att ögonblickligen i affärsangelägenheter afresa
till Newyork. Då telegrammet anländer har bankiren nyss förärat sin yngsta dotter
-ett dyrbart diamanthalsband. Dottern har varit mycket sjuk och är, ännuP klen, och
presenten har tillkommit hufvudsakligen för att uppmuntra henne. Hon känner sig
:genast bättre, och betjänten får tillåtelse att gå ut. En stund därefter komma de
två astadsbudena med kofferten. Den äldsta dottern mottager den-i tanke på att
det är en ny öfverraskning från fadern. Den sjuka systern ligger på en di-vani
rummet intill. Medan systern står framför en spegel och beskådar sig och. gåfvan
varseblir hon reflexen af enaI hand från kofferten, som öppnats Ien smula på glänt.
Mannen i kofferten hör att hon flyttar sig och drager handen tillbaka.. Hon låtsar
om ingenting, men skrifver några rader på en biljett till sin kusin :att en röfvare be-
finner sig i rummet och ber att hon genast telefonerar efter polis. .Detta är lättare
sagdt än gjordt, ty den gode polismannen på vaktkontoret har tagit sig en blunder
och låter ej väcka sig af första signalen. Andtligen blir det lif i polisen, och han
sänder vgenast fyra koiistaplar till bankirens hus. Emellertid har mannen i Vkofferten
kommit fram och står nu och håller den hjälplösa flickan samtidigt som han öppnar
dörren för sina stallbröder. De äro just som bäst i färd med att genomsöka huset,
då poliskonstaplarna inträda och gripa dem på bar gärning. Ungefär samtidigt hem-
kommer bankiren, som snart upptäckt att telegrammet var falskt. Hela familjen lug-
nar sig så småningom och gläder sig åt att anslaget ej slutade värre.

Jack Johnsons ötverman.

Little Willie som boxare och brottare.
Muntrande sportbild.

Willie är sliten tillväxten men stor till sinnesa, och han klarar gladeligen så-
väl i boxning som brottning sin dubbelt större motståndare, hvilken slutligen måste
erkänna sig besegrad och lämna Willie ensam på valplatsen. Publiken jublar.

"Fenomenal sportaet".

En Glad Jul.

:Ni-dt program I(onsdagen den 2,9 Ensamhet.

Biljettpriserna äro- 35 öre å första plats, 25 öre a öfriga platser. i
. .-

Barn 25 öre första plats, 15 öre andra plats, 10 öre tredje plats.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka:
Göta är och förblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Afst Boktryckeri. i I

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain