#2486: Biograf-Teatern Göta

eleennr-rnnrnnn

lita:q

I KARLSHAMN. I

Förevisningar af lefvande bilder fm" dagar k1-71107811079710 a- m-

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

  

 

 

 

 

PROGRAM

frem. Måndagen den 7 t.o.m. Onsdagen den 9 Nov.

 

 

 

1" BRUSSA.

De hundra muskeernas stad. Från musellnännens land.

Brussa är hufvudstad i det turkiska vilajetet Khodavendiklar. Bland bildens präk-
tiga sevärdheter måy nämnas den heliga vattenklyftan, en gammal romersk bro, en jättelik
helig platan, genom hvars stam man kör med stora vagnar, folknöjen m. m.

 
  
  

 

 

 

 

W

2- Under Garibaldis fana.

En romantisk händelse under italienska frihetskrinet. Spännande skådespel.

En ung soldat i Bourbonernas armé har blifvit så hänförd öfver berättelserna om
Garibaldis bragder, att han lämnar sin tjänstför att ställa sig under hjältens fana. Efter
ett besök i hemmet sätter han sin. föresats i verket och välkomnas i Garibaldis läger af
den store krigaren själf. ,

Emellertid kommer en trupp bourbonska soldater under en ofticers ledning till den

e unge soldatens hemvb för att återhämta honom. Då. de ej linna den eftersökte och dennes
fästmö vägrar att lämna upplysning om var han finnes, medtaga de Hickan-till sitt läger.
Hon är fortfarande ståndaktig, och man har beredt sig till att arkebusera henne, då H
Garibaldi i spetsen för sina LLtusen frivilligau uppträder på skådeplatsen och befriar flic-
kan. Samtliga soldater öfvergåJ nu i officerarnes asyn till Garibaldi.

" Sedan befrielseverket fullbordats hemkommer den forne soldaten som officer.

 

 

I I
e- 3- Med lyxtag- till Riv eran.1 f 
[[-LUI Två småttingar utföra hufvudrollen på ett sätt, sent kommer att väcka förvåning. 

lig: Uppe i en liten vindskammare finna vi två små barn jämrande sig af hunger HJ
LH och köld. Deras moder vill icke höra deras klagorop utan stöter dem ifran sig. Dä U.,
my] kommer fadern hem, och rädda gömma de sig båda i ett hörn af rummet. Utan [Lim
.n orsak gär han. bort och slår dem, och när de inte svara på hans frågor, stöter han U-
l-Ijäj dem ut pä gatan. Fritz hostar oupphörligt och systern går därför med honom till Lrälj
.Jr . . l
en läkare. Denne säger att han borde resa tlll Revieran emedan han var mycket LP]
EJ] blodfattig. Läkaren gifver honom en flaska medicin och 1 mark. Men utkomna pä [III-lll]J
[Hål gatan tappar Fritz flaskan, hvars innehåll rinner ut. Ledsna stå de nu bada tvä. HEJ]
Men Greta fattar mod och går med Fritz till järnvägsstationen och begär en biljett
Egil till Nizza samt räcker fram sin mark. Här; fär hon emellertid det svaret att hon llzn
inte kunde kommaJ till Nizza för en mark. Ater stor förtvillan. Men Greta är upp- U.
[Håll tinningsrik. Hon får syn på lyxtaget, hvilket skall gå till Nizza och begifver sig 
med Fritz till bagagevagnen, i hvilken de gå upp. Här gömma de sig bland bagaget [L
En] och dörren stänges om dem. Fritz hostar fortfarande, men tack vare systerns om- jä]
PJ sorg insomnar han snart. Sa fara de mot södern. Greta ser genom nyckelhälet LFi
EFI) landskapen ila förbi, och slutligen komma de till Nizza. Men då de skola gå. af kill
må tåget blifva de ertappade af en polis, hvilken dock genast frigifver dem. INu irra lä]
de hungrande omkring på. gatorna och veta icke hvad de skola taga sig till. Då
l-Ul komma de till en stor blomsterpark, hvarifrän en herre kommer med blommorihan- :U
UI den. Dessa vill han gifva en dam sem gär framför honom, men denna kastar dem U..
för hans fötter. vGreta tager emellertid upp dem och snart se vi henne handla med H]
blommor. Hon är mycket sparsam och Fritz hämtar sig märkbart. Efter ett half- 7
år finna vi henne som innehafvare af en god blomsterhandel. ål;

tf
Elvanlig hingrafbild. Alla måste se den. Säsongens mest intressanta bild. 
Eääärliääääääåä::EEEä-EäEE-Eäääääålä

4- I det romantiska Basklandet.

Pyrenéerna.

En af de intressantaste af det gamla Europas folkstammar är den urgamla baskstammen,
som ända tills vara dagar bibehållit sig i det närmaste ouppblandad. Redan Iunder Caesars t1d
omnämnes Cantabrerna och Iberierna, hvilka genom sitt hjältemod ådrogo sig fiendernas be-
undran. Det är fran dessa gamla stammar som baskerna härleda sig. Folkstammen har sitt
eget språk, hvilket mer och mer trängts tillbaka af franskan och spanskan. Man räkna-r.I till
Basklandet den omkring Biscayabukten liggande västra delen af Pyreneerna, sydvästra hornet
af Frankrike och en del af nordliga Spanien. DåJ Spanien eröfrades af mohrerna, blef Basker-
folket oafhängigt. Franska Basklandet har cza 145,000 och spanska cca 305,000 invånare.
Baskern är oförskräckt, ihärdig och framför allt frihetsälskande.

V

0- Augusta ar otörbatterlig.
Hvad en yrhätta kan hitta på.

Augusta tal inga bandy pä sin frihetvoch flyr i ett obevakadtiögonbliack från sin guuver-
nant. Denna söker upphinna flyktingen och drages af denna anledmng in 1 en hel del lojhga
situationer, tack vare Augustas anlag för okynne. Bland annat lställer hon till stor villervalla
i ett menageri och till sist finna vi henne som en käck djurtämjare.

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

m Barn:- lze-plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovälkorligen intaga de plats-er, hvart-ill biljetterna äro köpta.

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910.. Tullhergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain