#2485: Bjufs Biograf-Teater

slutakt.

. vattenranen vin Krimme - "i
i Tyrlen. ,

Bilder for naturväunenl

:samma-:s P- :

 

imponerande naturskàdesgel.

Det österrikisk-ungerska kronlandet Tyrolen är världs-
bekant för sin vilda, härliga alpnatur, sina bergstoppar, sina
sköna. .dala.r....QQh.Jin u i i i n

 
  

forsande vattendrag och mäktigaivatten a :i hvilkaav "loossa av,
krafter ligga förborgade. N
De största och vackraste af dessa vattenfall torde vara

de här visade, hvilka omfatta ett helt system af fall och forsar.

Bilder från Norrköping.

 

" " Houndsditelismorddramats

0

 

 

ILAR

 

 

 

 

 sningarne f y

 

 

I..- Stort spännande drama. .-

Storfursten Casadovvsky afreser i en mycket viktig poli-
tisk mission. I hans förvar befinnes en del för staten mycket

viktiga papper. och detta har kommit till den anarkistiska. klub- I "

bens kännedom. De sända genast nägra af de sina ombord ä

vetesmaskin, ställd att explodera kl. l på. natten, befinner sig
i deras ägo. Polisen afsänder genast ett trådlöst telegram till
uSlavoniaLL och underrättar kaptenen härom. Besättningen
sättes ögonblickligen i rörelse för att gripa anarkisterna, men

 =s,w.ataa-...-......." M. "arms-sens.- -eesls-- elr-...w IP; M.  

Kis W oiviBoRn

Kinematograieringen verkställd från
ihus intill hataliplatsen.

:ansa-:sa- ::l::::::::::=:::::::a:s::ff

  
 
 
 

ll fartyget uSlavoniau, pä hvilket skepp storfursten befinner sig. dessa ha redan hunnit lösgöra en af räddningsbätarna och flytt.

, Undgäende besättningens uppmärksamhet gömma de sig i en Endast en kort stund återstår till den bestämda tiden för ex-
Kolorerad Kulorerad :i sooiw oialaua, livat-ifran de passa pä tillfället uohiiiträngai plosionen. Då. upptäckes genom kikaren flyktingarna ute på. .I
-" " I I- furstens och bevakningens hytter, hvarvid de bedöfva först lhafvet och en vild kapprodd, ihvilken insatsen är lifvet, börjar. .j-
.. vakterna och därefter fursten samttillägna sig handlingarna, Efter en häftig kanpi upphinnas och öfvermannas flyktingarna, a
(6 i (t hvarefter nde placera en helvetesmaskin under furstens säng. som äterföras till fartyget. I . - D =
. En af befälet marker att nagot ovanligt är äfärde och försöker Med revolvern för pannan tvingas anarkisterna uppgifva I.
. - . .I väcka kaptenens Iuppmärksamhet. Under tiden har den hem- hvar bomben är placerad och i sista ögonblicket fattar en af 
A , a liga polibseiå i Slät Petärsgurgköfverraskat anarkisterna vid deras befälet bomben och kastar den öfverbord, hvarvid den fölrsäiräckl; 

.i . . - I I samman rä e, varvi et ommer i dagen att nf a af med- li a faran "är undanröd och anarkisterna blifva fängsa e oc .
Modern llalls l àrlllllldfallat. :E lemmarna befinna sig ombord ä LfSlavonialL samatålatt en hel- 77hi: att afv-akta sitt straiff. 
.q .I i I i .I
Den sliora succés ryska käjserliga teaterns danskonstnärer 

gjort i alla Europas större städer däribland Stockholm, är ju
"alla bekant. Vi bringa denna vecka för vära åskädares ögon
LLPas de Denxa utförd framför dyrbara antika gobelänger af hr
Th. Koslow och fröken Baldina, den förre förste dansare och den
senare balettpriinadonna vid kejserliga ryska teatern iMoskwa.

 

Petersons Ernst.

Skämt i flera omgångar.

 

.LE-S MARTIHUES.

En typisk fransk fiskilrtlstall.

Martiques är en liten stad irfranska departementetBn-u- ..
che-du-Rhöne, på, flera små., genom broar förenade holmari
Etang de Berre. Staden har omkring 5,000 invånare och Iefver
hufvudsakligast på. nske.

Fisket vid den franskaekusten ä; af ynnerligen stor be-
tydelse, och iiskodling i stor stil förekommer Hemstädes. Som
exempel. på. hvilka summor fisket tillför landet, kan nämnas, att i .

I fisket är 1900 hade ett värde af i det allra närmaste hundra .
millioner.

Det lilla samhälle, dit vår bild försätter oss,har som
sagdt sitt egentliga uppehälle på fiske. Invänarne utkämpa
ofta hårda duster med väder och vind. Vi se fiske-fartygen i
hamn och presenteras för bl. a. en grupp Martiques-ungdom,
barfotad och solbränd. 1

Till sist få vi göra bekantskap med en rolig sport, som
man på. lediga stunder roar sig med. Det .är ett slags torner-
spel till sjöss man utför, och kasta. hvarandra frän roddbäten i
i vattnet, under äskädarnes stormande jubel.

lmossant.

.a

:anwa

I Ill nummer., 
I s" ltltver 2 timmars iorevisniug.

Tullbergs tryckeri, Klippan.

 

 

 

 

hafsstranden- och drömmer om kärlek och jordisk lycka.

ser och tillfångataga "

i Nyhet!

 

 

 

 

 

- storslagen plenum. ---

Lockad af jordens skönheter öfvergifver en gudinna Neptuns rike. Hon företager enpromenad på den förtjusande vildromantiska

I Så. träffar hon Cupidon, som följer henne till en herde.
Amors i pilar och emottager darrande en kyss af gudinnan, hvilkens utvalde han är. Ledsagad af Amor, kärlekens gud, för hon herden
in 1- sitt rika hus, där hon bedöfvar honom med all sin härlighet och prakt.

 Enaståendederikansk konstiilm.

Girighetens lön.Å

w

 

.:::: Is::::::::mamman-:sa:::::::::::::::: ::::::::--::::

Denne träffas faf

1 Han omgifves af nymfer, som utföra de härligaste dan-
onom. Fastän bedärad af all denna glans, känner han likväl sorg uppstiga i sitt innersta. Han villvlämna detta

rum med alla dess kostbarheter, dit den förförande gudinnan fördt honom, och Hyr bort frän detta öfvernaturliga ställe. När han när
hafvet, störtar han sig däri och kastas liHös bort. Med skräck och sorg betraktar gudinnan honom för sista gängen. .

WHIEEEEEEIEIHIEHH 1

ass. a:::::::::::::::::::::::::55

 

 

Samhälle rama

i 200 afdelningar.. I I .

En.Å bild Hurglifvet, präglad af realistisk sanning och styrka.

Dramat i sina tragiska ouskildlieter uppta-ger toliaudo afdeln-ingar:

G

1. Procentaren sänderbsina lydiga verk- härdhjärtade. , 19. En godhjärtadIpoliskommissarie.

tyg ut för att indrifva skulder. 11. Nöden har ingenI lag. . 20. Under det procentarenisitt kassahvalf
2. Själf förlustar sig i likars sällskap; 12. En frukost betald med mer än guld. gär en kvalfull död till mötes, arbetar
3. "Vinet betaldt med de Vfattigas blod. . 13. uVe Eder som sköflar denfattiga än- hans offer till långt in på. natten för
4... Uganfàörbarmande. - . i kit-ns.-benidigÄ-l-y ,- s, att at honom skaffa guld, hvilket hans
Fi.- Ankan-sfdöende barn. 14. -Ett af de talrika.1 offren. - ögon aldrig mer skola se.I " , . 
6. Nästa morgon, de vfattigas bön. U lå. Offrens blod ropar mot himlen. 21. Procentaren saknas. i I
7. Haf öfverseende, jag vill betala. 416:. Ett rymligt kassaskåp. 22. Hans hustru söker efter honom.
P8.  procent-.areas öron förbi. .Å 17. P.IFörsynenis fliand. 23. Han finnes död i brist på. luft.
9. Utmätnmg hos de fattiga. 18.."-IProcentaren instängd idet hermetiskt- 24. Inga. tårar af-fsakiiad fälles vid hans
10. Icke alla af4 hans verktyg äro likai thillslutna kas-sahvalfvfetilif "  bär, endast glädjetårar.

I - i-:u skumpa som pa in besökande Ålama en dressing: minus..
::::::::=a:m::s:::::as:s::m=:  f Å

 

.un-.ns--EIP-:WIHEEHE i:

 

uyieuiå

:aan-:saa dessas:

. Bilder från en i dagsgrässeu ofta nämnd stad...

I .Gamla och moderna - 

Boxniugskamp, . 

315., assion honom, men slutligen har han förvärfvat en viss fär-

 

enestad. Å

 

sniouikif;W

En intressant turkisk stad.

...i
 41., Sv.

Den turkiska staden Saloniki ligger vid viken med sam-
maflnam:l och eåbjuder från sjön en ståtlig anblick, där det.V N-S i
I am teatrLV is uty reder si äv sluttnin en af en brant kulle. . 
I mig-[lääffäii gsinaIträngIä och oregel- " i;
bundna gator andra turkiska städer. Utom en del gatubilder, 
visar vår bild: Alexander den stores triumfbäge, Abdul Hamids 
, fängelse, Isralitpassagen, Frihetsplatsen, folktyper 0. s. v. In- fiir?-
vänareantalet i Saloniki torde för närvarande uppgå. till cirkaP 
150,000, af hvilka öfwer hälften äro judar. PStadens omgifningar 
äro utomordentligt natursköna. I

  

st.

se I,

 

 

Ruilskridskosport. , 

 

 

danser. . 

Som i ett kaleidoskop ser man här ett ungt vackert par ä
på. ett förträffligt sätt framvisa ett urval antika och moderna 
danser, från den högtidliga och långsamma menuetten till den 
vildaste can-can. De snabba-öfvergängarna frän den ena dan-V se
sen till den andra, med sä godt som ögonblicklig omklädning, r
verkar högst intressant. få...

BF

 

Folklif söder om ekvatorn. .

" nyckel intressanta fonnfssknoringar.

 

 

 

I Vlloiuisii seen af. llax Linder.

. Max äskadar en dag en boxningskanilli .och denna ädla.V IV 
idrott väcker hos honom ett sä lilligt intresse, att han beslutar
ägna sig ät densamma. Många förtretligheter förskaffär denna-

"I het, och en vacker afton utmanar han sin vän Grekan pä
bokningskamp - men på. rullskridskor. Efter 20zde omgången
står Max som segrare på valplatsen, medan äskådarne vridav m
sig i konvulsioner - sä våldsamt ha de ansträngt skrattmusklernafaI 

Våldsamt lustig bild.

  

 

i

1,;dre 35 äre. barn 15 oro.v

tillät.i Till undvikaigde af trängsel säljes endast ett
visst antal biljetter. For dem som vilja förvissa sig om
platser i tid hålles. biljettluokan 1-iuipen onsdag mellan kl.
4 ost-15 e. m. k i 

 

 

ll. g; i ..-

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain