#2484: Biograf-Teatern Göta

I mosm-Tmrlnw W

 
   

b ella deg-Harisnj.1o,vs,1o, 9,10 e. m.
-f 4  vän). 6,10 e. m.

 

 

PnoenamU
inom. Måndagenden 31 Oktfltom. Onsdagen- den 2 Nie-v..Vvdu

 

 Barnens dag i esteràs. " - 

 

4

2.

611 historia från 1700.

storslagen dramatisk mm.

 

 

z, . ,. ut
I v. 1

 

En anvisad från amerikanska västern.

En guldgrä-fvare, som framlefvat flera är ide ensliga ödemarkerna i västra f
Nordamerika, öfvertnlas ändtligen 1af sin dotter, som längtar hem7 att återvända till
civilisationen. l I

En ensam vandrare släpar sig fram genom guldlan-det och" passerar förbi vår
guldgräfvares boningshus. Dottern har gåttatt. ite .i Å" I" på?th
Vandraren går fram till guldgräfvgmn oeh,1d7"liràin"ilif nomvara .ensem-.iiäi
han med hot aftvinga honom en del af hans guld. Da han röner motstånd-tar han f
till våld. Några kraftiga slag och gubben sjunker död. till marken. Brottslingen
snappar till sig guldet och flyr. Dottern kommer tillbaka, upptäcker illdådet, be-
grafver sin gamle far7 afger ett högtidligt löfte vid grafven att hämnas våldgärnings-
mannen ooh antrader på egen hand .resan hembygden. På sin färd genom Vild-
markerna påträffer hon en sensiöstfntsträelit på, sanden, öfverväldigad
af hunger och törst. Hon räddar hans Iif och tar honom med sig i sin vagn. Den
räddade förälskar sig i den intagande ungmön. " i i x

Då resenärerna framkommit till bestämmelsepmen anmäler flickan för polis-V
myndigheterna hurusom hennes far blifvit mördädf; :EEE-rf.. i 1
hålla saken. Emellertid öfverraskas hon kort därefter af att

 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

har - ett smycke från hennes hem i guldlandet. Då den första förskräokelsen gått
ll öfver, listar hon sig intill honom7 tar försiktigt från honom hans revolver7 hvarefter
.- hon riktar dess mynning mot honom. Af fruktan att bli skjuten går brottslingen
.I steg för steg i den riktning hon befaller. De befinna sig snart Pvid poliskontoret.
ll Mördaren öfverbevises och dömes. LLMin käre far!u utropar flickan. uJag har upp-
:: fyllde min; höfter. 

 

4- MASSAU.

 
 

[du é w é :zh-vilirixt.p  

Agapetus Lundenbom har åskådat en ekvilibrists ufenomenala prestationeruvoch
känner sig kallad att gå i LLvärldsmastarensu fotspår. Men hans försök på konstens-
bana äro mera besvärliga än framgångsrika -- måst dock humgristiska.

"Skratta mina barn ash vänner-6 .q ga- mmn .m i

  

 

i 1"w" . - " 1-1: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
BllletEEEI-SL Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

:u-

 

.Pubzmen beaes, en ommwugen antaga derpmwr, heart-m biljetterna ara köpta.

Förändring af progralliimet förbehålles!

I

 

Klippan 1910. u-Inllbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain